Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Skriftleg spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:2265 (2018-2019)
Innlevert: 06.09.2019
Sendt: 09.09.2019
Til behandling

Åslaug Sem-Jacobsen (Sp)

Spørsmål

Åslaug Sem-Jacobsen (Sp): Vil statsråden be Riksantikvaren igangsette en fredningsprosess av "Kongens Dam" på Herre i Bamble, Telemark?

Grunngiving

"Kongens Dam" er en mur- og steindam ved utløpet av Hellestvedtvannet i Herreelva, som har utløp ved tettstedet Herre i Frierfjorden. I området har det vært industriaktivitet siden 1500-tallet, bl.a. i forbindelse med sølv- og blyfunn i 1543 og seinere etablering av jernverk i perioden 1713-1860.
Den 11 meter høye og 116 m lange dammen ble ferdigstilt i 1903, og erstattet da en tredam fra jernverksperioden. Dammen hadde stor betydning for aktiviteten ved Bamble Cellulosefabrikk frem til nedleggelsen i 1978, og var i bruk ifm. kommunal vannforsyning fra 1948 - 2000. I dag har dammen funksjon med å regulere vannstanden i Herrevassdraget; opprettholde vannspeilet i område hvor det er stor friluftsaktivet sommer som vinter og med flere hytter; og den muliggjør vannforsyning til en lokal kunstig badedam. "Kongens Dam" er i dag i privat eie.
NVE har tidligere godkjent "Kongens Dam" og besørget på starten av 2000-tallet selv en utbedring, men grunnet nye krav i Damsikkerhetsforskriften av 2009 har NVE pålagt tidligere og dagens eier å gjennomføre utbedringstiltak. Eiers respons har vært en søknad om konsesjon til NVE om å legge ned og rive dammen iht. Vannressursloven, og NVE skal innvilge denne "om ikke særlige grunner taler imot" (Vannressursloven § 41).
Lokalbefolkningen og kommunen motsetter seg dette kraftig, bl.a. fordi dammen av flere er omtalt som et viktig kulturminne og den er en viktig del av Herrevassdraget som selv ble fredet i 1973. Det antas at dammen da ikke ble fredet, siden den i 1973 fremdeles var i bruk industrielt, og en verning kunne legge hindringer i veien for den bruken.
NVE kategoriserer selv "Kongens Dam" som et kulturminne. I et utdrag fra NVE-rapport 2013, nr. 64 (s 170) skriver NVE:

"...Dagens dam og miljøet langs elva illustrerer et meget gammelt og kompakt industriområde basert på vannkraft, og har derfor stor vassdragshistorisk fortellerverdi. Den fint utformede og solide murdammen er et av få fysiske spor etter virksomhetene med utgangspunkt i Herreelva. Herreelva er et vernet vassdrag siden 1973. Området har i kommuneplanen status som LNF-område. Samlet sett gjør alle disse momenter Kongens dam til et viktig kulturminne i nasjonalt perspektiv."

Et positivt fredningsvedtak vil være en særlig grunn som taler imot å innvilge søknaden om å rive "Kongens Dam".

Ola Elvestuen (V)

Svar

Ola Elvestuen: Svaret er enno ikkje tilgjengeleg