Skriftleg spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

Dokument nr. 15:265 (2019-2020)
Innlevert: 08.11.2019
Sendt: 11.11.2019
Svart på: 19.11.2019 av helseministeren Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Kva risiko fører det uverksamme terrengvarslarsystemet til for luftambulanseberedskapen i vintermånadane som kjem, og tar statsråden ansvaret for beredskap og avbøtande tiltak dersom det stemmer at eit nytt, tilpassa terrengvarslarsystem ikkje kjem på plass før til våren?

Grunngiving

Viser til svar på spørjetimespørsmål i munnleg spørjetime onsdag 6. november om luftambulansetenesta og oppslaget i Sør-Varanger avis om eit nytt teknisk problem, nemlig at ambulansefly vil slite med tåkelanding i Finnmark i heile vinter på grunn av et nytt terrengvarselsystem som ikkje verkar så langt nord. I følgje media vil dette systemet ikkje kunne bli forbetra med ny versjon før fyste kvartal 2020.
Dette vil bety at ein i Finnmark vil måtte gå gjennom heile vinteren med eit terrengvarselsystem som ikkje verkar og som hindrar fly i å lande dersom det er mørke og dårleg sikt. Når vi går mot mørketid og vinter, er dette svært dårleg nytt. Varselsystemet kan etter det spørsmålsstiller er gjort kjent, med, berre slås av om det er visuell kontakt. Difor har det ikkje vore eit stort problem fram til no, sjølv om problemet har vore der heile tida. Til det faktum at et nytt navigasjonssystem gjer det vanskeleg for å fly å lande i mørke og dårlig sikt, svarar helseministeren i stortinget 6. november følgjande:

«Jeg forventer selvfølgelig at hvis det oppstår nye tekniske utfordringer, blir de løst, og at en tar hensyn til det. Det som er viktig er at vi sørger for at det hele veien er god beredskap, og at dette ikke går ut over pasientene.»

Spørsmålsstiller meiner det er påkravd at helseministeren tar denne saka på større alvor, at det ikkje er akseptabelt at helseministeren har ein «vente og sjå»-haldning til problemet, og at han som øvste ansvarlege må gjere greie for situasjonen, svare på om det faktisk stemmer at varslarsystemet ikkje vil kunne bli oppgradert før til våren, og i tilfelle kva som vert gjort for å sikre beredskapen i mellomtida.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: I mer enn ti år har Luftambulansetjenesten HF hatt krav til at det skal være system for varsling av avstand til terreng og lufthindringer i deres fly. Ulike terrengvarslingssystem, ofte kalt TAWS, brukes av flyselskap både for kortbane- og langbaneoperasjoner. Utstyret skal varsle dersom flyets avstand til terreng eller høye master og kraftlinjer blir mindre enn ønsket. I ambulanseflyene skal det gi mannskap og pasienter en ekstra sikkerhet under hele flygningen. Slike system brukes ikke separat, men som et tillegg og en ekstra støtte til etablerte system og prosedyrer, for eksempel under innflyging til flyplasser.

Når ulike terrengvarslingssystem blir tatt i bruk må de individuelt tilpasses til hver enkelt flytype. Det er en prosess som kan ta litt tid. Dette er en kjent utfordring også fra andre flytyper på kortbanenettet, som for eksempel Dash-8. Det tok derfor også litt tid før terrengvarslingssystemene fungerte optimalt da man tok det i bruk for ti år siden, i det som den gang var de nye flyene til luftambulansetjenesten, Beech 200. Dessverre så kunne ikke de tilpasninger som var gjort i de gamle systemene i Beech 200 videreføres til produsentens nye versjon av utstyret som er i dagens nye fly, Beech 250. Det betyr at terrengvarslingen per i dag ikke fungerer optimalt nord for 70 grader nord. Flygerne kan dermed feilaktig få varsel om terrenghindringer selv om disse ikke utgjør noen fare og ikke har betydning for selve flygningen. Dette kalles falske varsler.

Produsenten av systemet har lovet å ha klar en ny forbedret versjon av systemet i løpet av andre kvartal neste år. Det skal da kunne fungere helt opp til 82 grader nord. For oppdragsgiver Luftambulansetjenesten HF og operatør er ikke dette godt nok. Babcock har derfor bedt produsenten om raskest mulig å oppdatere eksisterende programvare til å dekke de 11 flyplassene i Nord-Norge som ligger nord for 70 grader. Babcock samarbeider nå tett med flyfabrikken og underleverandører om dette.

I luftfart er det slik at alle fly må avbryte landingen og gå til alternativ lufthavn når sikten blir for dårlig. Hvor nært flyplassen flyene kommer før de må avbryte landingen varierer fra flytype til flytype. I luftambulansetjenesten er falske varsler kun oppgitt som årsak til ett avbrutt forsøk på landing. Frem til det nye og forbedrede systemet er oppdatert, ivaretas regulariteten ved at pilotene benytter rutiner godkjent av luftfartstilsynet for å håndtere falske varsler under innflyging på en sikker og god måte. De nye ambulanseflyene er også utstyrt med flere og andre avanserte systemer som bidrar til sikre flyoperasjoner under krevende forhold.