Skriftleg spørsmål fra Marianne Haukland (H) til kulturministeren

Dokument nr. 15:311 (2018-2019)
Innlevert: 08.11.2018
Sendt: 08.11.2018
Svart på: 09.11.2018 av kulturminister Trine Skei Grande

Marianne Haukland (H)

Spørsmål

Marianne Haukland (H): Har statsråden fått signaler fra de kommunene som skal slås sammen om at det vil føre til en nedleggelse av bibliotekfilialer som en konsekvens av kommunesammenslåingen?

Grunngiving

Det slås fast i folkebibliotekloven at alle kommuner må ha minst ett bibliotek. Svært mange kommuner har mer enn dette. En sammenslåing av kommuner vil kunne ha påvirkning på bibliotektilbudet. For enkelte enheter vil det bety at de får ta del i et større og mer effektivt samarbeid, og bibliotek som i dag operer på egen hånd, vil kunne få delta i et større fellesskap. Flere, deriblant Norsk Bibliotekforening, har likevel ytret bekymring for at sammenslåing av kommuner også kan føre til at kommuner velger å legge ned bibliotektilbud.

Trine Skei Grande (V)

Svar

Trine Skei Grande: Jeg har ikke fått signaler om at bibliotekfilialer skal legges ned i forbindelse med kommunesammenslåinger nå, men har også registrert at det verserer bekymring for at dette kan bli en konsekvens. I gjeldende lov er det krav om at alle kommuner skal ha et folkebibliotek. Det er opp til hver enkelt kommune å tilpasse bibliotektjenestene til sine innbyggere og sine lokale forhold. Selv om det er krav om et folkebibliotek i hver kommune har det alltid vært langt flere. Jeg er kjent med at antallet bibliotekfilialer har gått ned den siste tiårsperioden, men nedgangen ser ikke ut til å ha ført til nedgang i ressurser brukt på bibliotek, antall årsverk eller bruken av bibliotek.

De bibliotekfaglige konsekvensene av kommunesammenslåinger vil kunne være tema i Kulturdepartementets arbeid med ny nasjonal bibliotekstrategi for perioden 2020-2023.