Skriftleg spørsmål fra Solfrid Lerbrekk (SV) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:1982 (2018-2019)
Innlevert: 27.06.2019
Sendt: 28.06.2019
Svart på: 08.07.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Solfrid Lerbrekk (SV)

Spørsmål

Solfrid Lerbrekk (SV): Det viser seg at regjeringens pleiepengereform fjernet retten til å beholde pleiepengene i tre måneder hvis barnet dør. Det er vanskelig å se at dette kuttet ble tydelig beskrevet i saken.
Hvorfor ble dette kuttet gjort, hvordan opplyste regjeringen Stortinget om kuttet, er regjeringen enig i at kuttet er en fryktelig feil og vil regjeringen støtte et forslag om å rette opp i dette umiddelbart?

Anniken Hauglie (H)

Svar

Anniken Hauglie: Den tidligere ordningen med fortsatt rett til pleiepenger i en overgangsperiode på tre måneder etter at pleie er avsluttet fordi barnet dør, ble innført i 2010. Denne retten gjaldt foreldre som hadde mottatt fulle pleiepenger i minst tre år på grunn av omsorg for et livstruende eller svært alvorlig sykt barn. Med lovendringen ønsket man å støtte opp under foreldre som brått sto uten inntekt etter å ha mottatt pleiepenger i lang tid, samt gi foreldrene noe tid til å orientere seg mot arbeid igjen. I 2010 var det vesentlig strengere krav for å ha rett til pleiepenger, og mange familier gikk inn og ut av ordningen. Kravet om fulle pleiepenger i minst tre år gjorde at ordningen bare gjaldt en liten gruppe foreldre til barn med livstruende eller annen svært alvorlig sykdom som ikke var varig. Nå er dette endret til å gjelde langt flere grupper, med andre diagnoser, behov og prognoser.Ordningen med denne overgangsperioden ble ikke videreført i forbindelse med den store reformen i 2017. Foreldre som har mottatt fulle foreldrepenger i minst tre år er nå i samme situasjon som andre foreldre som mister barnet sitt, f.eks. som følge av sykdom, ulykke eller andre hendelser, men som da ikke har mottatt pleiepenger. I slike tilfeller kan foreldre ha rett på sykepenger i den tiden som er nødvendig for å bearbeide hendelsen, så fremt man er arbeidsufør på grunn av sykdom.Jeg er nylig blitt gjort oppmerksom på at problemstillingen ikke ble vurdert eller omtalt i høringen eller i den påfølgende lovproposisjonen i forbindelse med reformen i 2017, noe jeg ser at den burde ha blitt. Departementet vurderer nå hvorvidt det er rimelig med en slik ordning, og hvordan denne i så fall bør innrettes, sett opp mot den nye pleiepengeordningen. Jeg vil komme tilbake til Stortinget på en egnet måte.