Skriftleg spørsmål fra Terje Aasland (A) til statsministeren

Dokument nr. 15:306 (2019-2020)
Innlevert: 14.11.2019
Sendt: 14.11.2019
Svart på: 22.11.2019 av statsminister Erna Solberg

Terje Aasland (A)

Spørsmål

Terje Aasland (A): Kan statsministeren forklare hva hun egentlig mener med denne uttalelsen og vil hun garantere for at Stortinget skal få seg forelagt en egen sak som en oppfølging av havbruksskatteutvalget?

Grunngiving

I Klassekampen 14.11.19 kan vi under overskriften «Avspiser utvalget» lese statsministerens uttalelser om vurderinger som er gjort av Havbruksskatteutvalget. I artikkelen er det vanskelig å få rede på hva statsministeren mener jamfør følgende sitat:

«Det som er i ferd med å skje med hurtigtogsfart, er ifølge Solberg dette: - Det er landbaserte løsninger. Ulike biter. Vi har verken et godt nok konsesjonssystem eller alt mulig sånt. Så det er noen biter i dette som kommer til å forandre seg ganske mye i teknologien i løpet av ganske få år, som også kan gjøre at noen av de vurderingene de har gjort om i hvilken grad det faktisk er en ressursrente av den typen, ikke er like relevant. Så jeg tror faktisk det er en teknologiutvikling som gjør at disse spørsmålene vil måtte sees i et litt annet lys i løpet av få år.»

Erna Solberg (H)

Svar

Erna Solberg: Spørsmålet er overført fra statsministeren til finansministeren som er ansvarlig for oppfølging av Havbruksskatteutvalget.

Jeg vil minne om bakgrunnen for at regjeringen satte ned Havbruksskatteutvalget. Stortingsrepresentanter fra SV fremmet i Dokument 8:192 S (2017-2018) forslag om å be regjeringen utrede og legge frem forslag om en avgift per kilo produsert fisk fra oppdrettsanlegg (produksjonsavgift). Ved behandlingen i Stortinget ble det flertall for å be regjeringen nedsette et partssammensatt utvalg som skal utarbeide en NOU som behandler ulike former for beskatning av havbruksnæringen, se følgende vedtak:“Stortinget ber regjeringen om å nedsette et partssammensatt utvalg som skal utarbeide en NOU som behandler ulike former for beskatning av havbruksnæringen, herunder produksjonsavgift og grunnrentebeskatning/ressursrenteavgift. Ett av målene med utredningen er at vertskommuner skal sikres stabile og forutsigbare årlige inntekter for bruk av areal og for å tilrettelegge for nytt areal for oppdrettsnæringen også når det ikke er vekst. Utredningen må også vurdere den internasjonale konkurransesituasjonen for havbruksnæringen, forutsetninger for lønnsomhet, risikoen ved biologisk produksjon i sjø, samt hvordan skatte- og avgiftssystemet påvirker sysselsettingen og industrialisering i Norge og forholdet mellom norsk og utenlandsk eierskap. Beskatningen må innrettes slik at næringen har et godt grunnlag for kunnskapsutvikling, innovasjon, investeringer og bærekraftig vekst.

Saken må sluttføres i Stortinget våren 2020, med sikte på mulig ikrafttredelse medio 2020. Havbruksfondets innretning og fordeling ses i sammenheng med annen beskatning.”I tråd med Stortingets vedtak nedsatte regjeringen Havbruksskatteutvalget, som 4. november 2019 leverte sin utredning i NOU 2019: 18 Skattlegging av havbruksvirksomhet. Utredningen ble sendt på høring samme dag som den ble mottatt, med høringsfrist 4. februar 2020.

Regjeringen imøteser nå høringsinnspill på alle deler av rapporten. Det gjelder også hvordan teknologisk utvikling kan påvirke fremtidig grunnrente i havbruksnæringen og hvilken betydning det eventuelt har for utforming av skattesystemet for havbruk. Utviklingen av landbaserte gjennomstrømmingsanlegg er et eksempel på en slik utvikling. Regjeringen vil i tråd med anmodningsvedtaket komme tilbake til Stortinget på egnet måte.