Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Skriftleg spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

Dokument nr. 15:2132 (2018-2019)
Innlevert: 21.08.2019
Sendt: 21.08.2019
Svart på: 28.08.2019 av helseministeren Bent Høie

Tellef Inge Mørland (A)

Spørsmål

Tellef Inge Mørland (A): Hva vil helseministeren gjøre for å unngå flere hendelser som tilfellet med 17-åringen ved Sanderud og Sykehuset Innlandet, og hvordan vil han følge opp Tvangslovutvalget sitt arbeid, for å oppnå en reduksjon i bruken av tvang i helse- og omsorgssektoren?

Grunngiving

Tv2 kunne 14.august fortelle om en lettere utviklingshemmet 17-åring som hadde vært ulovlig beltelagt under store deler av sitt opphold på seks uker ved den psykiatriske institusjonen Sanderud, tilhørende Sykehuset Innlandet. I saken fremkommer det blant annet at denne avgjørelsen er tatt av en sykepleier uten overordnet faglig ansvar, og at Kontrollkommisjonen ved sykehuset har konkludert med at beltebruken var klart ulovlig.
Jeg opplever at det er et bredt tverrpolitisk ønske om å redusere bruken av tvang i psykiatrien, samtidig har dette vist seg utfordrende å få til, noe som blant annet fremkommer i helseministerens svar på mitt skriftlige spørsmål dokument nr. 15:101 (2017-2018)
Nylig avga Tvangslovutvalget sin innstilling. NOU 2019:14 Tvangsbegrensningsloven – Forslag til felles regler om tvang og inngrep uten samtykke i helse- og omsorgstjenesten, fremmer en rekke forslag til å forebygging og begrensning av tvangsbruk i psykisk helsevern.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Det er alvorlig at det igjen avdekkes ulovlig tvangsbruk i psykisk helsevern. Jeg mener det er et klart ledelsesansvar å påse at all tvangsbruk holdes innenfor faglige og lovlige rammer. Feil vil kunne skje, men da er det viktig å ha kvalitetssystemer som raskt fanger opp svikten og sørger for læring av feilene. Jeg forutsetter at Sykehuset Innlandet treffer tiltak for å begrense bruken av tvang og for at regelverk og faglige normer følges i de tilfeller hvor tvang er nødvendig som siste utvei.

For øvrig vurderer departementet å invitere brukerorganisasjoner og representanter for tjenestene til et møte denne høsten for å drøfte status for arbeidet med å forebygge tvang i psykisk helsevern og få innspill fra aktørene om hva som bør gjøres i tjenestene for å redusere omfanget av tvang.

Regjeringen har i Granavolden-plattformen slått fast at det skal foretas en revisjon av alle tvangshjemler, basert på anbefalingene fra Tvangslovutvalget. Tvangslovutvalgets utredning ble derfor sendt på alminnelig høring allerede dagen etter at den ble lagt fram. Høringsfristen ble satt til 16. desember. Utvalget har levert et omfattende lovutkast som blant annet forutsetter betydelige organisatoriske endringer. Vi vil derfor trenge noe tid til å vurdere forslagene, men jeg vil legge fram et lovforslag for Stortinget så fort det lar seg gjøre.