Skriftleg spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

Dokument nr. 15:246 (2019-2020)
Innlevert: 07.11.2019
Sendt: 08.11.2019
Svart på: 18.11.2019 av helseminister Bent Høie

Tellef Inge Mørland (A)

Spørsmål

Tellef Inge Mørland (A): Hva gjør statsråden for å sikre at apotekene følger gjeldende lovverk i møte med sine kunder, og hvordan følger statsråden opp at apotekene opptrer på en slik måte at de ivaretar den tilliten de har i befolkningen?

Grunngiving

Apotekene spiller en avgjørende rolle for at vårt helsevesen skal fungere. Dette forutsetter at befolkningen kan ha tillit til apotekene og de rådene man får av de ansatte der. De siste årene har apotekene også fått et utvidet ansvar innen for eksempel vaksinering og veiledning i bruk av enkelte medisiner. En slik utvidelse av oppgaver forsterker behovet for at kundene skal kunne være trygge på at den rådgivningen de får på apoteket er basert på faglige vurderinger, foran bedriftens egne økonomiske interesser.
Apotekene møter mange mennesker som er i en sårbar livssituasjon, enten de er fysisk eller psykisk syke, eller det er være snakk om eldre mennesker. Dersom disse personene utsettes for et utilbørlig press for å kjøpe produkter de strengt tatt ikke trenger, er dette svært uheldig og kan i verste fall undergrave hele den fagligheten som apotekene representerer. Det er også viktig å unngå overbehandling og overmedisinering.
I "Helsekontrollen" har TV 2 nylig rettet oppmerksomheten mot apotek der ansatte føler seg presset av interne salgskonkurranser, til å selge produkter ut fra sin kjedes økonomiske interesser, fremfor de medisinske behovene kundene har.
"Helsekontrollen" har i saken også intervjuet en jurist som er ekspert på Helsepersonelloven. Hun mener en av apotekkjedene bryter flere paragrafer i lovverket. Dette gjelder spørsmålet om aktiv og direkte markedsføring overfor syke mennesker, samt at pasienter påføres unødvendige utgifter.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Apotekene har et viktig samfunnsoppdrag og skal blant annet sørge for at pasientene får de legemidlene de skal ha, og hjelpe pasientene med å bruke legemidlene riktig. Det er viktig at befolkningen kan ha tillit til at apotekene ivaretar sitt samfunnsoppdrag på en god måte, herunder at apotekenes virksomhet skjer i tråd med gjeldende regelverk.

Statens legemiddelverk og Statens helsetilsyn (inkludert Fylkesmennene) fører tilsyn med apotekene. Legemiddelverket fører tilsyn med overholdelse av legemiddelloven og apotekloven, Helsetilsynet fører tilsyn med at apotekenes virksomhet, herunder at autorisert helsepersonell og personell som yter helsetjenester i apoteket overholder kravene i helselovgivningen. Helsepersonelloven § 6 stiller for eksempel krav om at helsepersonell skal sørge for at helsehjelpen ikke påfører pasient unødig utgift.

Det fremgår i den aktuelle episoden av Helsekontrollen at Statens legemiddelverk var kjent med saken før den ble sendt. Videre vil Statens helsetilsyn være gjort kjent med saken etter at den ble sendt. Tilsynsorganene vil på bakgrunn av det som fremkommer i episoden av Helsekontrollen kunne vurdere behovet for å føre nærmere tilsyn med hvordan apotekene innretter sin salgsvirksomhet, herunder om denne er forsvarlig og skjer i tråd med gjeldende regelverk.