Skriftleg spørsmål fra Helge Orten (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:354 (2021-2022)
Innlevert: 09.11.2021
Sendt: 15.11.2021
Svart på: 22.11.2021 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

Helge Orten (H)

Spørsmål

Helge Orten (H): Hvor mye vil fergetakstene på riks- og fylkesveifergene i Møre og Romsdal bli redusert fra 1. januar 2022 basert på Prop. 1S Tillegg 1 (2021-2022) sammenlignet med dagens takstnivå?

Grunngiving

Regjeringen har i Prop. 1 S Tillegg 1 (2021-2022) lagt til grunn en reduksjon av fergetakstene på riks- og fylkesveifergene på 30 % sammenlignet med nivået 1.1.21. I behandlingen av revidert budsjett for 2021 ble takstene, etter enighet mellom regjeringspartiene og Frp, redusert med 25 % med virkning fra 1.7.21. En stor del av takstreduksjonen på 30 % er dermed allerede gjennomført i inneværende år av Regjeringen Solberg. Det interessante sammenligningsgrunnlaget er derfor ikke takstene 1.1.21, men dagens takster, slik at vanlige folk i Møre og Romsdal kan danne seg et bilde av hvor mye takstene blir redusert fra 1. januar 2022.

Jon-Ivar Nygård (A)

Svar

Jon-Ivar Nygård: I Prop. 1 S (2021–2022) foreslo regjeringen Solberg å sette av 483 mill. kr til reduserte ferjetakster på riks- og fylkesvegferjene. I Prop. 1 S Tillegg 1 (2021–2022) foreslår regjeringen Støre å sette av ytterligere 489,8 mill. kr til reduserte ferjetakster. Samlet sett er det foreslått å sette av 972,8 mill. kr til reduserte ferjetakster i 2022, jamført med takstnivået i første halvår 2021. Framlegget legger til rette for at takstene for de reisende kan ligge 30 pst. under takstnivået som gjaldt 1. januar 2021 i både riks- og fylkesvegferjedrift. I tillegg foreslår regjeringen 30 mill. kr til gratis ferjer i trafikksvake samband.

Regjeringen sitt framlegg legger til rette for en takstreduksjon for den reisende på 11,7 pst. fra dagens nivå (dvs. takster som gjelder etter heving av mva-satsen frå 6 pst. til 12 pst. 1. oktober 2021) til 1. januar 2022. Regjeringen Solberg sitt framlegg ville gitt en takstøkning for den reisende på 12,7 pst. fra dagens nivå til 1. januar 2022.

Fylkeskommunene fastsetter egne takstregulativer. Spørsmål om hvilke takster som vil gjelde i fylkesvegferjedrift i Møre og Romsdal fra 2022 må derfor rettes til fylkeskommunen. Forslag til bevilgninger til fylkeskommunene legger til rette for at takstene for de reisende i 2022 vil kunne ligge 30 pst. under takstnivået som gjaldt 1. januar 2021, med utgangspunkt i statens regulativer.

Ved revisjonene av statsbudsjettet for 2021 skisserte Solberg-regjeringen hvordan midler til takstreduksjoner i fylkesvegferjedrift over rammetilskuddet skal fordeles, jf. Prop. 195 S (2020- 2021), side 157:

"Det foreslås at midler til reduksjon av ferjetakster på fylkesveiferjene fordeles gjennom rammetilskuddet til fylkeskommuner. Det er stor variasjon i størrelsen på billettinntektene mellom ulike ferjesamband, og reduserte priser vil derfor påvirke fylkeskommunene ulikt. Forskjellene skyldes først og fremst variasjoner i trafikkmengde, men det har også betydning at noen fylkeskommuner har økt prisene ut over takstregulativene, og at rabattordningene og -bruken varierer. Regjeringen mener derfor at kompensasjonen ikke bør fordeles ut fra de faktiske billettinntektene, siden det kan premiere fylkeskommuner som har satt opp prisene.

Regjeringen foreslår i stedet at kompensasjonen fordeles etter inntektsmodellen som brukes til å beregne kriteriet normerte ferjekostnader i kostnadsnøkkelen for fylkeskommunene. Ferjekriteriet beregnes som de normerte bruttokostnadene fratrukket et estimat på billettinntektene, der det legges til grunn at alle ferjesamband følger det samme takstregulativet. Denne løsningen vil bidra til likebehandling mellom fylkeskommunene og sørge for at det ikke gis kompensasjon for å ha satt opp prisene utover de statlige regulativene.

Økningen i rammetilskudd foreslås fordelt etter fylkeskommunenes andel av de estimerte billettinntektene for ferjesamband som er i drift i 2021."

Regjeringen Støre forslår i tilleggsnummeret til statsbudsjettet også å fordele midlene til ferjetakstreduksjoner etter de estimerte inntektene.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet opplyser at det er lagt inn 480 mill. kr

i forslag til rammetilskudd for 2022, til reduserte ferjetakster i fylkeskommunal ferjedrift. Møre og Romsdal har om lag 37,4 prosent av de estimerte billettinntektene i ferjekriteriet, og vil derfor få i underkant av 180 mill. kroner til reduserte ferjetakster.