Skriftleg spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og innvandringsministeren

Dokument nr. 15:50 (2019-2020)
Innlevert: 08.10.2019
Sendt: 09.10.2019
Til behandling

Jenny Klinge (Sp)

Spørsmål

Jenny Klinge (Sp): Kan statsråden peke på konkret hvilke internasjonale krav og forventninger det vises til i Prop. 1 S (2019-2020) fra Justis- og beredskapsdepartementet, hvor departementet sier at det i syv politidistrikt ikke er mulig å oppfylle Stortingets flertallsvedtak 1002 (2017–2018) om at 90 pst. av innbyggerne i hvert distrikt skal ha maksimalt 45 minutters kjøretid til nærmeste passkontor? Det bes om konkrete henvisninger.

Grunngiving

Det vises til følgende formulering i prop. 1 S (2019-2020) fra Justis- og beredskapsdepartementet under «Struktur for utferding av pass og nasjonale ID-kort»:

«Justis- og beredskapsdepartementet viser til Stortingets vedtak nr. 1002 (2017–2018). I Prop. 28 S (2018–2019) har Justis- og beredskapsdepartementet bestemt ein struktur for utferdig av pass og nasjonale ID-kort på bakgrunn av ei faglig tilråding frå Politidirektoratet. Avgjerda tok utgangspunkt i målet om at 90 pst. av innbyggjarane i kvart distrikt skal ha maksimalt 45 minuttar køyretid til nærmaste passkontor. I sju politidistrikt gjer likevel internasjonale krav og forventningar til kvalitet og sikkerheit i utferdinga at målet ikkje vert nådd.»

Flertallsvedtaket det vises til lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge til rette for at minst 90 pst. av innbyggerne i hvert politidistrikt har maksimalt 45 minutters kjøretid til nærmeste passkontor, slik at servicetilbudet overfor publikum blir opprettholdt på en best mulig måte. Det kan gjøres unntak ved endelig beslutning knyttet til struktur og antall utstedelsessteder for pass der kvalitet og volum ikke tilfredsstiller internasjonale krav. Det må være et høyere antall utstedelsessteder enn i Politidirektoratets forslag.»

Det vises videre til følgende flertallsmerknad i Innst. 291 S (2018–2019):

«Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, viser til justiskomiteens flertallsmerknad i Innst. 6 S (2018–2019):

‘Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, registrerer at regjeringen velger å ikke følge opp vedtaket slik det ble fattet, og mener regjeringen skyver argumenter om sikkerhet foran seg for å legitimere en større sentralisering av passkontorene enn det Stortinget ønsker. Flertallet stiller seg noe undrende til argumentasjonen fra regjeringen.’»

For ordens skyld vil jeg nevne at Senterpartiet ikke sto bak flertallsvedtaket det er tale om, ettersom ICAO faktisk ikke har stilt krav til volum. Dette er bekreftet av tidligere justisminister i Dokument nr. 15:1625 (2016-2017): «ICAO har ikke kvantifisert krav til saksmengde (…)». Det vises i justisministerens svar til at det er Politidirektoratet som har satt et slikt krav.

Jøran Kallmyr (FrP)

Svar

Jøran Kallmyr: Svaret er enno ikkje tilgjengeleg