Skriftleg spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til finansministeren

Dokument nr. 15:53 (2019-2020)
Innlevert: 09.10.2019
Sendt: 10.10.2019
Til behandling

Per Olaf Lundteigen (Sp)

Spørsmål

Per Olaf Lundteigen (Sp): Hva er statsrådens argumenter for at skatteforvaltningsloven § 10-1 og § 10-2 ikke kan tas inn i skattebetalingsloven for å gi skatteoppkreverne samme lovmessige grunnlag i kampen mot arbeidslivskriminalitet og svart økonomi?

Grunngiving

Overføring av skatteoppkrevinga fra kommunene til Skatteetaten har vært foreslått flere ganger tidligere, seinest i 2015. De fleste av høringsinstansene som har oppgavene i dag var negative til forslaget. Regjeringas hovedargument for å overføre skatteoppkrevinga fra kommunene til staten ved Skatteetaten (de tidligere ligningskontora) er at dette er avgjørende for bedre å kunne bekjempe arbeidslivskriminalitet og svart økonomi.

Skatteoppkreveren i kommunene har ansvar for skatt og arbeidsgjveravgift, og det er arbeidsgiverkontrollen som regjeringa argumenterer med er svært viktig i arbeidet mot svart økonomi og arbeidslivskriminalitet.

Skatteetaten har sitt lovgrunnlag i lov om skatteforvaltning (skatteforvaltningsloven) hvor det i Kapittel 10 Kontroll framgår i § 10-1. Kontrollopplysninger fra skattepliktige mv. og § 10-2. Kontrollopplysninger fra tredjepart hva som er hjemmelsgrunnlaget for Skatteetatens kontroller.

Skatteoppkrevernes arbeidsgiverkontroll er hjemlet i skattebetalingsloven. Denne loven gir ikke de kommunale skatteoppkreverne hjemmel for slik kontroll. De kommunale skatteoppkrevernes kontrollører har i årevis bedt om å få lik lovhjemmel som sine kollegaer i Skatteetaten for å gjøre en bedre jobb. Dette har Finansdepartementet tviholdt på at skal være forbeholdt Skatteetaten.

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: Svaret er enno ikkje tilgjengeleg