Skriftleg spørsmål fra Marianne Haukland (H) til barne- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:1621 (2017-2018)
Innlevert: 16.05.2018
Sendt: 18.05.2018
Svart på: 28.05.2018 av barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland

Marianne Haukland (H)

Spørsmål

Marianne Haukland (H): Hvor mye vil det koste å gi alle fedre selvstendig opptjeningsrett til foreldrepermisjon?

Grunngiving

Som stortingsrepresentant og medlem av familie og kultur komiteen ønsker jeg å vite hva dette tiltaket vil koste.

Linda Hofstad Helleland (H)

Svar

Linda Hofstad Helleland: Innledningsvis vil jeg presisere at norske fedre har selvstendig opptjeningsrett til foreldrepenger. Det er fedres uttaksrett som noen ganger avhenger av mors aktivitet.

Regjeringen la 10. april fram et lovforslag for Stortinget om å utvide mødre- og fedrekvoten til 15 uker. Beregningene jeg vil presentere tar derfor utgangspunkt i en fedrekvote på 15 uker.

Fedres uttaksrett etter gjeldende regler

Hvis kun far har opptjent rett til foreldrepenger, har han etter dagens regler rett til å ta ut foreldrepenger dersom mor går ut i aktivitet. Dette innebærer at dersom mor ikke oppfyller aktivitetskravet, har ikke far rett til å ta ut verken fedrekvote eller uker fra fellesperioden.

Hvis begge foreldrene har opptjent rett til foreldrepenger, har far etter dagens regler rett til å ta ut fedrekvote uavhengig av mors aktivitet. Dersom far skal ta ut uker fra fellesperioden, stilles det krav til mors aktivitet.

Det finnes ulike løsninger for hvordan fedre kan gis selvstendig uttaksrett til foreldrepenger. Jeg redegjør for disse nedenfor.

Innføring av fedrekvote der kun far har opptjent rett til foreldrepenger

Fedre kan gis selvstendig uttaksrett, ved å innføre en fedrekvote i de tilfeller kun far har opptjent rett til foreldrepenger. Far vil da ha rett til å ta ut fedrekvote uavhengig av mors aktivitet. Mor vil fremdeles måtte oppfylle aktivitetskravet, dersom far skal ta ut uker fra fellesperioden.

Arbeids- og velferdsdirektoratet har anslått at merutgiftene ved en slik regelendring er 725 mill. kroner ved full effekt. Det er da lagt til grunn at mellom 6 000 og 6 500 flere fedre enn i dag vil få rett til å ta ut foreldrepenger (uttaksrett).

Bortfall av aktivitetskrav i hele foreldrepengeperioden

Beregningene ovenfor gjelder som nevnt ikke fjerning av aktivitetskravet ved uttak av fellesdelen, verken i de tilfeller der mor har rett til foreldrepenger eller der mor ikke har rett. Fedre kan gis en selvstendig uttaksrett ved å fjerne aktivitetskravet i hele foreldrepengeperioden.

Arbeids- og velferdsdirektoratet har anslått at en fullstendig fjerning av aktivitetskravet vil gi merutgifter på i overkant av 800 mill. kroner ved full effekt.

Jeg vil understreke at det er knyttet stor usikkerhet til beregningene. Det er vanskelig å forutse hvordan fedre vil innrette seg etter en slik regelendring, herunder om fedrene kun vil ta ut (hele eller deler av) fedrekvoten eller om de også vil ta ut uker fra fellesperioden.