Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Skriftleg spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

Dokument nr. 15:2197 (2018-2019)
Innlevert: 28.08.2019
Sendt: 29.08.2019
Svart på: 05.09.2019 av helseministeren Bent Høie

Tellef Inge Mørland (A)

Spørsmål

Tellef Inge Mørland (A): Hvordan vil helseministeren bidra til å utvikle Norges beste hjerteavdeling ved sykehuset i Arendal videre, og vil han være en pådriver for at man får på plass en tredje lab, samt at man i fremtiden også kan få muligheten til å operere hjerteklaffer ved PCI-senteret?

Grunngiving

Hjerteavdelingen ved sykehuset i Arendal ble i 2018 kåret til Norges beste av Norsk hjerteinfarktregister. Sykehuset behandler ca 700 infarkt i året, gjennomfører ca 4000 undersøkelser og behandlinger, har høy effektivitet og korte ventetider. Mulighetene for å styrke denne hjerteavdelingen med sitt PCI-senter er gode.

Likevel valgte sykehusstyret til helseministeren for kort tid siden å ikke legge fisking av blodpropper i hjernen til Arendal, men heller til Kristiansand. Dette på tross av at man ute i Europa ofte gjør dette i tett samarbeid med den spesialkompetansen som hjerteavdelingen representerer. I tillegg ville en lokalisering i Arendal gitt et nedslagsområde som i større grad også kunne gitt hjelp til Telemarks befolkning.

Skal hjerteavdelingen i Arendal kunne fortsette å være Norges beste, må man satse på den og den må gis ressurser til utvikling. I den forbindelse er det et ønske om å få etablert en tredje lab på hjertesenteret, samt at det kan legges til rette for at man i fremtiden også kan operere hjerteklaffer ved senteret.

En slik satsing vil gi løfte tilbudet ved PCI-senteret, gi større faglige utfordringer og således også kunne gjøre det enda mer interessant for høyspesialisert helsepersonell å søke seg dit.
I tillegg vil det selvsagt også styrke behandlingstilbudet til befolkningen i regionen.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Helse- og omsorgsdepartementet har innhentet innspill fra Helse Sør-Øst RHF. De opplyser at styret i Helse Sør-Øst RHF 14. juni 2018 vedtok at Sørlandet sykehus HF, som ett av tre helseforetak i Helse Sør-Øst, skulle etablere et tilbud om mekanisk trombektomi til pasienter med akutt hjerneinfarkt. Sørlandet sykehus HF valgte å etablere tilbudet ved sykehuset i Kristiansand. Jeg viser også til mitt svar på spørsmål til skriftlig besvarelse nummer 1179 (fra 2018), hvor den faglige begrunnelsen for vedtaket framkommer.I svaret viste jeg til at utredningsarbeidet for innføring av mekanisk trombektomi i Helse Sør-Øst la metodevurderingen «Mekanisk trombektomi ved akutt Hjerneinfarkt» (2016) fra Folkehelseinstituttet til grunn. Av det følger at mekanisk trombektomi ved hjerneslag skal utføres av nevrointervensjonsradiolog eller intervensjonsradiolog med nødvendig erfaring. I svaret viste jeg også til at hjerteleger vil kunne gi viktige bidrag i oppfølgingen av pasienter ved hjerneslag for å avklare om det foreligger en hjertesykdom eller hjerterytmeforstyrrelse, men at det i akuttfasen er nødvendig med kompetanse i nevrologi/slagmedisin. Sørlandet sykehus HF har vurdert at lokalisering av dette tilbudet i Kristiansand er mest hensiktsmessig, og denne faglige vurderingen ligger fortsatt til grunn.Representanten Mørland spør om jeg vil være en pådriver for å få på plass et tredje laboratorium ved Sørlandet sykehus Arendal, og om muligheten for å operere hjerteklaffer ved PCI-senteret. Det er Sørlandet sykehus HF som må vurdere behovet for å anskaffe et tredje laboratorium, blant annet på bakgrunn av ventetider og kapasitet. Helse Sør-Øst RHF opplyser at operasjon av hjerteklaffer (åpen kirurgi og kateterbasert implantasjon av aortaklaffer) kun utføres ved Oslo universitetssykehus HF i Helse Sør-Øst. Faglige hensyn tilsier at det per i dag ikke er planer om at andre sykehus i regionen skal ha et slikt behandlingstilbud.