Skriftleg spørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til helseministeren

Dokument nr. 15:103 (2019-2020)
Innlevert: 16.10.2019
Sendt: 17.10.2019
Svart på: 24.10.2019 av helseministeren Bent Høie

Elise Bjørnebekk-Waagen (A)

Spørsmål

Elise Bjørnebekk-Waagen (A): Hvordan vil statsråden bruke erfaringene fra Sykehuset Østfold, og sikre at pasientene i Østfold og Vestby får likeverdige helsetjenester gitt forutsetningen som ligger i det nye sykehusbygget?

Grunngiving

Fylkesmannen i Oslo og Viken har i samarbeid med Fylkesmannen i Innlandet gjennomført tilsyn med Sykehuset Østfold HF. I rapport fra tilsyn med somatiske helsetjenester til utlokaliserte pasienter i Sykehuset Østfold HF har Fylkesmannen konkludert med følgende:

«1. Sykehuset Østfold HF sørger ikke for at utlokaliserte pasienter får forsvarlige helsetjenester. Ledelsen følger ikke opp at tjenestene er målrettede og individuelt tilpassede og har ikke:
- identifisert utlokalisering som et risikoområde og heller ikke iverksatt risikoreduserende tiltak for utlokaliserte pasienter
- tydeliggjort kompetansebehov ved utlokalisering
- tilrettelagt for nødvendig informasjonsutveksling og kommunikasjon på tvers av organisatoriske enheter
- tilrettelagt for nødvendig kompetanseoverføring mellom avgivende og mottakende døgnområde/avdeling

Vi finner at dette er brudd på forsvarlighetskravet i spesialisthelsetjenesteloven § 2-2, jf. forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten §§ 6 til 9."

Sykehuset Østfold har som kjent kapasitetsutfordringer, dette er bakgrunnen for at pasienter er flyttet til andre avdelinger fremfor å ligge på korridor.

I rapporten beskrives også at stress og høyt arbeidspress i hverdagen gjør det vanskelig for ansatte å forlate eget døgnområde for å bistå mottakende døgnområde ved behov for opplæring og kompetanseoverføring.

Ovennevnte brudd på spesialisthelseloven er alvorlig, og må tas på alvor for å sikre alle pasienter forsvarlige og likeverdige tjenester.

Kapasitetsutfordringer er å betrakte som en normalsituasjon for sykehuset Østfold. Dette legger føringer for drift av sykehuset og de ansattes arbeidssituasjon. Byggets begrensninger kan gjøre det nødvendig å tilpasse rutiner, herunder kompetanseoverføring på tvers av enheter. Dette krever en bemanningssituasjon som muliggjør tid til kompetanseoverføring for å sikre forsvarlige helsetjenester.

I statsbudsjettet for 2020 har regjeringen lagt opp til en lavere aktivitetsvekst i sykehusene enn i fjor med 1550 millioner budsjettert

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Helse- og omsorgsdepartementet har innhentet informasjon fra Helse Sør-Øst RHF. Jeg gjengir i helhet tilbakemeldingen om hvordan erfaringene fra Sykehuset Østfold er brukt, slik at pasientene i Østfold og Vestby får likeverdige helsetjenester:

"Sykehuset Østfold på Kalnes ble bygget med forutsetning om høy utnyttelsesgrad (90 prosent) og det ble også lagt til grunn forventede effekter av samhandlingsreformen, med en styrket helsetjeneste i kommunene. Det ble videre forutsatt fortsatt bruk av sengekapasitet ved sykehuset i Moss. Sykehuset Østfold HF fikk i 2018 overført ansvaret for Vestby kommune med om lag 17 000 innbyggere. Sykehuset Østfold HF har over tid hatt et for høyt belegg.

Helse Sør-Øst RHF har i sin regionale utviklingsplan, vedtatt i styret i 2018, trukket lærdom av tidligere byggeprosjekter og lagt til grunn at nye sykehus skal planlegges med 85 prosents utnyttelsesgrad (dvs. bedre sengekapasitet og økt kapasitet til å håndtere variasjoner i belegget). Videre skal det planlegges med åpningstid på 8 timer, hvilket gir bedre kapasitet på poliklinikkrom og operasjonsstuer etc.

