Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Skriftleg spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til helseministeren

Dokument nr. 15:2179 (2018-2019)
Innlevert: 25.08.2019
Sendt: 26.08.2019
Svart på: 03.09.2019 av helseministeren Bent Høie

Per-Willy Amundsen (FrP)

Spørsmål

Per-Willy Amundsen (FrP): Hva vil statsråden gjøre for å sikre likeverdig ambulansebåtberedskap over hele landet, og vil han på nytt vurdere å omgjøre beslutningen til styret i UNN HF om nedleggelse av ambulansebåten Alden, som betjente øyriket nord for Harstad frem til 1. januar 2019, i lys av hvordan nedleggelsen har skapt uønskede hendelser.

Grunngiving

Det vises til artikkel i Harstad Tidende 20. august i år. Her kan man lese om en kvinne bosatt på øya Kjøtta i Harstad kommune, som ved et akutt behov for syketransport måtte fraktes med kommunens brannbåt da ambulansehelikopter ikke var tilgjengelig. Først fire timer etter at 113 ble kontaktet nådde hun frem til sykehuset. Ved et senere akutt tilfelle måtte den samme personen transporteres med en redningsskøyte. I begge tilfellene var behovet akutt, tilbudet som ble gitt dårlig egnet, overfarten svært smertefull og responstiden fullstendig uakseptabel. I verste fall kunne det stått om liv.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Lang kystlinje med øyer og fjorder gjør at båtambulansen til et egnet og nødvendig transportmiddel for å gi befolkningen tilgang til helsehjelp enkelte steder. Båtambulansen er særlig utbredt i nord.

Jeg viser til mitt svar på spørsmål 378 og 388 til skriftlig besvarelse (fra 2018) om avviklingen av ambulansebåten Alden. I svarene har jeg beskrevet bakgrunnen for avviklingen av ambulansebåten og de kompenserende tiltakene som er satt i verk. I svaret mitt viste jeg til at avvikling av ambulansebåten og de kompenserende tiltakene var risikovurdert og planlagt med nøye oppfølging og evaluering, og at ytterligere og helhetlige ROS-analyser skulle gjøres sammen med Harstad kommune for å avdekke om det er behov for eventuelle korrigerende tiltak.

Helse- og omsorgsdepartementet har innhentet oppdatert informasjon fra Helse Nord RHF. Helse Nord opplyser at Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) sammen med kommunehelsetjenesten i Harstad i mai evaluerte endringene og de kompenserende tiltakene som er satt i verk etter at ambulansebåten ble avviklet. Det ble konkludert med at det ikke hadde vært noen alvorlige avvik, men det ble identifisert flere læringspunkter. Det er avtalt ny evaluering mot slutten av året.

UNN opplyser at alvorlig og kritisk syke eller skadde pasienter i dette området i utgangspunktet skal hentes med ambulansehelikopter. Nærmeste helikopter er stasjonert på Evenes (flyttes i oktober midlertidig til Harstad), alternativt fra helikopterbase i Tromsø. Det er ikke alltid at nærmeste ambulansehelikopter er tilgjengelig, og UNN har derfor en avtale med Redningsselskapet, som kan bringe ambulansepersonell ut til pasienten. Dersom pasienten må transporteres til sykehus, må det vurderes hvordan dette skal gjøres. Transport med redningsskøyte eller brannbåt fra Harstad kan være forsvarlig, men det vil avhenge av pasientens tilstand, hvilket fartøy som brukes og forholdene på havet. Et annet alternativ kan være at pasienten behandles på stedet i påvente av ledig helikopter eller mer skånsom transport med større redningsskøyte fra Andenes.

Etter at ambulansebåten Alden ble avviklet har ambulansehelikopteret løst 8 av 20 akuttoppdrag, øvrige akuttoppdrag er løst med ambulansebil. De resterende 71 oppdragene har vært gjennomført med ambulansebil og ferge, med unntak av to hasteoppdrag som er gjennomført av Redningsselskapet med ambulansepersonell og ett hasteoppdrag som er gjennomført av brannbåt med ambulansepersonell.

I den konkrete saken som representanten Amundsen viser til, ble det besluttet å bruke båtskyss med ambulansepersonell. UNN vurderte at det var en medisinsk forsvarlig løsning ut fra pasientens tilstand. Pasientens tilstand ble vurdert som hastegrad "Haster" (såkalt gul respons). UNN forstår at transporten har vært en ubehagelig opplevelse for pasienten, og de vil bruke hendelsen i forbedringsarbeidet.

Som det framgår av mine tidligere svar i saken (spørsmål 378 og 388), har Helse Nord støttet beslutningen om å avvikle ambulansebåten, forutsatt at kompenserende tiltak var på plass. Avviklingen av ambulansebåten følges opp, og det er planlagt ny evaluering på slutten av året. Jeg legger til grunn at læringspunkter underveis følges opp for å forbedre pasientens opplevelse av transporten.