Skriftleg spørsmål fra Frank Edvard Sve (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:301 (2021-2022)
Innlevert: 09.11.2021
Sendt: 09.11.2021
Svart på: 16.11.2021 av olje- og energiminister Marte Mjøs Persen

Frank Edvard Sve (FrP)

Spørsmål

Frank Edvard Sve (FrP): Vil olje og energiministeren sørge for at vanlige folk og næringslivet får straumrekningar no i november og desember 2021, som er på eit nivå som vanlige folk og næringslivet taklar, eller synest statsråden at 4-5-6 gongar høgare straumprisar er akseptabelt for "vanlige folk"?

Grunngiving

Straumprisane her i landet har den siste tida vore rekordhøge, spesielt på aust, vest og sørlandet.
4-5-6 gongar høgare straumpris har vanlige folk opplevd å få deisande inn i postkassa, no rett før ei julehøgtid som nærmar seg raskt.
Det blir hevda at fleire får så store straumutgifter at dette kan gå utover julehandelen framover, at folk flest rett og slett må bruke sine midlar til å betale straumrekninga, skyhøge drivstoffprisar, og der julehandelen kanskje vert råka.
Omsetninga til varehandelen no i november/desember er sjølve grunnlaget for mange bedrifter, og dette kan bli alvorleg for Norsk økonomi dersom folk flest mistar kjøpekraft på grunn av skyhøge straum og drivstoffprisar.
Når regjeringa i tillegg aukar drivstoffprisane, skattar og avgifter blir dette ikkje betre.

Marte Mjøs Persen (A)

Svar

Marte Mjøs Persen: I en tid der strømregningen er krevende for folk, ønsker regjeringen å dempe en del av utgiftene som går til staten. I Hurdalsplattformen står det at regjeringen vil utforme flere kraftfulle tiltak for å redusere høye strømkostnader. Vi har allerede foreslått økt bostøtte som et umiddelbart og målrettet tiltak. I Prop. 1 LS Tillegg 1 (2021-2022) foreslår regjeringen videre en vesentlig reduksjon i elavgiften. Regjeringen foreslår å innføre en lavere avgift i vintermånedene januar-mars. Dette er 8 øre per kWh lavere enn i 2021 (prisjustert) og vil reduserer strømregningen i vintermånedene, når den normalt er høyest. I tillegg foreslår regjeringen å redusere elavgiften med 1,5 øre per kWh for månedene april til desember.

Forslaget vil komme alle husholdninger som betaler elavgift til gode. Forslaget vil gi en årlig besparelse på om lag 750 kroner inkludert merverdiavgift for en husholdning med gjennomsnittlig strømforbruk, gitt at hele reduksjonen kommer forbrukerne til gode.

Med en kraftforsyning basert på fornybar energi påvirkes norske strømpriser av været, men også av forholdene i landene vi handler kraft med. Etter et år med rekordlave priser i 2020, har strømprisene i 2021 i perioder vært svært høye. Dette skyldes en kombinasjon av økte priser på kull, gass og CO2-kvoter i Europa og tørt vær med lav magasinfylling i deler av Norge.

Tilgang på rikelig med ren og rimelig kraft har i årtier vært den norske industriens fremste konkurransefortrinn. Vi vil at dette også i fremtiden skal være fortrinnet for norsk industri og bidra til verdiskaping og sysselsetting i hele landet. I Hurdalsplattformen peker vi derfor på flere tiltak for å øke den norske kraftproduksjonen.