Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Skriftleg spørsmål fra Carl-Erik Grimstad (V) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1453 (2018-2019)
Innlevert: 11.04.2019
Sendt: 12.04.2019
Svart på: 30.04.2019 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

Carl-Erik Grimstad (V)

Spørsmål

Carl-Erik Grimstad (V): Når kommer det en ny veteranmelding, og vil den også inneholde en oppfølging av arbeidsutvalgets evt. forslag til endringer i erstatnings- og kompensasjonsordningene?

Grunngiving

Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO), Norske Reserveoffiserers Forbund (NROF), Veteranforbundet SIOPS – skadde i internasjonale operasjoner, Hjemmesonen, Veteranalliansen og Veteran møter Veteran har skrevet brev til regjeringen. Bakgrunnen er regjeringens handlingsplan 2011 – 2014 og oppfølgingsplanen 2014 – 2017 for veteranarbeidet (forlenget ut 2019). Denne planen går mot slutten.
Når det offentlige sender ut militært personell har også det offentlige ansvar for oppfølging av veteraner som får utfordringer senere, enten fysisk eller psykisk, som følge av oppdraget.
Dette slås tydelig fast i Granavold-erkæringen der det står:


- Sikre at de som har vært i internasjonal tjeneste får god oppfølging, og gi veteraner den anerkjennelsen de fortjener.
- Følge opp arbeidsgruppen som gjennomgår og vurderer de eksisterende erstatnings- og kompensasjonsordningene for veteraner med psykiske belastningsskader.


Forsvarsministeren har satt ned en arbeidsgruppe som skal gjennomgå veteranenes erstatnings- og kompensasjonsordninger.

Frank Bakke-Jensen (H)

Svar

Frank Bakke-Jensen: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 11. april 2019 med spørsmål fra stortings-representant Carl-Erik Grimstad om ny veteranmelding og oppfølging av ev. forslag til endringer i erstatnings- og kompensasjonsordningene for veteraner etter internasjonale operasjoner.

Anerkjennelse, ivaretakelse og oppfølging av personell fra internasjonale operasjoner er viktig for regjeringen og for meg personlig. Å sende kvinner og menn for å beskytte og bevare verdier vi holder høyt er et ansvar vi tar på største alvor.

Etter Stortingsmelding nr. 34 (2008–2009) «Fra vernepliktig til veteran» Om ivaretakelse av personell før, under og etter deltakelse i utenlandsoperasjoner, har regjeringens handlingsplan «I tjeneste for Norge» fra 2011 og regjeringens oppfølgingsplan med samme navn fra 2014 vært en rettesnor for arbeidet på dette feltet. Oppfølgingen av våre veteraner og deres familier er et bredt samfunnsansvar. Syv departementer sto bak oppfølgingsplanen. En evaluering foretatt høsten 2017 viste at det til da var gjort gode fremskritt i arbeidet med oppfølgingen av personell som har deltatt i internasjonale operasjoner.

Det er fortsatt behov for samordning og samhandling mellom de involverte departementene og underlagte etatene for å ivareta personell som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner. Tilrettelegging for oppfølging og ivaretakelse regionalt og kommunalt er viktig.

Det er tidligere besluttet å forlenge oppfølgingsplanens virketid til 31.12.2019. Samtidig ble det lagt til grunn at det tverrdepartementale samarbeidet skulle evalueres. Denne evalueringen vil bli brukt i det videre arbeidet med regjeringens veteranpolitikk.

Oppfølgingen av personell som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner er et samfunnsansvar som berører flere sektorer og departementer. Det tverrsektorielle samarbeidet har vært avgjørende for at vi har kommet dit vi er i dag. På samme måte har Forsvaret og de frivillige organisasjonene gitt avgjørende bidrag. Veteranorganisasjonene besitter verdifull kunnskap og kompetanse. Jeg setter derfor stor pris på deres engasjement for veteransaken. Fylkesmannen har fått en rolle i oppfølgingen, blant annet med å stimulere til utvikling av kommunale veteranplaner. Samarbeidet med Fylkesmannen vil fortsette.

Gode økonomiske ordninger er en viktig del av oppfølgingen av veteranene og uttrykk for anerkjennelse av deres innsats. Forsvarsdepartementet har nedsatt en arbeidsgruppe for å foreta en helhetlig vurdering av om eksisterende erstatnings- og kompensasjonsordninger for personell etter internasjonale operasjoner fungerer etter intensjonen. Arbeidsgruppen skal levere sin rapport i løpet av 2019.

Stortinget vil på egnet måte bli orientert om regjeringens videre arbeid for personell som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner.