Skriftleg spørsmål fra Mathilde Tybring-Gjedde (H) til kunnskaps- og integreringsministeren

Dokument nr. 15:2347 (2018-2019)
Innlevert: 27.09.2019
Sendt: 30.09.2019
Svart på: 04.10.2019 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

Mathilde Tybring-Gjedde (H)

Spørsmål

Mathilde Tybring-Gjedde (H): Har regjeringen et anslag på hvor mye de private barnehagene vil få i økt driftstilskudd i 2020 som følge av at bemanningsnormen er oppfylt i flere kommuner (og barnehager) i 2018?

Grunngiving

De private barnehagene får støtte basert på regnskapene for de kommunale barnehagene i kommunene to år tilbake. Bemanningsnormen fastsetter hvor mange barn det skal være per ansatt i grunnbemanningen og ble innført 1. august 2018.Barnehagene hadde frem til 1. august 2019 til å oppfylle normen. Bemanningsnormen var i gjennomsnitt allerede oppfylt og finansiert i de kommunale barnehagene på nasjonalt nivå ved innføringen av normen. Private barnehager mottar i gjennomsnitt samme bevilgning som kommunale barnehager. Likevel viste tilgjengelig statistikk for 2017 at det ved innføringen av normen i 2018 var mange kommuner som ikke oppfylte normen. Som en følge av dette var det mange private barnehager som i 2018 og 2019 ikke fikk driftstilskudd som reflekterte bemanningsnormen. Statistikk for 2018 viser at antallet kommuner som oppfyller bemanningsnormen økt. For 2020 vil driftstilskuddet til de private barnehagene øke i tråd med dette.

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Vi har mange gode barnehager, men kvaliteten og bemanningen i barnehagene varierer fortsatt for mye. Tidligere har det ikke vært et nasjonalt minstekrav til antall ansatte i barnehagene. Det har regjeringen gjort noe med. Bemanningsnormen innebærer at det for barn under 3 år skal være maks tre barn per voksen, mens det for barn over 3 år skal være maks seks barn per voksen.

Bemanningsnormen var i gjennomsnitt allerede oppfylt og finansiert i de kommunale barnehagene på nasjonalt nivå ved innføringen av normen. Private barnehager mottar i gjennomsnitt samme bevilgning som kommunale barnehager. Regjeringens forslag til bemanningsnorm følger de samme prinsipper og forholdstall som barnehagelovutvalget foreslo i 2012, og som Stoltenberg-regjeringen foreslo i 2013. Kostnadsberegningen og innretningen har vært den samme siden 2012, og er i tråd med veileder for statlig styring av kommuner og fylkeskommuner. I veilederen heter det at "ved oppgave- og regelendringer med økonomiske konsekvenser for kommunesektoren skal kommunene tilføres eller trekkes midler i rammetilskuddet, i samsvar med anslåtte merutgifter eller innsparinger for kommunene eller fylkeskommunene samlet". Regjeringen mener derfor at bemanningsnormen er fullfinansiert.

Private barnehager mottar driftstilskudd som er beregnet på bakgrunn av utgiftene i kommunale barnehage i samme kommune to år før tilskuddsåret. Driftstilskuddet prisjusteres med kommunal deflator, men eventuelle nye lovkrav som kommunene blir pålagt vil først reflekteres i driftstilskuddet til de private barnehagene to år senere. Regjeringen ser at det kan være behov for egne mekanismer i finansieringssystemet som gjør at private barnehager blir finansiert til å oppfylle nye lovkrav samtidig som kommunene. I høringen om ny regulering av private barnehager varsles det derfor at Utdanningsdirektoratet skal utrede hvordan dette eventuelt kan gjøres.

Statistikk for 2017 viste at det ved innføringen av bemanningsnormen i 2018 var 106 kommuner som ikke oppfylte normen i kommunale barnehager. De private barnehagene i disse kommunene mottok dermed driftstilskudd tilpasset en for lav bemanning for å innfri normen. Det er innført et midlertidig øremerket tilskudd til bemanningsnormen i perioden 2018-2020 for å styrke innføringen av normen i små private og kommunale barnehager i kommuner som ikke oppfylte normen. Statistikk for 2018 viser at antallet kommuner som oppfyller bemanningsnormen har økt betraktelig fra 2017, slik at det kun er 31 kommuner som ikke oppfyller bemanningsnormen i kommunale barnehager i 2018. I 2020 baseres driftstilskuddet til private barnehager på kommunenes regnskapstall fra 2018. Det betyr at nesten alle de private barnehagene i 2020 vil motta kommunale driftstilskudd som reflekterer bemanningsnormen.

Det legges til grunn at spørsmålsstiller etterspør økningen i kommunale driftstilskudd til private barnehager i 2020 sammenliknet med 2019. Departementet gjør oppmerksom på at endelige tall for endringer i bevilgning til driftstilskudd først vil være tilgjengelig når utbetalingene til de private barnehagene er gjennomført i 2020. Økning i driftstilskudd vil også kunne skyldes flere faktorer enn økt bemanning.

For å anslå økningen i driftstilskudd til private barnehager som følge av at flere kommuner oppfylte bemanningsnormen i 2018, har departementet tatt utgangspunkt i økningen i antall årsverk i grunnbemanningen i kommunale barnehager fra 2017 til 2018.

Statistikk fra Utdanningsdirektoratet viser at bemanningen i kommunale barnehager i kommuner som ikke oppfylte bemanningsnormen i 2017, men som oppfylte normen i 2018, økte med 533 årsverk. Det er lagt til grunn en årsverkskostnad som innebærer at de nye årsverkene i barnehagene er fylt av en lik andel assistenter og pedagoger, basert på nasjonale gjennomsnittstall for årsverkskostnad fra Teknisk beregnings- og statistikkutvalg for kommunesektoren (TBSK).

Ved dele den anslåtte økningen i årsverkskostnader i kommunale barnehager på antall barn i kommunale barnehager, får man et anslag på økningen i kostnad per barn. Siden driftstilskuddene i de private barnehagene fastsettes på bakgrunn av kostnader per barn i de kommunale barnehagene, gir dette tallet også et anslag på økningen i tilskudd per barn i de private barnehagene i samme kommune. For å anslå økningen i driftstilskuddet som private barnehager vil få i 2020 som følge av økt bemanning i de kommunale barnehagene, multipliseres økningen i tilskudd per barn med antall barn i de private barnehagene i 2018. Beregningene er gjort på kommunenivå. Dette gir en anslått økning i driftstilskudd på om lag 490 millioner kroner til barnehager i kommuner som ikke oppfylte bemanningsnormen i 2017, men som oppfylte normen i 2018.

Når tilsvarende beregninger som beskrevet over utføres for alle landets kommuner, det vil si uavhengig av om de oppfylte bemanningsnormen i 2017 eller ikke, anslår departementet en samlet økning i driftstilskuddet til private barnehager på om lag 630 millioner kroner.

Det understrekes at det er usikkerhet knyttet til anslagene.