Skriftlege spørsmål og svar

Liste over skriftlege svar. Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og dei vert ikkje tekne opp til debatt i Stortinget.

Avgrens utvalet

Finn spørsmål til skriftleg svar etter

Vest-Agder (1 - 19 av 19)
 • Skriftleg spørsmål fra Ingunn Foss (H) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:523 (2021-2022)

  Innlevert: 29.11.2021

  Sendt: 29.11.2021

  Svart på: 01.12.2021 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

  Hvis lokale domstolsledere, kommuner i rettskretsen eller de ansatte gjennom sine organisasjoner hver for seg enkelt kan få gjennomslag for lokal reversering av domstolsreformen, hvordan vil justisministeren håndtere de utfordringer både domstolskommisjonen og Riksrevisjonen påpeker, og som ligger til grunn for domstolsreformen?
 • Skriftleg spørsmål fra Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:506 (2021-2022)

  Innlevert: 26.11.2021

  Sendt: 29.11.2021

  Til behandling

  Hvordan vil statsråden sørge for at skoler ikke fortsetter å gjøre inngrep i ytringsfriheten til ungdomspartiene?
 • Skriftleg spørsmål fra Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:501 (2021-2022)

  Innlevert: 26.11.2021

  Sendt: 29.11.2021

  Til behandling

  Vil statsråden undersøke hvor mange elever som har blitt utsatt for ulovlig rustesting, og hvordan vil statsråden sørge for at det ikke gjentar seg og rydde opp overfor de berørte elevene?
 • Skriftleg spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til arbeids- og inkluderingsministeren

  Dokument nr. 15:494 (2021-2022)

  Innlevert: 26.11.2021

  Sendt: 26.11.2021

  Til behandling

  Regjeringen har foreslått å endre avkortingsreglene i uføretrygden, slik at fribeløpet på 0,4G fjernes og det innføres halv avkorting til 1,2G. Dette berører også uføre pårørende som har inntekter fra helse- og omsorgsytelser for omsorgsoppgaver de utfører, f. eks. omsorgsstønad. Hva er provenyeffekten i 2022 dersom man legger til grunn at inntekter fra helse- og omsorgsytelser som omsorgsstønad ikke skal avkortes, gitt at et slikt forslag er praktisk mulig å gjennomføre og at regjeringens forslag for øvrig vedtas?
 • Skriftleg spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til arbeids- og inkluderingsministeren

  Dokument nr. 15:428 (2021-2022)

  Innlevert: 19.11.2021

  Sendt: 22.11.2021

  Svart på: 01.12.2021 av arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik

  Regjeringen har foreslått å forlenge flere særregler for omsorgspenger t.o.m. 30. juni 2022 ifb. pandemien. Barn under tolv år er ikke vaksinert og det vil fortsatt være viktig at disse holdes hjemme ved mistanke om smitte. Samtidig ble ikke ordningene med dobbel kvote for omsorgspenger og rett til overføring av dager med omsorgspenger mellom foreldre videreført. Hva er årsaken til det, og hva er provenyeffekten i 2022 av å videreføre dobbel kvote for omsorgspenger og overføring av dager mellom foreldre t.o.m. 30. juni 2022?
 • Skriftleg spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til arbeids- og inkluderingsministeren

  Dokument nr. 15:412 (2021-2022)

  Innlevert: 18.11.2021

  Sendt: 19.11.2021

  Svart på: 26.11.2021 av arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik

  Regjeringen har foreslått endrede avkortingsregler for uføretrygd. Uføretrygdede på VTA skal ikke bli berørt. Samtidig vil mange personer i liknende situasjon som deltakere på statlige VTA-tiltak bli berørt og få sine inntekter avkortet, fordi de deltar i kommunale tiltak og ikke statlige. Vil statsråden sikre at også slike deltakere i kommunale tiltak blir omfattet av særreglene som gir fribeløp på 1G, slik at oppmuntringspenger ikke avkortes, og hva er provenyeffekten i 2022 av en slik endring fra 1.1.2022?
 • Skriftleg spørsmål fra Ingunn Foss (H) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:410 (2021-2022)

  Innlevert: 18.11.2021

  Sendt: 18.11.2021

  Svart på: 24.11.2021 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

  Hva vil justisministeren gjøre for å motvirke den voldsomme økningen i seksuallovbrudd i Oslo, og hva vil hun gjøre for å bedre den lave oppklaringsprosenten?
 • Skriftleg spørsmål fra Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:391 (2021-2022)

  Innlevert: 17.11.2021

  Sendt: 17.11.2021

  Svart på: 24.11.2021 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

  Vurderer statsråden at massevitasjone av tilfeldige personer på t-banestasjonene omfattes av vilkårene i politiloven § 7a og er i tråd med EMK, og vil statsråden sørge for at inngrep som visitasjon ikke brukes for å omgå reglene knytte til tvangsmidler som ransaking?
 • Skriftleg spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til finansministeren

  Dokument nr. 15:322 (2021-2022)

  Innlevert: 10.11.2021

  Sendt: 11.11.2021

  Svart på: 15.11.2021 av finansminister Trygve Slagsvold Vedum

  I Solberg-regjeringens forslag til statsbudsjett for 2022 gir Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen (ABE-reformen) en omprioritering av om lag 1,9 mrd. kroner til ulike satsinger. Støre-regjeringen har ikke endret på ABE-reformen i sitt budsjettforslag. Statsminister Støre sier til VG 8. november at «Om du skal endre på det, må du inn på flere hundre budsjettposter. Det var ikke teknisk mulig.» Mener departementet at det ikke ville være teknisk mulig å la være å gjennomføre ABE-uttaket for 2022?
 • Skriftleg spørsmål fra Gisle Meininger Saudland (FrP) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:314 (2021-2022)

