Skriftleg spørsmål fra Kari Henriksen (A) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:1893 (2018-2019)
Innlevert: 18.06.2019
Sendt: 19.06.2019
Svart på: 24.06.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Kari Henriksen (A)

Spørsmål

Kari Henriksen (A): Renholdbransjen er en svært utsatt bransje for sosial dumping. Arbeidstilsynet har nedprioritert tilsyn og kontroll av renholdbransjen. Hvilke kunnskaps- og risikobaserte forhold ligger til grunn for nedprioriteringen av tilsyn, kan statsråden bekrefte at dette ikke henger sammen med hvordan forskriften for allmenngjøring er utformet, - at tilsyn ikke skjer i bedrifter som omfattes av landsdekkende tariffavtaler, og hvordan vil statsråden sikre at ulovligheter avdekkes i alle deler av bransjen?

Anniken Hauglie (H)

Svar

Anniken Hauglie: For ordens skyld gjør jeg oppmerksom på at jeg den 22. mai i år svarte på et skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Arild Grande om samme tema. I mitt svar viste jeg til at Arbeidstilsynet i perioden 2013–2018 har gjennomført i overkant av 5 500 tilsyn med renholdsvirksomheter og virksomheter som kjøper renholdstjenester. Arbeidstilsynet har utarbeidet en rapport om resultater fra tilsynssatsingen i renholdsbransjen for perioden 2013–2017. I mitt svar 22. mai ble følgende funn oppsummert:

• Flere renholdsarbeidere har fått lovlige lønns- og arbeidsvilkår

• Mange av de godkjente virksomhetene som har hatt tilsyn arbeider nå i større grad systematisk med eget arbeidsmiljø

• Godkjenningsordningen og tilsyn med ikke godkjente virksomheter har ført til at mange useriøse virksomheter er ute av markedet

• De fleste virksomheter kjøper renhold fra godkjent virksomhet

• Flere innkjøpere av renholdstjenester oppfyller informasjons- og påseplikten.

Som oppgitt i mitt svar 22. mai, har Arbeidstilsynet opplyst at deres innsats overfor renholdsbransjen i 2019 vil innebære:

• Fortløpende samarbeid og oppfølging i tilknytning til treparts bransjeprogram

• Oppfølging av godkjenningsordningen, herunder HMS-kortordningen

• Gjennomføring av postale tilsyn med virksomheter som ikke har søkt om godkjenning og nødvendig oppfølging i den forbindelse

• Oppfølging av meldinger/tips om kritikkverdige forhold.

Arbeidstilsynets prioriteringer er gjort ut fra deres risikobaserte tilnærming. Arbeidstilsynet har avkreftet at deres prioriteringer rundt tilsynsoppfølgingen i renholdsbransjen har sammenheng med utformingen av allmenngjøringsforskriften. Forskriften er fastsatt av tariffnemnda. For øvrig har forskriften vært gjeldende siden 1. juni 2017.

Regjeringen ønsker et norsk arbeidsliv med trygghet for arbeidstakerne, seriøse arbeidsgivere og ryddige lønns- og arbeidsvilkår. De senere årene har det generelt vært gjennomført og fokusert på ulike tiltak for å sikre seriøsitet og ryddige forhold i renholdsbransjen. Gjennom treparts bransjeprogram er det etablert et omfattende og løpende samarbeid mellom partene i renholdsbransjen og myndighetene, hvor ulike utfordringer i bransjen diskuteres. Det er også etablert en offentlig godkjenningsordning for renholdsvirksomheter, som ble styrket i fjor, og innført ulike andre tiltak. Det er positivt at Arbeidstilsynet erfarer at forholdene er blitt noe bedre i renholdsbransjen. Det gjenstår imidlertid utfordringer i deler av bransjen. Jeg legger fortsatt til grunn at Arbeidstilsynet fortløpende foretar de nødvendige prioriteringer ut fra sine vurderinger av risiko og igjen intensiverer tilsynsaktiviteten dersom det skulle være behov for det.