Skriftleg spørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til kultur- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:830 (2018-2019)
Innlevert: 29.01.2019
Sendt: 29.01.2019
Svart på: 05.02.2019 av kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande

Hege Haukeland Liadal (A)

Spørsmål

Hege Haukeland Liadal (A): Synes Kulturministeren med ansvar for det frivillige Norge at det er greit at Stavanger Turistforening ser ut til å ha spekulert i å selge unna eiendom som skal gi de mange titallsmillioner kroner og at det er folkene som ønsker å ferdes i dette området i årene framover som skal betale dyrere for parkering, stitilrettelegging og så videre da en stiftelse som skal passe på sistnevnte må kjøpe denne infrastruktur til høyest mulig markedspris?

Grunngiving

Stavanger Turistforening ser ut til å selge unna en av hyttejuvelene i norsk natur, Preikestolhyttene. Område disse hyttene ligger i ville aldri vært tilgjengelige for private aktører i utgangspunktet men kan nå havne på både norske og internasjonale hender. Da Turistforeningen oppførte den siste hytten i 2008 var det med argumentasjon om at det skulle være juvelen i hyttenettet og de skulle tiltrekke seg både firma med behov for konferanse og internasjonale turister. I dag blir de samme argument brukt ift. at de vil selge hyttene til markedspris og tjene store penger på et område frivillige organisasjoner og ikke minst kommune har lagt ned mye tid og ressurser i.

Trine Skei Grande (V)

Svar

Trine Skei Grande: Stavanger Turistforening er en selveiende sammenslutning med medlemmer hvis formål er å utvikle friluftslivet, særlig å lette og fremme fotvandring og skiløping, utbre kjennskap til land og folk og sikre friluftslivets natur- og kulturgrunnlag, jf. Lover for Stavanger Turistforening paragraf 1, slik disse fremstår på foreningens hjemmesider, www.stf.no/lover, per 30. januar 2019.

Foreningen er, med grunnlag i sitt formål, og som medlem av Den Norske Turistforening, kvalifisert som tilskuddsmottaker under tilskuddsordningen til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, den såkalte spillemiddelordningen. Ordningen omfatter tilskudd til ulike friluftsanlegg og tiltak, samt løypetiltak i fjellet og overnattingshytter. Som tilskuddsmottaker under ordningene er eier av anlegget underlagt de til enhver tid gjeldende krav og vilkår som følger av tilskuddsbestemmelsene. Stavanger Turistforening har mottatt spillemidler til flere friluftstiltak i området omkring Preikestolen.

Tilskuddsbestemmelsene pålegger eieren av et anlegg eller tiltak som har mottatt spillemidler å holde dette åpent for allmenn bruk og aktivitet i 30 år. Disposisjoner over anlegget i form av eksempelvis overdragelse til private, fortjenestebaserte aktører vil i denne perioden måtte ha departementets godkjenning. Overdragelse til virksomheter som departementet ikke gir sitt forhåndssamtykke til vil som hovedregel utløse krav om tilbakebetaling av tidligere utbetalte tilskuddsmidler. Dette er tilfellet for Stavanger Turistforening som fra departementet er pålagt å tilbakebetale mottatte tilskuddsmidler i tråd med bestemmelsene om dette i tilskuddsregelverket.

I perioden fra 1998 og fram til 2011 har foreningen til ulike tiltak og anlegg i området mottatt totalt kr. 6 336 000,- i tilskudd fra spillemiddelordningen. Med bakgrunn i avkortningsregler i tilskuddsregelverket for tilskudd mottatt tilbake i tid har Kulturdepartementet i tilfellet salg meddelt at foreningen må påregne å tilbakebetale totalt kr. 3 592 000,-.

Etter tilbakebetaling av spillemidlene vil ikke tilskuddsmottakeren lenger være underlagt tilskuddsregelverket og de begrensninger som der følger hva gjelder overdragelse av anlegget. Stavanger Turistforening vil etter dette, i likhet med enhver annen selvstendig og selveiende forening, stå fritt til å disponere over sine eiendeler og interne anliggender uten innblanding fra offentlige myndigheter.