Skriftleg spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til kultur- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:293 (2019-2020)
Innlevert: 13.11.2019
Sendt: 13.11.2019
Svart på: 20.11.2019 av kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande

Åslaug Sem-Jacobsen (Sp)

Spørsmål

Åslaug Sem-Jacobsen (Sp): Hvor mye av mediestøtten skal omfordeles til lokalavisene, og hva vil statsråden gjøre for både å redusere usikkerheten for viktige riksspredte nisjeaviser som Vårt Land, Klassekampen, Nationen, Dagen og Dagsavisen, og å sikre at omleggingen ikke bidrar til at disse viktige stemmene svekkes?

Grunngiving

Kulturdepartementet skriver i Meld. St. 17 (2018–2019) Mangfald og armlengdes avstand — Mediepolitikk for ei ny tid, at det er viktig at de økonomiske rammene for mediestøtte er mest mulig forutsigbare for de mediene som trenger støtten som grunnlag for sunn drift. Samtidig er det uklart hvordan omleggingen av støtten allerede fra 2020, med omfordeling til små lokale aviser, vil slå ut når departementet skriver at i praksis vil dette innebære omfordeling av støtte fra de mediene som i dag mottar mest støtte til små lokalaviser.

Trine Skei Grande (V)

Svar

Trine Skei Grande: I Meld. St. 17 (2018-2019) Mangfald og armlengds avstand – Mediepolitikk for ei ny tid skriver regjeringen at mediestøtten i større grad bør fremheve lokalmedier, ettersom lokalmediene er viktige for lokaldemokratiet og har et stort behov for innovasjon og digital omstilling. Stortingets flertall sluttet seg til regjeringens forslag ved behandlingen av Meld. St. 17 (2018-2019), jf. Innst. 365 S (2018-2019).

Regjeringen ønsker at mediestøtten skal legge til rette for lokale medier i hele landet og bevare et finmasket nett av lokale nyhetsmedier ved å sørge for omfordeling til små, lokale aviser. Mange av de små lokalmediene får et nokså lite produksjonstilskudd, men for mange av mottakerne har tilskuddet likevel stor betydning. En omfordeling av produksjonstilskuddet i favør av små lokalaviser vil innebære en reduksjon i tilskuddet til mediene som i dag får mest i tilskudd, herunder de riksdekkende nummer 2-avisene som i dag mottar om lag halvparten av den totale potten. Disse avisene er også viktige for mediemangfoldet, men regjeringen mener at de små lokalavisene bør prioriteres. Økt støtte til lokalmedier kan være avgjørende for at små lokale medier i større grad skal kunne satse mer på undersøkende journalistikk.

Omfordelingen av produksjonstilskuddet i favør av små lokalaviser må skje gradvis, slik at avisene som vil få mindre støtte får tid til å omstille seg. Regjeringen har derfor foreslått å øke produksjonstilskuddet med 30 millioner kroner i en overgangsperiode for å lette omstillingen. I tillegg justeres produksjonstilskuddet for pris- og lønnsvekst (10 millioner kroner) i budsjettforslaget for 2020, slik at bevilgningen økes fra 318 millioner kroner i 2019 til 358 mill. kroner i 2020. I praksis vil dette si at tilskuddet til bl.a. de riksdekkende nummer 2-avisene vil bli redusert saktere og mindre de nærmeste årene enn man ellers måtte ha gjort for å gjennomføre omstillingen.

I budsjettproposisjonen varsler Kulturdepartementet at frem til Mediestøtterådet er etablert, vil departementet i samråd med Medietilsynet sette i gang en omlegging av støtteordningene i tråd med de utvidede målene for mediestøtten. Departementet vil allerede fra og med budsjettåret 2020 innrette produksjonstilskuddet slik at det i større grad omfordeles til små, lokale aviser.

Departementet og Medietilsynet vil ha dialog med bransjen i forbindelse med omleggingen av produksjonstilskuddet. Det er viktig for meg at dette blir en forutsigbar prosess. Medietilsynet vil invitere bransjeorganisasjonene til et innspillsmøte våren 2020, hvor aktørene inviteres til å komme med innspill til hvordan omfordelingen bør skje. Satsene for de ulike gruppene i tilskuddsordningen i 2020 vil fastsettes av Kulturdepartementet høsten 2020, etter innspill fra Medietilsynet. Medietilsynet behandler søknader, fordeler tilskuddet mellom avisene i henhold til satsene og utbetaler tilskudd til mottakerne. Når Mediestøtterådet er etablert, sannsynligvis fra og med 2021, vil det være dette rådet som fastsetter fordelingen mellom ulike grupper innenfor ordningen.