Skriftleg spørsmål fra Tor Sigbjørn Utsogn (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1397 (2010-2011)
Innlevert: 11.05.2011
Sendt: 12.05.2011
Rette vedkommende: Fiskeri- og kystministeren
Svart på: 20.05.2011 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Tor Sigbjørn Utsogn (FrP)

Spørsmål

Tor Sigbjørn Utsogn (FrP): Vil miljøvernministeren studere den fremlagte Risiko- og sårbarhetsanalysen for å forvisse seg om at miljøberedskapen i de enkelte Agderfylker er forberedt på å håndtere de store miljøutfordringene som kan oppstå ved en skipsulykke i dette området?

Grunngiving

Den 4. mai 2011 ble det lagt frem en Risiko- og sårbarhetsanalyse for Agder-fylkene. Hovedkonklusjonen i Risiko- og sårbarhetsanalysen ble referert i Fædrelandsvennens nettavis den 4. mai 2011. Risiko- og sårbarhetsanalysen konkluderer blant annet med at det er sannsynlig til meget sannsynlig at en større skipsulykke vil finne sted i løpet av en fem til femtenårsperiode, med risiko for konsekvenser som kan spenne fra alvorlig til kritisk. Ved siden av risikoen for tap av menneskeliv og fartøy er risikoen for miljøforurensninger vektlagt i analysen. I analysen vises det blant annet til at skipsulykkene med Fjord Champion utenfor Søgne og Full City-ulykken ved Langesund begge fikk store miljøkonsekvenser for Sørlandet. Da M/S Stavfjord eksploderte og sank utenfor Skjernøya i Mandal i 1993 fikk det også konsekvenser for landsdelen. Kysten langs Agderfylkene har i dag stor trafikk av fartøyer i alle størrelser med en betydelig mengde bunkersolje (tungolje) ombord. Også tatt i betraktning at fartøyene frakter forskjellige typer gods som i noen tilfeller kan være en trussel for miljøet dersom ulykker skulle skje, gjør at det er særs viktig at beredskapen mot denne type ulykker til enhver tid er forberedt på å håndtere "worst case".

Lisbeth Berg-Hansen (A)

Svar

Lisbeth Berg-Hansen: Kommunene er innenfor ulike sektorområder pålagt lovmessige krav til beredskapsforberedelser. For å sikre at kommunene ser hele kommunens beredskapsarbeid i sammenheng, er kommunene gjennom lov pålagt å gjennomføre overgripende risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser). Slike ROS-analyser skal omfatte ulike typer uønskede hendelser som kan inntreffe i en kommune.

Fylkesmannen fører tilsyn med kommunenes etterlevelse av pliktene. Videre er fylkesmennene gitt i oppdrag av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), som sorterer under justis- og politiministerens ansvar, å utarbeide en fylkesrisiko- og sårbarhetsanalyse. Den fremlagte rapporten det refereres til i spørsmålet, er således en oppfølging av DSBs oppdrag. Rapporten skal videre være et grunnlagsdokument for ROS-analysene i kommunene.

Beredskap mot akutt forurensning er én av flere beredskapsoppgaver som kommunene skal ivareta. Ansvarsfordeling mellom privat, kommunal og statlig beredskap er i denne sammenheng regulert i forurensningsloven. Utgangspunktet er at den primære beredskapsplikten er pålagt den som driver virksomhet med fare for akutt forurensning. Kommunene har ansvar for å sørge for nødvendig beredskap mot mindre tilfeller av akutt forurensning som kan inntreffe eller medføre skadevirkninger innen kommunene, og som ikke er dekket av privat beredskap. Videre har kommunene plikt til å iverksette tiltak, dersom den ansvarlige ikke treffer tilstrekkelige tiltak ved en hendelse. Staten kan ved større tilfeller av akutt forurensning, eller fare for akutt forurensning, overta aksjonsledelsen helt eller delvis. Ettersom skipsfarten ikke er underlagt spesifikke krav til å ha oljevernutstyr om bord, er statens beredskap rettet inn mot akutt forurensning fra skip.

Akutt forurensning fra skipshendelser vil raskt bli av et større omfang enn det den kommunale beredskapen er dimensjonert til å håndtere. I slike tilfeller vil staten ved Kystverket aksjonere. Kommunene vil da inngå som en del av den statlige aksjonen.

Den kommunale bistanden under statlige aksjoner er av stor betydning. En effektiv aksjonering er avhengig av at ressursene samordnes på en god måte. Jeg er derfor godt fornøyd med at det jobbes systematisk med å kartlegge risikofaktorer og aktuelle tiltak i fylket og tilhørende kommuner.

Ved vurdering av risiko for akutt forurensning langs norskekysten og behov for ev. tiltak, vil jeg vise til at Kystverket er i ferd med å ferdigstille en oppdatert, helhetlig miljørisiko- og beredskapsanalyse knyttet til akutt forurensning fra skipstrafikk. Analysen vil gi en vurdering av dagens beredskapsnivå, i lys av trafikkutvikling, gjennomførte tiltak og andre faktorer som kan påvirke risikobildet. Denne analysen vil være et viktig grunnlagsdokument for Regjeringens fremtidige beslutninger om dimensjonering av den statlige beredskapen mot akutt forurensing.