Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Skriftleg spørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:2185 (2018-2019)
Innlevert: 27.08.2019
Sendt: 28.08.2019
Svart på: 03.09.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

Arne Nævra (SV)

Spørsmål

Arne Nævra (SV): I bompengeavtalen mellom regjeringspartiene heter det at en skal "videreutvikle nullvekstmålet".

I regjeringserklæringen står det at «målet skal videreutvikles i forbindelse med neste Nasjonal transportplan, i tråd med teknologiutviklingen med vekt på å redusere utslippene».

Mener statsråden at faktorer som kø og arealbruk ikke er viktige grunner for nullvekstmålet for å få en åpnere, triveligere og mer attraktiv by å leve i?

Jon Georg Dale (FrP)

Svar

Jon Georg Dale: Avtalen mellom regjeringspartia legg nullvekstmålet for persontransport med bil til grunn og at nullvekstmålet vi i dag har skal utviklast. Regjeringa tek sikte på å fastsetje eit vidareutvikla nullvekstmål med fokus på reduserte utslepp (lokale utslepp og klimagassutslepp), støy, framkomst og arealbruk. Dette skal vere avklart i løpet av 2019. Det vil ikkje verte lagt fram nye bypakkar før eit vidareutvikla mål kjem til andvending.