  Innlevert: 10.11.2021

  Sendt: 10.11.2021

  Svart på: 17.11.2021 av klima- og miljøminister Espen Barth Eide

  Hvordan samsvarer avslaget fra miljødirektoratet med målsettingen om å skape nye blå arbeidsplasser i distriktene og hva vil statsråden foreta seg i denne saken?
 • Skriftleg spørsmål fra Gisle Meininger Saudland (FrP) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:308 (2021-2022)

  Innlevert: 09.11.2021

  Sendt: 10.11.2021

  Svart på: 16.11.2021 av olje- og energiminister Marte Mjøs Persen

  I lys av høyesterettsdommen for Fosen, er statsråden trygg på at det ikke foreligger rettslige hindringer for å realisere Buheii vindkraftverk i Kvinesdal og vil statsråden gjennomgå de innvendinger som foreligger i konsesjonen til Buheii Vindkraft AS?
 • Skriftleg spørsmål fra Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) til finansministeren

  Dokument nr. 15:266 (2021-2022)

  Innlevert: 04.11.2021

  Sendt: 05.11.2021

  Svart på: 12.11.2021 av finansminister Trygve Slagsvold Vedum

  Hvordan vil finansministeren sørge for at norske banker får en likere praksis som sikrer personer uten avklart identitet tilgang til grunnleggende banktjenester, herunder digitale banktjenester?
 • Skriftleg spørsmål fra Ingunn Foss (H) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:254 (2021-2022)

  Innlevert: 03.11.2021

  Sendt: 04.11.2021

  Svart på: 05.11.2021 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

  Hvorfor har lovendringen som skal gi politifolk bedre yrkesskadedekning fortsatt ikke trådt i kraft, og hvorfor er PODs frist for å tilrettelegge for lovendringen utsatt?
 • Skriftleg spørsmål fra Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:238 (2021-2022)

  Innlevert: 02.11.2021

  Sendt: 02.11.2021

  Rette vedkommende: Kunnskapsministeren

  Svart på: 08.11.2021 av kunnskapsminister Tonje Brenna

  Vil statsråden rydde opp i praksisen med rustesting av elever og sørge for at ingen blir bedt om å inngå slike ruskontrakter i fremtiden?
 • Skriftleg spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til finansministeren

  Dokument nr. 15:199 (2021-2022)

  Innlevert: 29.10.2021

  Sendt: 01.11.2021

  Svart på: 08.11.2021 av finansminister Trygve Slagsvold Vedum

  Helse- og miljøavgifter kan gi en riktigere prising av helse- og miljøkostnader knyttet til ulike produkter og føre til bedre ressursbruk. Samtidig kan slike avgifter gi inntekter til lettelser i vridende skatter og avgifter som gir dårligere ressursbruk. I Sverige tar regjeringen sikte på å innføre avgift på skadelige kjemikalier i klær og sko. Vil regjeringen innføre en liknende avgift i Norge, for å redusere forekomsten av, eller risikoen for, eksponering og spredning av miljø- og helsefarlige stoffer?
 • Skriftleg spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til finansministeren

  Dokument nr. 15:197 (2021-2022)

  Innlevert: 29.10.2021

  Sendt: 01.11.2021

  Svart på: 08.11.2021 av finansminister Trygve Slagsvold Vedum

  Solberg-regjeringen innførte fritak for merverdiavgift og særavgifter for mat- og drikkevarer som gis til veldedige formål. Hensikten var å unngå at næringsmidler ble kastet og i stedet kunne komme til nytte. Hurdalsplattformen slår fast et mål om ytterligere reduserte avgifter og en styrking av ideell sektor. Vil regjeringen innføre fritak for merverdiavgift og særavgifter for andre varer som klær, sko, bøker, møbler mv. som gis til veldedige formål, for ytterligere å redusere kasting av brukbare varer?
 • Skriftleg spørsmål fra Gisle Meininger Saudland (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:87 (2021-2022)

  Innlevert: 20.10.2021

  Sendt: 21.10.2021

  Svart på: 01.11.2021 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

  Hva vil statsråden foreta seg for å løse ambulanseutfordringen på Sørlandet sykehus som beskrevet i eksemplene undertegnede nevner?
 • Skriftleg spørsmål fra Gisle Meininger Saudland (FrP) til arbeids- og inkluderingsministeren

  Dokument nr. 15:47 (2021-2022)

  Innlevert: 14.10.2021

  Sendt: 15.10.2021

  Svart på: 22.10.2021 av arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik

  Hva slags myndighet skal flyttes til førstelinja i NAV?
 • Skriftleg spørsmål fra Gisle Meininger Saudland (FrP) til arbeids- og inkluderingsministeren

  Dokument nr. 15:46 (2021-2022)

  Innlevert: 14.10.2021

  Sendt: 15.10.2021

  Rette vedkommende: Barne- og familieministeren

  Svart på: 22.10.2021 av barne- og familieminister Kjersti Toppe

  Regjeringen skriver i Hurdalplattformen at de vil «styrkje fedrane sine rettar». Vil regjeringen gi alle fedre rett til foreldrepenger?