Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Skriftleg spørsmål fra Erlend Wiborg (FrP) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:2189 (2018-2019)
Innlevert: 27.08.2019
Sendt: 28.08.2019
Svart på: 04.09.2019 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

Erlend Wiborg (FrP)

Spørsmål

Erlend Wiborg (FrP): Vil statsråden bidra til å få omgjort Fylkesmannens overkjøring av lokaldemokratiet i Skiptvedt?

Grunngiving

Bjørn Borgås søkte om å få oppført en bolig i Skiptvedt kommune. Selv om det ligger i LNF-området begrunnes søknaden med at det ikke vil være til hinder for de hensyn LNF-formålet har. Saker er politisk behandlet, og det ble fattet et positivt vedtak. Fylkesmannen omgjør nå vedtaket og setter dermed tilside de lokalt folkevalgte sitt ja.

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: Både regjeringen og jeg er opptatt av en fornuftig arealforvaltning med et økt lokalt handlingsrom. I den politiske plattformen til regjeringen går det frem at regjeringen vil gi økt lokalt handlingsrom gjennom å utvide kommunenes dispensasjonsmulighet fra eksisterende lokalt vedtatte planer innenfor rammeverket av nasjonalt regelverk. Regjeringen vil derfor foreslå endringer i bestemmelsen om dispensasjon for å gi økt lokalt handlingsrom.

Jeg har også sendt brev til fylkesmennene 3. september 2019 om deres medvirkning og behandling av saker etter plan- og bygningsloven. I dette brevet minner jeg om at fylkesmennene bør være varsomme med å overprøve beslutninger som hører til det lokalpolitiske skjønnet.Den konkrete saken i Skiptvet kommune gjaldt søknad om dispensasjon for oppføring av enebolig i et område som i kommuneplanen var avsatt til landbruks- natur- og friluftsformål. Tiltaket var i strid med arealplanen, og kommunen gav dispensasjon. Fylkesmannen i Østfold hadde frarådet å gi slik dispensasjon, og påklaget vedtaket.

Fylkesmannen i Vestfold behandlet klagesaken og kom frem til at det ikke var adgang til å gi dispensasjon fordi vilkårene i loven ikke var oppfylt. Fylkesmannen omgjorde derfor kommunens vedtak. De rettslige rammene for dispensasjon skal sikre at arealplaner ikke fravikes unødvendig. Arealplaner skal ivareta flere interesser og hensyn. Kommunens innbyggere har påvirkningsmuligheter gjennom kommunens behandling av arealplaner. Det er viktig for innbyggerne at arealplanene har et rettslig vern. Fylkesmannen i Vestfold skrev i sin begrunnelse at dersom kommunen ønsker å tillate utbygging i det aktuelle området, burde dette vært avklart i planen som var i prosess. Jeg har bare mulighet til å omgjøre det endelige vedtaket dersom fylkesmannens vurdering er feil, slik at vedtaket må anses som ugyldig. I dette tilfellet er det ikke grunnlag for å overprøve den vurderingen fylkesmannen har gjort av saken når det gjelder lovens vilkår. Fylkesmannens vedtak har ikke feil eller mangler som medfører at vedtaket må anses for å

være ugyldig.