Skriftleg spørsmål fra Marianne Haukland (H) til helseministeren

Dokument nr. 15:1590 (2017-2018)
Innlevert: 15.05.2018
Sendt: 16.05.2018
Svart på: 29.05.2018 av helseminister Bent Høie

Marianne Haukland (H)

Spørsmål

Marianne Haukland (H): Kan helseministeren redegjøre for hvordan Helse Nord så langt har fulgt opp oppdragene han ga dem på foretaksmøtet ene 16.01.2018 og 26.02.2018, og status for bedringen av pasientreisetilbudet til befolkningen i Alta?

Grunngiving

I Alta kommune har innbyggerne engasjert seg for å få bedre sykehustjenester. Kravet fra befolkningen har vært at de ønsker seg akuttjenester og fødeavdeling. Fordi befolkningsgrunnlaget for et tredje sykehus i Finnmark er for lavt, har Stortinget vurdert det som mest hensiktsmessig at fagmiljøene i Hammerfest og Kirkenes skal bestå. En oppbygging av flere spesialisthelsetjenester ved klinikken i Alta skal fungere innenfor rammene som følger av Nasjonal helse- og sykehusplan, regjeringsplattformen og Stortingets behandling av et representantforslag fra Venstre om sykehusstrukturen i Vest-Finnmark.

I foretaksmøtet 16.01.2018 ga statsråden i oppdrag til Helse Nord om å etablere stedlig ledelse ved Klinikk Alta, etablere slagalarm koblet opp mot nevrolog i 2019, at nye radiologiske tjenester i Alta skal ha tilgjengelighet og åpningstider som tilfredsstiller befolkningens behov, at flere hjemler for avtalespesialister i 2017 skal lokaliseres til Alta, og at pasienter må fraktes til sykehus med riktig behandlingsnivå, uten unødig omvei til lokalsykehus. I tillegg sto det at Finnmarkssykehuset skal legge til rette for at legespesialister kan etablere seg i Alta, og at det må være mulig å arbeide delt mellom Hammerfest og Alta, uavhengig av hvor man har bosted og fast arbeidstilknytning.

I foretaksmøtet 26.02.2018 ga statsråden følgende oppdrag til Helse Nord:

"Gjennomføre en prosess med de kommunene i Vest-Finnmark som naturlig sogner til Klinikk Alta, for å vurdere om det er tilbud som det er naturlig å etablere, utover det som nå ligger i planer og oppdrag gitt i foretaksmøtet 16. januar 2018. Vurderingen av nye tilbud skal skje innenfor vedtak og rammer som er lagt for sykehusstrukturen i Vest-Finnmark. Rammen for arbeidet er at akuttilbudet og fødeavdelingen i Hammerfest skal bestå og ikke svekkes. I arbeidet skal en spesielt se på funksjoner og medisinskteknologiske løsninger som bidrar til å skape trygghet og redusere unødig transport, slik at pasientene kommer raskest mulig til riktig behandlingsnivå."

Samtidig opplever befolkningen i Alta at pasientreisetilbudet ikke er godt nok. Det er kommet lovnader om å bedre dette tilbudet, og det er viktig at dette arbeidet prioriteres høyt.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: På bakgrunn av spørsmålet fra representanten Haukland, har jeg bedt Helse Nord RHF om en oppdatering av status for arbeidet med å følge opp kravene i foretaksmøtet, samt forholdene rundt pasientreiser.

Helse Nord RHF viser i sitt svar til at det ble holdt et møte mellom ledelsen i Alta kommune, Finnmarkssykehuset HF og Helse Nord RHF 28. februar i år. Det er også avtalt et møte mellom kommunene Alta, Kautokeino og Loppa, og Finnmarkssykehuset HF og Helse Nord RHF 28. mai. Her skal mandatet for det oppfølgende arbeidet avklares. Helse Nord RHF beklager at det har tatt noe tid å få til dette møtet, men det skyldes problemer med å få et møtetidspunkt som passet for alle.

Helse Nord RHF har gitt en oppsummering fra møtet 28. februar, og viser til at det var en felles forståelse mellom partene av situasjonen og hvordan sakene skal følges opp.

Følgende tema ble drøftet:

- Status byggeprosjekt Alta

- Radiologi og slagalarm

- Sengeplasser i sykehusavdelingen

- Ortopedi/dagkirurgi

- Avtalespesialister

- Ambulering

- Laboratoriefunksjoner

- Ambulansefly

- Pasientreiser

- Hvilke pasienter som skal henvises til henholdsvis lokalsykehus og Universitetssykehuset i Nord-Norge

- Stedlig ledelse

- E-helse

- Sykepleierutdanning i Alta - desentralisert utdanning

Gjennomføringen av mange av tiltakene vil kunne skje når nye lokaler blir tilgjengelig i Alta høsten 2019. Det ble også avklart i møtet hvordan oppfølgingen av kravene gitt i foretaksmøtene skulle skje. Mange funksjoner er under etablering. Et alternativ som ble drøftet, var at en felles gruppe mellom foretak og kommuner som skal ha i oppdrag å følge med på de mulighetene som kommer og foreslå tiltak. Det vil bli utarbeidet et mandat for arbeidet som skal avklares i møtet som er berammet 28. mai.

Forholdene rundt pasientreiser vil bli en del av de oppfølgende aktivitetene i samarbeid med kommunene. Pasienter med medisinsk behov får rekvirert billetter uten unødig ventetid. Øvrige pasienter tilbys flybilletter ut fra tilgjengelighet og kostnad. Dette kan medføre noe ventetid. Dersom pasientene venter til tett opp mot behandlingstidspunktet før de tar kontakt for bestilling av flybilletter, er det ofte i utgangspunktet få billetter tilgjengelig. Det er de mest gunstige og rimeligste flyavgangene som først blir utsolgt (ettermiddagsflyet). Dette kan medføre at flere pasienter blir tildelt plass på senere flyavganger.

Omtrent én tredjedel av pasientene reiser med et sent fly og får dermed noe ventetid. På møtet med Alta kommune 28. februar ble det konkludert med følgende: "Helse Nord RHF følger opp saken og vurderer hva som kan gjøres for at flere pasienter kan reise med et tidligere fly uten at kostnadene øker vesentlig."

Mange av pasientene i Nord-Norge har en lang og komplisert reise til behandling. For å avhjelpe dette, har Helse Nord RHF fulgt opp og iverksatt tiltak overfor sine behandlere i regionen, slik at de i enda større grad vurderer pasientens tilstand og mulighet for gjennomføring av reisen. For å kommunisere dette budskapet har det vært en informasjonskampanje i en rekke medier i Finnmark (bl.a. Altaposten) i januar i år, hvor alle ble oppfordret om å kontakte pasientreiser for bestilling av billetter straks de mottar brev om innkalling til time hos behandler. I innkallingsbrevene oppfordres også pasientene til å ta kontakt med Pasientreiser så fort som mulig for bestilling av flybilletter.

På lengre sikt planlegges det ytterligere tiltak. I forbindelse med et nasjonalt utredningsarbeid om pasientreiser, er det skissert en mulig framtidig selvbetjeningsløsning. Helse Nord RHF opplyser at de forventer å kunne orientere nærmere om dette arbeidet høsten 2018.