Skriftleg spørsmål fra Eigil Knutsen (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:41 (2019-2020)
Innlevert: 08.10.2019
Sendt: 08.10.2019
Svart på: 29.10.2019 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

Eigil Knutsen (A)

Spørsmål

Eigil Knutsen (A): Vil statsråden vurdere konsekvensene av sitt forslag til statsbudsjett, der kommuner som har fulgt regjeringens politikk om å slå seg sammen, må innføre store kutt i tjenestetilbudet for å dekke inn kostnaden ved regjeringens kommunereform?

Grunngiving

Fra 1. januar 2020 slår Os og Fusa kommuner seg sammen og blir til Bjørnafjorden kommune. I følge Bergens Tidende har kommunen brukt om lag 100 millioner kroner på å slå sammen de to kommunene, noe staten har støttet med 45 millioner kroner.
I statsbudsjettet for 2020 foreslås det å øke Bjørnafjordens inntekter med 312 000 kroner – altså 0 prosents økning. Rådmannen varsler at dette vil medføre kutt på 30 til 50 millioner kroner de neste årene for den mellomstore kommunen.
Bedre kommuneøkonomi og bedre tjenester har vært brukt som argument for kommunereformen. Det er tydelig kommunisert at kommuner ikke skal tape penger på å slå seg sammen. Realiteten for Bjørnafjorden med regjeringens statsbudsjett for 2020 er kraftige kutt i tjenestene for innbyggerne.

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: I kommunereformen ble det innført flere gode og forutsigbare økonomiske ordninger for kommuner som slår seg sammen. Forslaget til statsbudsjett følger opp det regjeringen har lovet i kommunereformen. Kommuner som slår seg sammen, taper ikke økonomisk på det. For Bjørnafjorden kommune er anslaget på vekst i frie inntekter om lag 0 prosent fra 2019 til 2020. Kommuner som slår seg sammen har hatt gode økonomiske ordninger, både før og etter sammenslåingen, som ikke inngår i denne vekstprosenten. Det er også mange ulike andre forhold som påvirker anslaget på vekst i frie inntekter for enkeltkommuner, som ikke henger sammen med kommunesammenslåingen.

For å legge til rette for en god overgang til en ny kommune, har kommunene mottatt flere av de økonomiske ordningene som ble lovet, allerede før sammenslåingen trer i kraft i 2020. Dette gjør at veksten i inntektene til disse kommunene, slik den kommer til syne i statsbudsjettet 2020, blir lavere enn den ellers ville vært fra 2019 til 2020.

Kommunene som slo seg sammen i kommunereformen, har mottatt ekstra tilskudd siden 2017 på grunn av sammenslåingen, slik at noe av den økonomiske gevinsten allerede er tatt ut. Nye Bjørnafjorden kommune har siden 2017 mottatt om lag 26,5 mill. kroner gjennom regionsentertilskuddet og overgangsordningen for kommuner som slår seg sammen. Dette er midler som har kommet i tillegg til de ordinære tilskuddene til alle kommuner, og er penger kommunene ikke ville mottatt uten at de skulle slå seg sammen.

Bjørnafjorden kommune har også fått 45 millioner kroner til engangskostnader ved sammenslåingen. Mange sammenslåinger gjennomfører imidlertid prosesser med rammer som er større enn de statlige tilskuddene, blant annet er det mange kommuner som gjennomfører kraftige løft, særlig på IKT-området. Det er positivt at kommunene tar disse grepene i forbindelse med sammenslåingen, da det på lang sikt vil kunne gi innbyggerne bedre tjenester og en bedre og mer effektiv kommune.

Det er i tillegg flere inntektsposter for Bjørnafjorden i 2020 som ikke ligger inne i vekstberegningen. De nye kommunene vil få utbetalt reformstøtte på til sammen om lag 850 mill. kroner i 2020, av dette vil Bjørnafjorden motta 22,3 mill. kroner. Dette er midler som kommer i tillegg til det som nå er lagt fram i statsbudsjettet, og som vil bidra til at de nye kommunene vil kunne levere gode tjenester til sine innbyggere også i 2020.

Os kommune har deltatt i forsøket med statlig finansiering av omsorgstjenestene, og det vil også den nye Bjørnafjorden kommune gjøre fra 2020. Kommuner i dette forsøket får tilskudd til omsorgstjenesten som et øremerket tilskudd. Forsøket blir i hovedsak finansiert ved at midler til trukket ut av forsøkskommunenes rammetilskudd. Dette påvirker de frie inntektene til den nye kommunen, men kommunen vil bli tilført inntekter gjennom det øremerkede tilskuddet, over Helse- og omsorgsdepartementets budsjett.

Vekstanslaget for Bjørnafjorden kommune i 2020 kan også forklares med at befolkningsveksten i Os kommune er kraftig redusert de siste årene, slik at kommunen ville fått en betydelig reduksjon i veksttilskuddet selv om kommunen hadde fortsatt som en egen kommune. Bjørnafjorden får også en reduksjon i veksttilskuddet på grunn av sammenslåingen, men dette vil bli kompensert med om lag 3 mill. kroner i 2020. Denne kompensasjonen er ikke medregnet i vekstanslaget. I tillegg mottok Fusa kommune et tilskudd gjennom inntektsgarantiordningen i 2019, og dette faller bort i 2020, da dette tillegget er en overgangsordning som trappes ned over tid.

Regjeringen har gitt fylkesmannen i oppdrag å vurdere behovet for å tildele skjønnstilskudd til kommuner som slår seg sammen, og som får et tap på grunn av utilsiktede virkninger i inntektssystemet. Kompensasjonen avgjøres og fastsettes av fylkesmannen etter en

helhetlig vurdering av kommunens økonomiske situasjon.