Skriftleg spørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til justis- og innvandringsministeren

Dokument nr. 15:1921 (2018-2019)
Innlevert: 20.06.2019
Sendt: 21.06.2019
Svart på: 26.06.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

Hege Haukeland Liadal (A)

Spørsmål

Hege Haukeland Liadal (A): Hva vil Justisministeren foreta seg i denne type sivile saker hvor mistanke om ugjerning ikke lenger er tilstede og ser Justisministeren at samfunnet på denne måten kan begå "overtramp" som Staten må rette opp i?

Grunngiving

Viser til det pågående arbeidet til politiets cold case gruppe som har utelukket "fetteren" som mulig gjerningsmann i Birgitte Tengs-saken. Fetteren ble dømt i en sivilsak til å betale erstatning og det er åpenbart et tomt rettsrom som ikke er med å frifinne fetteren fra den siktelse som han tidligere hadde rettet mot seg. Den urett som fetteren har opplevd er nå blitt klaget inn til FN for brudd på menneskerettighetene via hans advokat Arvid Sjødin.

Jøran Kallmyr (FrP)

Svar

Jøran Kallmyr: Reglene om hvordan rettssaker behandles ivaretar flere og til dels kryssende hensyn. Jeg har forståelse for at det i enkeltsaker kan stride imot den alminnelige rettsfølelsen at et erstatningskrav som pådømmes i forbindelse med en straffesak ikke kan gjenåpnes etter at fristen for å begjære gjenåpning av det sivile kravet har løpt ut. Dette er et utslag av at regler som gjennomgående oppfattes som rimelige i de fleste saker, iblant kan slå annerledes ut i enkeltsaker.Departementet arbeider både med endringer på tvistelovsområdet og med oppfølgingen av forslaget til ny straffeprosesslov. Jeg vil i den forbindelse vurdere om det bør foreslås endringer i gjenåpningsreglene. Jeg tar med meg innspillene i det videre arbeidet.