Skriftleg spørsmål fra Sverre Myrli (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:22 (2019-2020)
Innlevert: 04.10.2019
Sendt: 04.10.2019
Svart på: 09.10.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

Sverre Myrli (A)

Spørsmål

Sverre Myrli (A): Vil statsråden ta initiativ til en revidering av reglene for maksimalhastighet for bilkjøring med tilhenger med brems?

Grunngiving

Ved kjøring på veg med fartsgrense høyere enn 80 km/t, kan en ikke kjøre fortere enn 80 km/t når en trekker tilhenger, heller ikke om tilhengeren er utrustet med brems. Denne regelen for maksimalhastighet for bilkjøring med tilhenger med brems har ligget fast lenge. Samtidig har det vært en utvikling mot høyere maksimalhastigheter på vegnettet. Vanlige personbiler har fått økt egenvekt og har dessuten i dag integrert sikkerhetsutstyr som ikke fantes tidligere, som ABS-bremser, filskiftevarsler og stabilitetskontroll. Dagens hastighetsbestemmelser for tilhengere med brems er dermed tilpasset et trafikkbilde som ikke lenger stemmer med dagens virkelighet. Det understrekes at spørsmålet dreier seg om tilhengere med brems. For tilhengere uten brems bør dagens regler ligge fast.

Jon Georg Dale (FrP)

Svar

Jon Georg Dale: Vegdirektoratet gjorde i 2018 ei vurdering av enkelte tema knytte til skilnader i fart mellom ulike køyretøy på motorveg. Bakgrunnen var at ein rekna med at så store skilnader i fart som i dag er tillate på motorveg kan utgjere ein risiko for trafikktryggleiken. Eitt tema som vart vur-dert i den samanhengen, er gjeldande avgrensing av lovleg fart ved køyring med motorvogn med tilhengar.I samband med dette har direktoratet ønskt å greie ut om det er mogleg å innføra 100 km/t som maksimal fart for køyring med tilhengjarar som er godkjente for dette (såkalla Tempo 100-ordning). Slike tilhengjarar vil i så fall kunne køyrast i inntil 100 km/t, under føresetnad av at dei er utstyrte med dekk dimensjonerte for dette.Vegdirektoratet har fått i oppdrag å utarbeide og sende på høring forslag til regelverksendrin-gar basert på denne vurderinga. Direktoratet har som mål å sende forslaget til endringar på høring innan komande årsskifte