Skriftleg spørsmål fra Jon Gunnes (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:658 (2017-2018)
Innlevert: 08.01.2018
Sendt: 09.01.2018
Svart på: 16.01.2018 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Jon Gunnes (V)

Spørsmål

Jon Gunnes (V): Vil statsråden sette i gang planarbeidet for at det før 2023 kan bygges omkjøring utenom Fagernes, og de ulykkesutsatte strekningene i Reiessvingen og Røn, slik stortingsflertallet har vedtatt, og vil statsråden sørge for sammenhengende lik standard på 8,5 meters bredde for de nye prosjektene på E16?

Grunngiving

I stortingsmelding 33, 2017, ble det skissert 9 utvalgte «utbedringsstrekninger» deriblant «E16 Fagernes-Øye», mens følgende merknad fra stortingsbehandlingen er klargjørende for Stortingets prioritering på denne strekning:

«Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, presiserer at Fagernes-Øye skal være blant de prioriterte strekninger på E16 i Valdres. Det ligger inne midler til strekningsvise utbedringer i NTP 2018-2029, som vil bidra til økt trafikksikkerhet og bedre framkommelighet. Det er spesielt de farlige strekningene Reiessvingen og Røn, samt omkjøringen utenom Fagernes, som bør prioriteres for strekningsvis utbedring.»

Statens vegvesen har i sitt forslag til handlingsprogram satt av 433 mill. kr til strekningen Fagernes-Øye fordelt med 33 mill. kr til Tveit bru og 400 mill. kr - fordelt med 80,120 og 200 i årene 2021-2023 til strekningsvise utbedringstiltak. Delstrekningene Øylo-Ryfoss (123 mill.) og Ryfoss-Hande (267 mill.) har høyeste prioritet på deres forslag, og ikke de delstrekninger som Stortinget prioriterte. Det foreslås også kurveutbedringer for flaskehalsene og de ulykkesutsatte punktene Reiensvingen, Røn og Ulnes nord. Vedrørende omkjøringen rundt Fagernes (650 mill.) har ikke SVV funnet rom for dette innen sine rammer.

Forslaget er basert på reduserte standardkrav med bare 8 meter bredde (inkludert skulder)og ikke endringer i fartsgrenser. Den prioriterte strekningen Hande-Øylo som i 2014 var kostnadsberegnet til 1.6 mrd. er i forslaget anslått til snaut 400 mill. i 2018 priser. De reduserte standardkrav bryter med kravene i konseptvalgutredningen for Bjørgo-Øye om 8.5 meter vegbredde –og med 2/3 feltsveg mellom Bjørgo-Fagernes og Fagernes-Holdalsfoss. (over 6000 ÅDT) Viktig at både vegbredde, kurvatur, fartsgrenser harmonerer med de omliggende vegsystemer- jfr. Buskerud gr-Bjørgo og Lærdal-Øye, som blir fullførte i løpet av 2019. Den reduserte standarden er spesielt betenkelig på strekninger uten gang og sykkelveg. Det registreres at det ikke er noe generelt standardkrav til bruk av de strekningsvise utbedringsmidlene – jfr. at disse på Rv7 går til breddeutvidelse til 10 meter.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: I Meld. St. 33 (2016-2017) Nasjonal transportplan 2018-2029 er E16 Fagernes – Øye en av ni prioriterte strekninger der det legges opp til strekningsvis utbedring innenfor rammen til programområdetiltak. Hensikten er å oppnå tilfredsstillende standard over lengre strekninger til en lav kostnad, jf. side 92 i stortingsmeldingen. Erfaringene fra arbeidet med rv. 9 har vært til inspirasjon.

Dette har vært utgangspunktet for Statens vegvesens arbeid med handlingsprogrammet for perioden 2018-2023 (2029). Ut fra dette har Statens vegvesen, som representanten Gunnes er kjent med, anbefalt at delstrekningene Hande – Ryfoss og Ryfoss – Øylo blir prioritert i perioden 2018-2023. Sammen med skredsikringsprosjektet E16 Kvamskleiva som er prioritert i perioden 2024-2029, vil dette gi sammenhengende bra standard på over 30 km av E16 fra Hande i sør til Kvam i nord. I tråd med merknaden fra et flertall i transport- og kommunikasjonskomiteen ved behandlingen av Nasjonal transportplan, legges det også opp til å utbedre de ulykkesutsatte punktene Reiensvingen og Røn, samt Ulnes nord.