Skriftleg spørsmål fra Bengt Fasteraune (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:2214 (2018-2019)
Innlevert: 30.08.2019
Sendt: 30.08.2019
Svart på: 04.09.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

Bengt Fasteraune (Sp)

Spørsmål

Bengt Fasteraune (Sp): Vil statsråden sørge at de statlige selskapene som har ansvaret for framtiden til denne strekningen involverer de berørte kommunene, og at spørsmål rundt opprydding og alternativt bruk blir en del prosessen?

Grunngiving

Bane Nor plan har sendt ut på høring forslag om nedleggelse av Valdresbanen (Dokka-Eina). En formell nedleggelse av denne strekningen vil gi muligheter for utvikling av mer areal til næring og boligbygging i de berørte områdene. For å sikre best mulig utnyttelse av disse arealene, er det viktig med forutsigbarhet for de berørte kommunene, og at spørsmål rundt opprydding og alternativt bruk blir en del prosessen. En utfordring for kommunene er at det er flere aktører å forholde seg til, hhv. Bane Nor plan og Bane Nor eiendom.

Erfaring fra strekningen Dokka-Bjørg som ble tatt ut av nasjonalt jernbanenettet på 90-tallet er at det ikke har skjedd noe på denne strekninger siden da, noe som åpenbart er uheldig.

Jon Georg Dale (FrP)

Svar

Jon Georg Dale: Bane NOR er i gong med å vurdere om enkelte banestrekningar bør leggjast ned. Banestrekningane som er under vurdering, er i svært dårlig stand og har ikkje vært nytta til togkøyring på mange år. Valdresbanen er ei av desse strekningane. Bane NOR har sendt spørsmålet om framtida til Valdresbanen på høyring til Oppland fylkeskommune og dei aktuelle kommunane. Bane NOR bekreftar at dersom den endelege avgjerda blir å leggje ned Valdresbanen, så vil føretaket samarbeide med dei aktuelle kommunane for å finne ei god løysing for etterbruk av bana.

Eg viser og til mitt svar 15. mars i år på skriftleg spørsmål nr. 1176 frå Marit Knudsdatter Strand.