Skriftleg spørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til justis- og innvandringsministeren

Dokument nr. 15:39 (2019-2020)
Innlevert: 04.10.2019
Sendt: 07.10.2019
Svart på: 10.10.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

Emilie Enger Mehl (Sp)

Spørsmål

Emilie Enger Mehl (Sp): I NOU 2019:17 foreslås det store endringer i strukturen for tingretter og jordskifteretter. Justisministeren har tidligere opplyst om at saken skal på høring, og at departementet ikke har tatt stilling til hvordan saken skal forelegges Stortinget. Kan statsråden opplyse om han vurderer det slik at det er regjeringen eller Stortinget som skal fatte den endelige beslutningen om struktur, og vil han sørge for at Stortinget får behandlet denne saken i sin fulle bredde?

Jøran Kallmyr (FrP)

Svar

Jøran Kallmyr: Etter domstolloven § 22 ligger myndigheten til å vedta endringer i rettskretser til Kongen i statsråd. Det har likevel vært praksis å forelegge endringer i domstolstrukturen for Stortinget, selv om regjeringen formelt har kompetanse til å treffe beslutninger om dette selv, jf. Ot. prp. nr. 44 (2000-2001) side 82. Regjeringen vil i tråd med praksis legge frem eventuelle forslag til endringer i domstolstrukturen for Stortinget. Regjeringen har foreløpig ikke tatt stilling til hvordan forslagene i NOU 2019: 17 skal følges opp.