Skriftleg spørsmål fra Helge Orten (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:296 (2021-2022)
Innlevert: 08.11.2021
Sendt: 09.11.2021
Svart på: 12.11.2021 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

Helge Orten (H)

Spørsmål

Helge Orten (H): Regjeringen Støre har kuttet bevilgningen til tilskuddsordningen for mindre byområder, kap. 1332, post 66, med kr. 30 mill., dvs. det er ikke midler til denne ordningen i 2022.
Betyr det regjeringen med dette har avviklet ordningen, eller kan statsråden garantere at det vil bli bevilget penger til ordningen i 2023?

Grunngiving

Regjeringen Solberg etablerte en egen tilskuddsordning for mindre byområder i Nasjonal transportplan 2022-2033 og fulgte opp dette med en bevilgning i statsbudsjettet for 2022. Det var forutsatt at ordningen skulle være operativ i siste kvartal 2022. Dette er en ordning som er sterkt etterspurt blant de bykommunene som ikke er aktuelle for byvekstavtaler. Hensikten er å legge til rette for økt bruk av kollektiv, sykkel og gange. Det er fem byområder som kvalifiserer til støtte fra ordningen, deriblant Ålesund. Gjennom å kutte bevilgningen på 30 mill. for 2022 er det ikke midler til denne ordningen neste år, noe som skaper stor usikkerhet for de aktuelle kommunene. Spørsmålet nå er om ordningen er avviklet, eller om det kan forventes midler til ordningen i 2023.

Jon-Ivar Nygård (A)

Svar

Jon-Ivar Nygård: Regjeringen har ikke avviklet denne nye tilskuddsordningen til de fem mindre byområdene, Bodø, Haugesund, Ålesund, Vestfoldbyen (Larvik, Sandefjord og Tønsberg) og Arendal/Grimstad. Vi har imidlertid ikke funnet grunnlag for å prioritere midler til dette formålet i 2022. Det er for tidlig å kunne gi garantier som er knyttet til budsjettforslaget for 2023.