Skriftleg spørsmål fra Kari Henriksen (A) til barne- og familieministeren

Dokument nr. 15:2319 (2018-2019)
Innlevert: 22.09.2019
Sendt: 23.09.2019
Svart på: 30.09.2019 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

Kari Henriksen (A)

Spørsmål

Kari Henriksen (A): Det skjer, heldigvis sjelden, at barn begår alvorlig vold og også dreper andre barn. Pårørendes rettigheter er i slike saker noe annerledes enn i alvorlige overgreps- og drapshandlinger der voksne er gjerningsmenn, blant annet når det gjelder varsling.
Er dette noe statsråden vil vurdere å ta med i lovarbeidet i forbindelse med revisjon av barneloven?

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Svar

Kjell Ingolf Ropstad: Det er heldigvis sjelden at barn begår alvorlige volds- og overgrepshandlinger.

I saker der en person under 15 år begår slike alvorlige lovbrudd, kan påtalemyndigheten beslutte at saken skal overføres til barnevernstjenesten. I saker der ungdommen har vist alvorlige atferdsvansker ved alvorlig eller gjentatt kriminalitet, kan vedkommende uten eget eller foreldrenes samtykke plasseres i barnevernsinstitusjon for observasjon, undersøkelse eller behandling, jf. barnevernloven § 4-24.Blant annet Stine Sofies Stiftelse har tidligere kontaktet departementet, og vist til at fornærmede og etterlatte har behov for forutsigbarhet med hensyn til muligheten for å møte gjerningspersonen i nærområdet. De ønsker derfor varsling om når gjerningspersonen er utenfor barnevernsinstitusjonen.Departementet har etter dette fått utredet muligheten for å innføre varsling fra barnevernstjenesten til fornærmede eller etterlatte. Utredningen ble levert til departementet tidligere i år.Jeg har stor forståelse for at fornærmede og etterlatte ønsker mer informasjon i situasjoner der en ung gjerningsperson er ivaretatt av barnevernet. Men spørsmålet om varsling reiser også vanskelige dilemmaer og avveininger. Jeg tar dette temaet på stort alvor, og er derfor i gang med å gjennomgå regelverket for å se på hvilke muligheter det kan være for å innføre varslingsregler.Barnelovutvalget som ble oppnevnt 7. desember 2018, skal gjennomgå barneloven og barns rettigheter, i lys av blant annet menneskerettighetene. Mandatet til Barnelovutvalget peker på enkelte sentrale spørsmål utvalget skal vurdere, men problemstillingen du skisserer er ikke blant dem. Utvalget identifiserer selv de mest relevante problemstillingene innenfor rammene av mandatet.