Skriftleg spørsmål fra Kari Henriksen (A) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:1962 (2018-2019)
Innlevert: 25.06.2019
Sendt: 25.06.2019
Svart på: 28.06.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Kari Henriksen (A)

Spørsmål

Kari Henriksen (A): Er dette i tråd med regjeringens intensjoner og vil regjeringen komme til Stortinget med en evaluering av anbudsregimet i Nav?

Grunngiving

En tiltaksleverandør, Frisk, har fått hele anbudet på Nav tiltak i Agder. Selv om vektingen var 70 på kvalitet og 30 på pris, og blant annet AVIGO i Lillesand leverte best på kvalitet, tapte de.
Bransjeforeningen mener dette strider mot regjeringens intensjoner om mangfold. Svein Harberg uttalte til Nrk Sørlandet at regjeringen bør se på ordningen dersom den ikke fungerer etter hensikten. Ansatte mister arbeid og brukerne får nye å forholde seg til.

Anniken Hauglie (H)

Svar

Anniken Hauglie: Jeg oppfatter at bakgrunnen for spørsmålet er at én tiltaksleverandør, Oppfølgingsenheten Frisk, har fått hele anbudet på avklarings- og oppfølgingstiltak i Agder.

Anbudsutsettingen av avklarings- og oppfølgingstiltakene i 2015 hadde som mål å forenkle regelverket for arbeidsmarkedstiltakene, bidra til økt mangfold og sikre økt kvalitet i det samlede tiltakstilbudet.

Representanten spør om anbudsregimet i NAV vil bli evaluert. Proba Samfunnsanalyse har evaluert hvordan Arbeids- og velferdsetaten har lagt til rette for at disse målene blir nådd i de nye anskaffelsene og hvorvidt dette har bidratt til å nå målene. Det framgår av Probas delrapport fra 2017 og sluttrapport fra 2018 at NAV har utformet anskaffelsene på en god måte, gitt de rammene som var lagt. De organiserte prosessen på en hensiktsmessig måte og gjorde svært grundige vurderinger av potensielle positive og negative konsekvenser av de aller fleste elementene i gjennomføringen av konkurransen. Hensynet til mangfold veide tungt da NAV utformet konkurransene.

Arbeids- og velferdsetaten har ansvaret for gjennomføring av arbeidsmarkedstiltak, herunder anbudskonkurranser som gjennomføres fylkesvis.

Jeg har derfor innhentet nærmere opplysninger fra Arbeids- og velferdsdirektoratet. I den nye runden med anskaffelser har Arbeids- og velferdsdirektoratet utarbeidet maler til konkurransegrunnlag og veiledning for NAV fylkene. For å sikre leverandørmangfold er det bl.a. satt kvalifikasjonskrav som er forholdsvis enkle å oppfylle og det er ikke krav til å ha bemanning eller lokaler på plass på tilbudstidspunktet. Det er kun krav til kompetanse og lokaler som tilbyder må oppfylle dersom man vinner. Dette er gjort for å bidra til at også små tilbydere kan delta i konkurransen. Direktoratet har også oppfordret fylkene til å sikre god tid mellom signering og iverksettelse av avtalen, slik at leverandør får tilstrekkelig mulighet til å skaffe lokaler og bemanning.

I veiledningen til konkurransegrunnlagene beskrives muligheten for å inngå parallelle rammeavtaler slik at også tiltaksarrangører som ønsker å tilby få plasser, får mulighet til å vinne kontrakter. Det gis videre informasjon om muligheten for å begrense antall kontrakter som én og samme leverandør kan vinne i et fylke. Direktoratet opplyser at NAV Agder har vurdert disse to mekanismene, men at de har kommet fram til at de ikke er hensiktsmessige i deres fylke.

Ifølge direktoratet ble det i Agder mottatt 18 tilbud på tiltaket avklaring, hvorav ett ble avvist. Konkurransen var inndelt i tre tjenesteområder. Her ble Oppfølgingsenheten Frisk vurdert til å ha høy kvalitet, men marginalt lavere kvalitet enn tilbyderen Avigo. Oppfølgingsenheten Frisk hadde imidlertid en mer konkurransedyktig pris enn Avigo og vant dermed sammenlagt de tre tjenesteområdene innen avklaringstiltaket. For tiltaket oppfølging ble det mottatt 20 tilbud, hvorav ett ble avvist. Her ble Oppfølgingsenheten Frisk vurdert til å ha høyest kvalitet i alle seks tjenesteområdene i tillegg til å ha en konkurransedyktig pris.

Antall tilbydere i Agder viser at det har vært god konkurranse. Direktoratet vurderer at konkurranseutsetting har ført til bedre resultater for brukerne og økt kvalitet i tiltakene. Resultatet av konkurransene har blitt at NAV Agder har fått en leverandør av disse tiltakene med høy kvalitet og konkurransedyktig pris. For øvrig kan det som følge av anbudsregimet bli utskiftninger i leverandører når kontrakter skal utlyses på nytt etter utløp av en kontraktsperiode. Samtidig er direktoratet opptatt av leverandørenes rammebetingelser og behov for forutsigbarhet.

Jeg har ingen innvendinger til direktoratets opplysninger og vurderinger. Jeg kan for øvrig opplyse at departementet har igangsatt en ekstern evaluering av oppfølgingstiltaket, der bl.a. resultater av anbudsregimet sammenlignes med tidligere gjennomføringer i forhåndsgodkjente bedrifter og oppfølgingstiltak i NAVs egen regi. Sluttrapport skal etter planen foreligge i juni 2020.