Skriftleg spørsmål fra Else-May Norderhus (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1955 (2018-2019)
Innlevert: 21.06.2019
Sendt: 24.06.2019
Rette vedkommende: Næringsministeren
Svart på: 10.07.2019 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

Else-May Norderhus (A)

Spørsmål

Else-May Norderhus (A): Kan statsråden legge fram en oversikt over alvorlige og dødsulykker knyttet til vannscooter og fritidsbåter årlig siden 2014, og vise til årsakene til selve dødsulykkene?

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: I Meld. St. 30 (2018-2019) som ble lagt frem for Stortinget 21. juni 2019 har regjeringen særskilt omtalt ulykker med fritidsbåt. Vannscootere er å anse som fritidsbåt, på lik linje med motorbåt, seilbåt, robåt, kano/kajakk og lignende.Omtalen av fritidsbåtulykker i stortingsmeldingen er basert på Statens havarikommisjon for transports (SHTs) rapport "Kartlegging av fritidsbåtulykker", som ble offentliggjort 25. april 2019. SHTs kartlegging består av to deler. Den ene delen er en analyse av relevant og tilgjengelig informasjon om alle fritidsbåtulykker med omkomne i 2018, den andre en analyse av historiske opplysninger om fritidsbåtulykker, også uten omkomne, for tidsrommet 2008- 2017.SHTs undersøkelse viser at det i 2018 omkom 23 personer i fritidsbåtulykker, og at tre personer fikk alvorlige skader. To personer omkom i vannscooterulykker.SHTs undersøkelse viser at det i 2017 omkom 31 personer i fritidsbåtulykker. I 2016 omkom 29 personer, i 2015 41 personer og i 2014 32 personer. I perioden 2008-2017 har SHT registrert én dødsulykke med vannscooter.SHTs rapport viser at flest personer omkommer som følge av drukning etter at båten hadde kantret eller at de hadde falt over bord. I 2018 gjaldt dette halvparten av de omkomne, mens det i den foregående tiårs-perioden omfattet 68 % av de forulykkede. Hver femte forulykkede i 2018 omkom etter at båten gikk på grunn eller kolliderte, og tilsvarende mange omkom etter fall i sjøen mellom fortøyd båt og brygge.Det foreligger ingen tilsvarende statistikk over alvorlige fritidsbåtulykker. SHT har imidlertid anslått at det per år er i snitt omtrent 1200 ulykker/hendelser med fritidsbåt. Her dreier det seg om hendelser som har medført skade eller som har hatt stort skadepotensial, samt hendelser der det forelå spesielle omstendigheter som innebar en betydelig skaderisiko.SHT har vist at det er relativt få hendelser med vannscooter i perioden 2008-2017. For tiårsperioden er det registrert 32 hendelser med vannscooter, av totalt over 12000 hendelser. 24 av disse inntraff de to siste årene.Antall ulykker med kajakk/kano, vannscooter og brett viser en økende trend i antall ulykker, selv om antall ulykker er betydelig mindre enn for motorbåt og seilbåt. Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) la i fjor frem Båtlivsundersøkelsen 2018 som viser at det fra 2011 til 2017 har vært en betydelig økning i antall kajakker, kanoer og vannscootere.