Skriftleg spørsmål fra Gisle Meininger Saudland (FrP) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:46 (2021-2022)
Innlevert: 14.10.2021
Sendt: 15.10.2021
Rette vedkommende: Barne- og familieministeren
Svart på: 22.10.2021 av barne- og familieminister Kjersti Toppe

Gisle Meininger Saudland (FrP)

Spørsmål

Gisle Meininger Saudland (FrP): Regjeringen skriver i Hurdalplattformen at de vil «styrkje fedrane sine rettar».
Vil regjeringen gi alle fedre rett til foreldrepenger?

Grunngiving

Regjeringen skriver i Hurdalsplattformen at de vil styrke fedrenes rettigheter. Det fremgår ingenting om hvilke rettigheter som skal styrkes eller hvordan. Fremskrittspartiet mener det er på høy tid å innføre selvstendig opptjenings- og uttaksrett for fødselspermisjon og foreldrepenger for fedre, slik at far ikke er avhengig av mors opptjening for å få tilgang til disse rettighetene. Er dette noe den nye regjeringen vil fremme forslag om for å styrke fedrenes rettigheter.

Kjersti Toppe (Sp)

Svar

Kjersti Toppe: Spørsmålet er sendt vidare til meg som ansvarleg statsråd for foreldrepengeordninga.

Slik stortingsrepresentant Meininger Saudland viser til, skriv regjeringa i Hurdalsplattforma at ho vil styrkje fedrane sine rettar.

Korleis regjeringa vil følgje opp punktet i Hurdalsplattfoma som representanten syner til, vil eg kome tilbake til i dei framtidige budsjettframlegga frå regjeringa.