Skriftleg spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til kultur- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:1715 (2019-2020)
Innlevert: 24.05.2020
Sendt: 25.05.2020
Svart på: 02.06.2020 av kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja

Åslaug Sem-Jacobsen (Sp)

Spørsmål

Åslaug Sem-Jacobsen (Sp): Hvordan vil statsråden sikre at tapte inntekter knyttet til obligatorisk trening og skyteprøven for storviltjegere omfattes av kompensasjonsordninger som Det frivillige Skyttervesen (skytterlagene) kan benytte seg av slik at de ikke rammes unødvendig hardt etter at de i praksis har fått statlig pålegg om stenging resten av året?

Grunngiving

Skytterlagene våre er svært bekymret for at kompensasjonsordningen som regjeringen tilbyr frivilligheten ikke vil omfatte tapte inntekter knyttet til gjennomføring av obligatorisk trening og oppskyting til skyteprøven for storviltjegere.
Skyteprøven utgjør nemlig en vesentlig del av inntektsgrunnlaget til alle skytterlag.
Miljødirektoratet har konkludert med at årets obligatoriske trening og oppskyting til skyteprøven ikke lar seg gjennomføre som følge av smittevernreglene.
Bestått skyteprøve fra forrige jaktår vil gjelde for jaktåret 2020/2021. Det vil kun være nye jegere og de som ikke avla skyteprøven i fjor som må avlegge prøve på ordinær måte for å kunne jakte til høsten. Etter egen instruks/forskrift fra Miljødirektoratet er Det frivillige Skyttervesen sine skytterlag godkjent og har fått ansvaret for obligatorisk trening og oppskyting for storviltjegere. Dette er en del av samfunnsoppdraget organisasjonen tar svært alvorlig, og det er ca. 70-80 000 jegere som gjennomfører skyteprøven i våre skytterlag årlig.
Stortinget etablerte særskilte regler for en rekke virksomheter i næringslivet som var omfattet av statlig pålegg om stenging. Ordningen gjaldt frisører, kjøreskoler og en rekke helsefaglige virksomheter som måtte stenge i 6-7 uker. Skytterlagene har i praksis fått statlig pålegg om stenging resten av året for den aktiviteten som utgjør den viktigste inntektskilden for mange skytterlag. Det frivillige Skyttervesen har nylig gjennomført en spørreundersøkelse som viser at tapte inntekter knyttet til trening og skyteprøven utgjør i størrelsesorden ca. 35 millioner kroner. Mer enn halvparten av skytter-lagene svarte på undersøkelsen, og rapporterte betalbare uunngåelige faste kostnader for drift av skytebaneanleggene på minst 45 millioner kroner per år. Tallet inkluderer ikke renter og avdrag på lån.
Uten de viktigste inntektskildene - obligatorisk trening og skyteprøven for storviltjegere - blir det svært vanskelig for skytterlagene å klare sine økonomiske forpliktelser framover.

Abid Q. Raja (V)

Svar

Abid Q. Raja: Koronapandemien har fått konsekvenser for alle deler av samfunnet. Hvert år avlegger rundt 80 000 jegere en skyteprøve for å delta i årets storviltjakt. Med strenge restriksjoner på forsamlinger var det stor usikkerhet rundt hvordan det ville være mulig å avvikle årets prøve.

Miljødirektoratet ønsket, i dialog med Det Frivillige Skyttervesen (DFS) og Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF), å sikre en rask avklaring for avvikling av årets storviltjakt. Jakta spiller en viktig rolle i regulering av bestander av flere arter.

Miljødirektoratet fastsatte derfor 29. april 2020 en midlertidig forskrift som fritok jegere fra plikten om å avlegge ny skyteprøve for storviltjakt i 2020. Prøver som ble avlagt i 2019 vil gjelde også for jaktsesongen 2020/2021. Nye jegere eller andre som ikke avla prøve i 2019 vil måtte avlegge skyteprøve som vanlig.

Ved å frita fjorårets aktive jegere fra plikten om å avlegge ny skyteprøve ønsket Miljødirektoratet å begrense presset på skytebanene. Ansvarlig departement for beslutningen er Landbruks- og matdepartementet.

Jeg er kjent med at denne forskriftsendringen har store økonomiske konsekvenser for skytterlagene. Skytterlagene er svært viktige i jaktmiljøet, både som kunnskapsformidlere og kvalitetssikrere. De frivillige legger ned utallige dugnadstimer som sikrer en forsvarlig jakt og et godt fellesskap. Den enkelte arrangør har ansvar for å gjennomføre aktiviteten på skytebanene i henhold til de smitteverntiltakene som gjelder til enhver tid. Nylige justeringer i smittevernrådene har åpnet for at skytterlag og jeger- og fiskerforeninger rundt om i landet kan tilrettelegge for en noe økt aktivitet på skytebanene. Det er gledelig og kan bidra til å dempe noe av inntektsbortfallet. Jeg vil oppfordre jegere og skyttere til å stille opp for sine lag og foreninger i denne vanskelige tiden.

Svært mange frivillige organisasjoner har av ulike årsaker opplevd stort inntektsbortfall. Forbud mot avvikling av arrangementer, stenging av idrettsanlegg, restriksjoner på forsamlinger og de generelle rådene om at folk skal holde seg hjemme har alle ført til et mye lavere aktivitetsnivå for mange denne våren.

Som kultur- og likestillingsminister har jeg vært opptatt av å sikre bredden av frivilligheten. Derfor var vi raskt ute og garanterte for at alle statlige tilskudd til frivillige organisasjoner skulle utbetales, uavhengig av om den planlagte aktiviteten kunne gjennomføres eller ikke. Videre opprettet regjeringen en kompensasjonsordning for idrett og frivillighet som i første omgang skulle dekke billetter og deltakeravgifter.

I regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett har vi foreslått å utvide denne kompensasjonsordningen til å dekke flere inntektskilder. Vi har foreslått at 70 prosent av uteblitte inntekter fra blant annet kurs og utleie vil bli dekket gjennom ordningen. I tredje krisepakke lagt frem fredag 29. mai 2020 har vi foreslått løpende utbetalinger og utvidelse av ordningen til 31. august 2020. Til sammen har regjeringen foreslått 1,87 mrd. kroner til kompensasjonsordningen for idrett og frivillig sektor.

Ingen kan forvente å ikke bli påvirket av den ekstreme situasjonen Norge har vært, og fremdeles er, i. Jeg håper likevel at de foreslåtte justeringene vil være med på å avhjelpe den vanskelige økonomiske situasjonen for skytterlagene.