Skriftleg spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:2071 (2018-2019)
Innlevert: 09.08.2019
Sendt: 09.08.2019
Til behandling

Lise Christoffersen (A)

Spørsmål

Lise Christoffersen (A): Folketrygdlovens S 12-5 stiller som vilkår for uføretrygd at vedkommende har gjennomgått hensiktsmessig behandling og har forsøkt eller gjennomgått hensiktsmessige arbeidsrettede tiltak, uten at inntektsevnen er bedret.
Hvordan kan Nav avslå videre AAP på dette grunnlaget, samtidig som uføretrygd avslås fordi det ikke kan utelukkes at rehabilitering kan være nyttig?

Grunngiving

Jeg viser til dok 15: 2005 (2018-2019), besvart 1.7.2019 . Statsråden avviser der at det finnes personer som mister AAP fordi de ikke lenger tilfredsstiller kravet om arbeid som mål etter ftrl. §§ 11-1 og 11-6, samtidig som de heller ikke får uføretrygd fordi de ikke tilfredsstiller kravene i §12-5. Spørsmålet nå bygger på en konkret sak, men bare som et eksempel. Jeg er klar over at statsråden ikke kan svare på enkeltsaker. Det er, som nevnt i forrige spørsmål, flere som melder at de er i samme situasjon. Spørsmålet gjelder på generelt grunnlag hvordan saksbehandlingen i Nav foregår i slike saker.

I eksempelet ovenfor sier Nav i avslaget på videre AAP at vilkåret i § 11-5 er oppfylt, men at ytterligere behandling eller tiltak etter § 11-6 ikke vil bedre inntektsevnen. Videre behandling vil bare kunne medføre økt sosial funksjon og symptomlette, relatert til smerter. Det står svart på hvitt at Nav anser arbeidsevnen nedsatt med minst 5O pst. p.g.a. sykdom eller skade, og at ytterligere behandling eller tiltak ikke vil bedre inntektsevnen. Når samme person søker uføretrygd avslås det fordi vedkommende kan ha nytte av et rehabiliteringsopphold, og dermed ikke er ferdig avklart for trygd, et rehabiliteringsopphold Nav selv, i AAP-saken, har sagt bare vil kunne ha betydning for sosial funksjon, ikke inntektsevne.

Det er vanskelig å se logikken i denne argumentasjonen når sakene sees i sammenheng. Det gjelder samme bruker. Eneste plausible forklaring må være at det er forskjellige saksbehandlere som behandler AAP og uføretrygd, uten at brukerens dokumenter følger med fra den ene saken til den andre. I så fall burde det være i Navs egen interesse å effektivisere sin saksbehandling, men viktigere enda, å sørge for at søkere slipper å havne mellom to stoler, med bakgrunn i en argumentasjon som går i ring.

Anniken Hauglie (H)

Svar

Anniken Hauglie: Svaret er enno ikkje tilgjengeleg