Skriftleg spørsmål fra Arne Nævra (SV) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:274 (2019-2020)
Innlevert: 09.11.2019
Sendt: 11.11.2019
Svart på: 15.11.2019 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

Arne Nævra (SV)

Spørsmål

Arne Nævra (SV): I energilovforskriften heter det at vindkraftverkene skal tilbakeføres til naturens opprinnelige tilstand, men nye opplysninger viser at flere tidlige vindkraftutbyggere ikke har levert garanti og kostnadsanalyse for tilbakeføring slik det kreves i konsesjonsvilkårene. I Aftenposten den 8.11.19 opplyser NVE at de ikke har kapasitet og tid til å følge opp kravene.
Hvordan ser statsråden på denne situasjonen, og hva vil han gjøre for at kravene til garanti, kostnadsanalyse og selve tilbakeføringen vil bli fulgt opp?

Grunngiving

Den 3.6.19 sa statsråden bl.a. dette i svaret på skr. spørsmål fra representanten Saudland:
"Det følger av energilovforskriften at den tidligere konsesjonæren har plikt til å fjerne det nedlagte anlegget og så langt det er mulig føre landskapet tilbake til naturlig tilstand. Jeg viser også til at nedleggelse av et vindkraftverk krever en tillatelse fra NVE.
I konsesjoner til vindkraftverk settes det vilkår om at konsesjonær innen det tolvte driftsåret skal legge fram et forslag til garantistillelse, som skal dekker kostnadene for fjerning av vindturbinene og tilbakeføring av området ved utløpet av driftsperioden. Det er også krav om regnskapsmessige avsetninger for fjerningskostnader."
I Aftenposten.no den 8.11.19 framkommer den oppsiktsvekkende informasjonen at NVE ikke har tid og kapasitet til å følge opp de kravene som er satt om tilbakeføring og rapportering på den:

https://www.nrk.no/trondelag/vindkraftselskap-gjor-store-inngrep-i-naturen_-men-har-ingen-plan-for-a-rydde-opp-1.14774291

Kjell-Børge Freiberg (FrP)

Svar

Kjell-Børge Freiberg: Energilovforskriften fastsetter krav om fjerning av anlegg ved nedleggelse. Ved nedleggelse plikter konsesjonæren å fjerne det nedlagte anlegget og, så langt det er mulig, føre landskapet tilbake til naturlig tilstand. Nedleggelse skal foretas i henhold til en plan som godkjennes av NVE for å sikre at miljøhensyn ivaretas. NVE fører tilsyn med at kravene til nedleggelse i energilovforskriften og anleggskonsesjon ivaretas.

For å sikre tilstrekkelig finansiering til arbeidet med nedleggelse av anleggene, stilles det vilkår om garantistillelse i anleggskonsesjoner for vindkraftverk. Forslag til garantistillelse, som sikrer fjerning av turbiner og tilbakeføring av området, skal oversendes NVE innen utløpet av 12. driftsår. For eldre konsesjoner gitt i den tidlige fasen av behandlingen av vindkraftsaker, opplyser NVE at det ikke var fast praksis med krav om garantistillelse.

NVE har igangsatt arbeid med en kostnadsanalyse for nedleggelse av vindkraftanlegg. Formålet med analysen er å sikre tilstrekkelig garantistillelse for nedleggelse av anlegget og tilbakeføring av området. Arbeidet ses i sammenheng med arbeid i regi av IEA Wind knyttet til kostnader ved nedleggelse av vindkraftanlegg. Når kostnadsanalysen er ferdig, vil NVE gjennomgå praksisen for garantistillelse, og ta stilling til om konsesjoner uten krav til garantistillelse skal oppdateres med et slikt vilkår.

Blant anleggene med krav til garanti, er det ifølge NVE ett anlegg som ikke har levert forslag til garantistillelse innenfor fristen. Dette vil bli fulgt opp av NVE.

NVE har økt omfanget av tilsyn med vindkraftanlegg. Tilsyn med bygging av vindkraftanlegg har vært prioritert. Reduserte inngrep og gode landskapstilpasninger er sentralt når NVE fører tilsyn i byggefasen, og vil også være en fordel når anleggene skal nedlegges. Det er per i dag 38 vindkraftanlegg i drift. NVE planlegger framover økt tilsyn med disse vindkraftanleggene ut fra de krav som knytter seg til driftsfasen. NVE vil prioritere oppfølging av vilkåret om garantistillelse så snart arbeidet med kostnadsanalysen er ferdigstilt.

Med de tiltak jeg nå har redegjort for, er jeg trygg på at NVEs tilsyn med vindkraftanleggene vil bli ivaretatt på godt og forsvarlig vis i henhold til gjeldende regelverk.