Akuttmottaket ved Sykehuset Østfold på Kalnes er for lite. Om lag 40 prosent av pasientene ferdigbehandles i mottaket. Helse Sør-Øst RHF har godkjent at helseforetaket er i konseptfase for planlegging av utbygging av akuttmottaket. Det foreligger nå planer for en utvidelse av mottaket med 630 kvm, som bl.a. inkluderer nye undersøkelses- og behandlingsrom og egne triagerom med undersøkelsesplasser («triage» er betegnelse på et system for systematisk vurdering og prioritering av pasienter som kommer til akuttmottaket). Styret i Sykehuset Østfold HF godkjente «Konseptrapport steg 2 for utvidelse av akuttmottaket» for oversendelse til Helse Sør-Øst RHF. Saken står på årsplanen til styret i Helse Sør-Øst RHF.

Helse Sør-Øst RHF har i styresak 079-2019 (administrerende direktørs driftsorienteringer) pekt på at det må gjøres ytterligere arbeid for å vurdere hvordan kapasitetsutfordringene i Sykehuset Østfold HF kan møtes. Sykehuset Østfold HF gjennomfører nå nye framskrivninger og kapasitetsvurderinger. Helse Sør-Øst RHF har videre bedt helseforetaket om å gjøre rede for hvordan det arbeides med å utnytte sengekapasiteten i Moss. Dette arbeidet vil sammenstilles og danne grunnlag for en vurdering av behovet for ytterligere tiltak utover utbygging av akuttmottaket."

Representanten Bjørnebekk-Waagen viser i sin begrunnelse til tilsyn med Sykehuset Østfold HF. Jeg gjengir tilbakemeldingen jeg har fått om hvordan Sykehuset Østfold jobber med å håndtere utfordringer med høyt belegg, og hvordan det gjennom ulike samhandlingsfora arbeides med å redusere antall innleggelser:

"I Sykehuset Østfold løses overbelegg ved døgnområdene ved (1) å gjøre om dedikerte enkeltrom til tosengsrom. Det utgjør 27 senger i sykehuset. Når disse sengene er tatt i bruk er neste trinn (2) å utlokalisere pasienter til døgnområder med ledig kapasitet innenfor egen klinikk. Er det ikke flere ledige rom i egen klinikk er neste steg (3) å legge en pasient per sengetun på korridorplass. Det er 3 til 4 sengetun per døgnområde noe som gir 28 ekstra senger. Når korridorplassene innen en klinikk er tatt i bruk er neste steg (4) å utlokalisere pasienter til døgnområder utenfor egen klinikk. Det betyr som oftest at indremedisinske pasienter får et rom på et kirurgisk døgnområde. I perioder med særlig høyt belegg har Sykehuset Østfold plan for (5) å ta i bruk arealer som til daglig benyttes til poliklinisk aktivitet. Dette vil også innebære å øke bemanningen.

Fylkesmannen i Østfold har gjennom tilsyn konkludert med at utførelsen av utlokalisering av pasienter bryter med forsvarlighetskravet i spesialisthelsetjenesteloven på flere områder. Sykehuset Østfold erkjenner at dette er en alvorlig tilbakemelding, og er i gang ved å utbedre dette. Dette skjer ved å gjennomføre et bredt anlagt systematisk forbedringsarbeid som tar for seg rutiner, medarbeidernes kompetanse og informasjon til brukere. Forbedringsarbeidet involverer ledere, medarbeidere, tillitsvalgte, verneombud og brukerrepresentant. Forbedringsarbeidet skal skje systematisk og skal legge til grunn en ny omfattende risikovurdering av praksisen slik Fylkesmannen har etterspurt. Videre har Fylkesmannen lagt klare føringer for forbedringsarbeidet der den første milepæl skal være en ferdig handlingsplan innen 15. januar 2020.

Redegjørelsen over beskriver hvordan sykehuset håndterer et overbelegg. Dette er ett av tre innsatsområder i sykehusets kapasitetsprogram. De to andre innsatsområdene tar for seg å redusere innstrømmen til sykehuset og å finne gode samarbeidsformer med våre partnere i primærhelsetjenesten som kan bidra til raskere utskrivelse og færre reinnleggelser. Det innebærer å finne løsninger som forebygger sykehusinnleggelse og reduserer antallet overliggerdøgn for utskrivningsklare pasienter som venter på tilbud i kommunen sin. Dette er et langsiktig arbeid som sykehuset løser i sine etablerte samhandlingsfora med Vestby og kommunene i Østfold. På lengre sikt vil det være nødvendig å utvide sykehusets sengekapasitet. Sykehuset ser nå på hvordan byggetrinn 2 kan innlemmes i strategisk utviklingsplan."