Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Skriftleg spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til eldre- og folkehelseministeren

Dokument nr. 15:2155 (2018-2019)
Innlevert: 23.08.2019
Sendt: 23.08.2019
Svart på: 30.08.2019 av eldre- og folkehelseministeren Sylvi Listhaug

Tellef Inge Mørland (A)

Spørsmål

Tellef Inge Mørland (A): Hvordan vil eldreministeren bidra til å sikre driften av dagaktivitetstilbudet ved Øygardens Institutt i Grimstad, når regjeringspartiene nå fjerner det øremerkede statlige tilskuddet til disse dagaktivitetsplassene, og hva vil hun eventuelt gjøre for å sette Grimstad kommune bedre i stand til å støtte et tiltak som Øygardens Institutt?

Grunngiving

7. juni 2019 behandlet Stortinget «Vedtak til lov om endringar i helse- og omsorgstenestelova (dagaktivitetstilbod til heimebuande personar med demens)». I forbindelse med denne saken, ble det vedtatt at kommunene skal få en plikt til å tilby dagaktivitetstilbud til hjemmeboende med demens. Dette i tråd med tidligere vedtak fattet av Stortinget i 2015.
Regjeringspartiene valgte imidlertid å stemme mot en videreføring av den øremerkede tilskuddsordningen til opprettelse av dagaktivitetsplasser for hjemmeboende personer med demens. Dette skjedde mot Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti sine stemmer, og på tross av at man ikke har nådd målet, når det gjelder antall dagaktivitetsplasser for denne gruppen. Regjeringspartiene stemte også mot å sikre en fullfinansiering av den nå lovfestede plikten for kommunene til å tilby dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens.
Øygardens Institutt er et dagaktivitetstilbud for mennesker med demens i Grimstad kommune. Instituttet leier en bondegård på Morholt i Grimstad, hvilket gir muligheter for et variert tilbud for brukerne.
Øygardens Institutt har hatt tett dialog og samarbeid med Grimstad kommune. I Grimstad Adressetidene 3.august hadde daglig leder ved Øygardens Institutt et leserinnlegg, der hun nå er bekymret for senterets fremtid. Dette på grunn av at det statlige tilskuddet vil falle bort fra 2020.

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: Et godt dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens bidrar til økt livskvalitet, og det kan utsette behovet for innleggelse i sykehjem. Det vil også avlaste pårørende, som ofte har en stor belastning med å ta vare på sine nærmeste. Jeg er derfor veldig glad for at kommunene får en plikt til å ha et dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens fra årsskiftet.Staten har bidratt til å bygge opp dagaktivitetstilbud siden 2012, og det er gledelig at 333 kommuner har fått innvilget midler gjennom tilskuddsordningen. Tilskuddsordningen har hele veien vært et spleiselag mellom stat og kommune, og denne regjeringen økte i år tilskuddssatsen for nye plasser fra 30 pst. til 50 pst.Det har lenge vært kjent at kommunene skal gis en plikt til å ha dette tilbudet, og da er det ikke lenger naturlig at staten administrerer et tilskudd. Vi har derfor foreslått at kommunene i stedet får midlene gjennom sine frie inntekter. Vi foreslår ikke å fjerne pengene, men å innlemme det særskilte tilskuddet til dagaktivtetstiltak til hjemmeboende personer med demens i inntektssystemet til kommunene fra samme tidspunkt som lovendringen iverksettes. Kommunene har full anledning til å bruke midlene på nettopp tilbud som Grimstad har ved Øygardens Institutt. Innlemmingen innebærer mindre forvaltning for staten og at den enkelte kommune ikke må søke om midlene.