Skriftleg spørsmål fra Jon Gunnes (V) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:1364 (2017-2018)
Innlevert: 17.04.2018
Sendt: 18.04.2018
Svart på: 03.05.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

Jon Gunnes (V)

Spørsmål

Jon Gunnes (V): Hvilke grep vil statsråden ta for å sikre at det bygges ut tilstrekkelig med ladeinfrastruktur for elkjøretøy i Finnmark og Nord-Troms?

Grunngiving

Aktører som bygger ut nettet av ladestasjoner i Norge hevder dagens tilskudd gjennom Enova med 40 pst. støtte til utbygging av ladestasjoner ikke er nok for å oppnå lønnsomhet ved utbygging i Finnmark og Nord-Troms. I Finnmark trengs det tilnærmet 100 pst. støtte for å oppnå lønnsomhet. I 2016 utlyste Enova en slik tilskuddordning, men da hadde aktørene så mye å gjøre at de ikke hadde mulighet til å søke.

Leverandørene sier de står klare til å bygge ut nå. Men da må vi erkjenne at befolkningstettheten er så lav at det krever gode støttetiltak for å utløse denne infrastrukturutbyggingen. Noen millioner tilsvarer ikke mange meter med veiutbygging. Og hva skal vi med veier om ikke framtidens biler kan benytte dem grunnet manglende muligheter for drivstoffylling? Å få på plass infrastruktur for elkjøretøy er viktig når vi kun skal selge nullutslippsbiler fra 2025.

Ola Elvestuen (V)

Svar

Ola Elvestuen: Hurtigladestasjoner for elbiler er helt nødvendige for at vi skal oppnå våre målsettinger innen transport. Gjennom Enova støtter staten opp under offentlige tilgjengelige hurtigladere. Enova skal bidra til utvikling av drivstoffinfrastruktur for utslippsfri land- og sjøtransport, herunder el og hydrogen.

Enova har hatt en ladestrategi med vekt på å støtte utbygging av hurtigladere i de nasjonale transportkorridorene. Gjennom tre runder har Enova støttet utbyggingen av til sammen 230 hurtigladere på 130 steder langs hovedfartsårene i Norge. Enova gjorde dette gjennom åpne konkurranser om støtte til sammenhengende segmenter som sikret tilgang til hurtiglading ca. hver femte mil langs de mest trafikkerte veistrekningene i landet. I byer sørger markedet i større og større grad for utbygging av nødvendig hurtigladerinfrastruktur uten behov for støtte.

Høsten 2016 utlyste Enova en fjerde runde, om etablering av hurtigladere langs hovedferdselsårene i Nord-Norge helt fram til Kirkenes. Til tross for at Enova kunne støtte inntil hundre prosent av investeringskostnadene var det ingen aktører som ønsket å bygge ut hurtiglading på disse strekningene, sannsynligvis på grunn av store avstander, spredt bebyggelse, hardt vær og få elbiler. Enova hadde dialog med potensielle hurtigladeselskaper i et forsøk på å øke interessen for utlysningen, men uten hell.

Sommeren 2017 opprettet Enova et nytt, rettighetsbasert støtteprogram for å supplere korridorsatsingen, der Enova støtter etablering av inntil to hurtigladere i kommuner hvor det finnes færre enn to offentlig tilgjengelige hurtigladere. Dette skal gi en fortetting av hurtigladere. Hittil i 2018 har Enova støttet hurtigladere i blant annet Kåfjord og Nordreisa. I tillegg har Miljødirektoratet i år, gjennom Klimasats, innvilget støtte på om lag 12 millioner kroner fordelt på 34 kommuner som vil kjøpe ladeinfrastruktur til egne tjenestebiler.

I styringsavtalen mellom departementet og Enova er omstillingen til en mer klimavennlig transportsektor et viktig satsingsområde, herunder utvikling av infrastruktur for utslippsfri transport både på sjø og på land. I den tidlige fasen hvor det er behov for offentlig støtte vil Enova være statens virkemiddel for å støtte utviklingen av infrastruktur for alternative drivstoff, herunder hurtigladeinfrastruktur. De jobber målrettet med utvikling av infrastrukturprogrammer som skal støtte opp under den omstillingen som er nødvendig. Enova opplyser om at de har god kontakt med ladeaktører og tilpasser sine programmer til utviklingen i markedet, også når det gjelder hurtiglading i Nord-Troms og Finnmark.

Det fremgår av Jeløya-plattformen at regjeringen vil legge til rette for rask utbygging av ladeinfrastruktur i hele landet, gjennom en kombinasjon av offentlige virkemidler og markedsbaserte løsninger. Jeg vil følge med på utviklingen på dette området framover og sørge for at vi har virkemidler som legger til rette for utbygging av ladeinfrastruktur også i Nord-Troms og Finnmark.