Skriftleg spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:2087 (2018-2019)
Innlevert: 14.08.2019
Sendt: 14.08.2019
Svart på: 21.08.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Lise Christoffersen (A)

Spørsmål

Lise Christoffersen (A): Når har statsråden planlagt å presentere en evaluering av konsekvensene av innstrammingene i arbeidsavklaringspengeordningen (AAP) for Stortinget?

Grunngiving

I gjentatte debatter i Stortinget har statsråden vist til at endringene/innstrammingene i AAP må få virke "noen tid", før det er mulig å gi et kvalifisert svar, uten å være mer presis. Under Arendalsuka har AAP-aksjonen vært til stede og fått svar fra både stortings- og regjeringsmedlemmer fra KrF om at "nyttår" er et høvelig tidspunkt. Det er interessant for både storting, berørte og offentligheten for øvrig, å få bekreftet at dette stemmer.

Anniken Hauglie (H)

Svar

Anniken Hauglie: I tildelingsbrevet for 2018 fikk Arbeids- og velferdsdirektoratet i oppdrag å igangsette evalueringer av endringene i AAP-ordningen. Direktoratet er i gang med dette arbeidet. Første artikkel, som gjorde undersøkelser knyttet til om endringen i inngangsvilkårene har hatt effekt, ble publisert i juni måned. Direktoratet vil også i løpet av andre halvår 2019 publisere flere artikler i tidsskriftet Arbeid og velferd om konsekvenser av ulike sider av regelverksendringene. Det vil være behov for ytterligere analyser i 2020 som utfyller og ser nærmere på virkningene av omleggingen av AAP.Endringene vil imidlertid ha effekt på ulike tidspunkt, og det vil derfor ta tid før en får mer fullstendig kunnskap om effekter av alle sider av regelverksendringene. Dette vil en først kunne få etter at de ulike endringene som trådte i kraft fra 1. januar 2018 har virket fullt ut. For eksempel vil full effekt av reduksjonen i maksimal ordinær stønadstid fra fire til tre år for nye mottakere først komme fra og med 2021, og det vil derfor ikke være mulig å få solid kunnskap alle sider ved effekten av denne endringen før om noen år.