Skriftleg spørsmål fra Frank Edvard Sve (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:299 (2021-2022)
Innlevert: 09.11.2021
Sendt: 09.11.2021
Svart på: 15.11.2021 av olje- og energiminister Marte Mjøs Persen

Frank Edvard Sve (FrP)

Spørsmål

Frank Edvard Sve (FrP): Når har Regjeringa tenkt å instruere Statnett til å setje i gang omfattande utbygging av linjenettet mellom NO3 og sørover?

Grunngiving

Den siste tida har kraftprisane her i landet gått til himmels, og vi ser no eit prisnivå spesielt i NO1, No2 og No5 som er 4-5-6 gongar høgare enn normalt.
Folk flest i dei folkerike områda på Aust-, Vest- og Sørlandet får straumutgifter som mange naturlegvis har problemer med å betale, når normal straumrekning på til dømes 2 000 kr. pr. mnd. blir til 10-12 000 kr. pr. mnd.
Det blir hevda at mykje av årsaken til at ein ser prisar på 15-20 øre i NO3 og nordover, medan prisane lenger sør er 4-5-6 gongar så høge, er manglande linjekapasitet for å kunne frakte strøm frå NO4/ NO3 til NO1,NO2 og NO5.
i 2016 vart ny 420 kv-linje mellom Ørskog og Fardal bygd, men der oppgradering frå 300 til 420 kv-linje vidare manglar mellom Sogndal og Aurland. Ei slik oppgradering hastar svært mykje, og ville etter utbygging kunne jamna ut straumprisane i landet.

Marte Mjøs Persen (A)

Svar

Marte Mjøs Persen: Det neste tiåret vil Norge trenge mer kraft og bedre overføringsnett for å bygge opp nye grønne næringer, elektrifisere samfunnet og nå våre klimamål. Derfor peker vi Hurdalsplattformen på flere tiltak, bl.a. å kartlegge energibehovene og foreslå økt energiproduksjon, med mål om at Norge fortsatt skal ha overskuddsproduksjon av kraft.

Det er i dag begrensinger i nettkapasiteten mellom nord og sør i Norge. Dette medvirker til prisforskjellene vi nå ser mellom nord og sør. Prisforskjellene vil fremover påvirkes både av utviklingen i produksjon, forbruk og nettforsterkninger både på norsk og svensk side. Statnett er et statsforetak eid av staten ved Olje- og energidepartementet. Foretaket har ansvar for en samfunnsøkonomisk rasjonell drift og utvikling av transmisjonsnettet. Statnett skal alene eller sammen med andre planlegge og prosjektere, bygge, eie og drive overføringsanlegg.

Det er Statnetts styre som har ansvaret for forvaltningen av foretaket. Departementet kan instruere foretakets styre gjennom foretaksmøtet, men staten er varsom med å instruere foretak i enkeltsaker da dette ville undergrave rolle- og ansvarsfordelingen som selskapslovgivningen legger opp til.

Statnett påpeker at det er både kostbart og tidkrevende å forsterke nettet mellom nord og sør og det er ikke snakk om et enkeltstående prosjekt. I Statnetts nettutviklingsplan 2021 nevnes flere prosjekter som vil bidra til å forsterke nettet mellom nord og sør. Blant annet nevnes spenningsoppgradering i Gudbrandsdalen (Viklandet-Fåberg), Sogndal – Aurland og Sogndal – Modalen. Prosjektet Fåberg-Oslo vil også bidra positivt til å styrke kapasiteten nord-sør. Spenningsoppgradering av gjenstående 300 kV ledning mellom Nordland og Midt-Norge vil også bidra positivt, men effekten begrenses av flaskehals mellom Norge og Sverige. De nevnte prosjektene har ulik status. For nye tiltak må Statnett søke konsesjon hos energimyndighetene.

Jeg merker meg at situasjonen representanten peker på følger etter to stortingsperioder der flere statsråder fra FrP har styrt Olje- og energidepartement. Dagens regjering ønsker å legge til rette for økt utvikling av nett i Norge. I Hurdalsplattformen skriver vi at vi vil"Sørge for at staten tar et ansvar for å få på plass infrastruktur der den trengs, og når den trengs, herunder at kapasiteten i strømnettet forsterkes i hele landet, og at konsesjonsbehandlingstiden kortes ned."