Skriftleg spørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:928 (2019-2020)
Innlevert: 12.02.2020
Sendt: 12.02.2020
Rette vedkommende: Næringsministeren
Svart på: 19.02.2020 av næringsminister Iselin Nybø

Emilie Enger Mehl (Sp)

Spørsmål

Emilie Enger Mehl (Sp): Hvilke tiltak vil regjeringen iverksette for å rydde opp og begrense forurensningen etter tidligere gruvedrift i Folldal, og hvilken dato vil disse tiltakene komme på plass?

Grunngiving

Folldal gruver var i drift fra 1748-1969, og er i dag et viktig industrielt kulturminne. Gruveområdet i Folldal sentrum har Norges største gjenværende utslipp av tungmetaller i ferskvann. Ca. 150 tonn kobber, 10 tonn sink, 200 tonn jern og 1000 tonn med sulfat renner årlig ut i elva Folla. Denne er i vesentlig grad tom for fisk og har høye konsentrasjoner av tungmetaller nedover mot Glomma. Også i Glomma er det målt forhøyede verdier av disse metallene nedenfor utløpet av Folla. Nærings- og handelsdepartementet (nå Nærings- og fiskeridepartementet) har siden 1993 vært hjemmelshaver på arealet som genererer den største forurensningen. Departementet er dermed forurensningseier, og fikk pålegg om tiltak etter forurensningsloven i 2003. Direktoratet for Mineralforvaltning har i årenes løp gjort ulike forsøk, undersøkelser og utredninger, senest med en rapport fra Asplan Viak og NGI i 2020. Det er til tross for dette ikke kommet på plass forurensningsbegrensende tiltak eller en helhetlig plan for gjennomføring av pålegget om vannkvalitet i Folla.

Iselin Nybø (V)

Svar

Iselin Nybø: Utvinning av kobberkis i regi av Folldal verk startet i 1748 og ble avviklet i 1993. Utvinningen har foregått flere steder. Hovedgruven, som ligger i Folldal sentrum, ble drevet i perioden 1748-1878 og 1906-1941. Gruven hjemfalt til staten v/Nærings- og handelsdepartementet i 1990.

Folldal Verk A/S eksisterte frem til begynnelsen av 2000-tallet. Selskapet gjennomførte enkelte miljøtiltak etter pålegg fra forurensningsmyndighetene i 1991 og opprettet i 1994 et miljøsikringsfond som skulle gjennomføre ytterligere miljøtiltak dersom det ble behov for det. Fondet ble oppløst i 2010/2011.

Klima- og miljødepartementet rettet pålegg til Nærings- og handelsdepartementet om å gjennomføre miljøtiltak i 2003. Siden 2006 har Direktoratet for mineralforvaltning på vegne av Nærings- og handelsdepartementet, senere Nærings- og fiskeridepartementet, gjennomført kartlegging av forurensningskilder, utredninger og prøveprosjekter for å teste aktuelle miljøtiltak.

Direktoratet gjennomfører også årlig vannovervåking. Resultatene viser at vannkvaliteten ikke er i tråd med krav i vannforskriften. Surt og metallholdig gruvevann går i dag med direkteutslipp til elva Folla. Konsentrasjonene av aluminium og kobber er langt over tålegrensene for fisk og vannlevende organismer.

Folldal verk er blant 15 anlegg som omfattes av Riksantikvarens program for tekniske og industrielle kulturminner. Riksantikvaren har varslet fredning etter kulturminneloven av eiendommer i Folldal. Dette gjelder blant annet områder knyttet til forurensningen ved gruveområdet. En eventuell fredning vil få betydning for hvilke miljøtiltak som kan gjennomføres. Særlig gjelder dette tildekking av bergvelter. Bergveltene har kulturminneverdi. Samtidig er bergvelter med avgangsmasser hovedkilden til forurensningen.

Norges Geotekniske Institutt har gjennomført flere utredninger i perioden 2014-2019. De anbefaler tildekking av kildene til forurensningen som det viktigste enkelttiltaket. I tillegg må det vurderes supplerende tiltak dersom målene i pålegget skal nås. Hvilke tiltak som kan være aktuelle avhenger av blant annet den pågående fredningssaken. Nærings- og fiskeridepartementet må også innhente nødvendige tillatelser fra relevante myndigheter til gjennomføring av tiltak, herunder søke Folldal kommune om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven.

I 2020 vil Direktoratet for mineralforvaltning fortsette vannovervåkingen og gå detaljert gjennom dreneringssystemet for grunnavrenning og overvannsnett. Riksantikvaren har gitt tilbakemelding til Direktoratet for mineralforvaltning om at de ikke kan konkludere i fredningssaken før en konkret plan for tildekking av veltene foreligger. Direktoratet vil derfor prioritere arbeidet med utarbeidelse av en plan for tildekking av veltene.

Avklaringer med Riksantikvaren om fredningsprosessen og dialog med Riksantikvaren og Folldal kommune om mulige løsninger vil være viktig for direktoratets arbeid med opprydningen i Folldal i 2020.