Skriftlege spørsmål og svar

Liste over skriftlege svar. Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og dei vert ikkje tekne opp til debatt i Stortinget.

Avgrens utvalet

Finn spørsmål til skriftleg svar etter

Sør-Trøndelag (1 - 20 av 29)
 • Skriftleg spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:507 (2021-2022)

  Innlevert: 26.11.2021

  Sendt: 29.11.2021

  Til behandling

  I juni 2022 starter svenskene nattog mellom Stockholm og Hamburg. Vil den norske regjeringen ta initiativ til å få på plass noen vogner fra Oslo, via Gøteborg, som så kan hektes på dette toget i Malmø? Da vil nordmenn kunne sove seg fram til Hamburg iløpet av kort tid.
 • Skriftleg spørsmål fra Sivert Bjørnstad (FrP) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:483 (2021-2022)

  Innlevert: 26.11.2021

  Sendt: 26.11.2021

  Til behandling

  Hva vil næringsministeren konkret gjøre for å styrke veiledningen til kommuner, fylkeskommuner og andre offentlige organer når de skal gjøre offentlige anskaffelser, herunder sørge for bedre utnyttelse av handlingsrommet i ulike regelverk slik som EØS-avtalen?
 • Skriftleg spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:462 (2021-2022)

  Innlevert: 24.11.2021

  Sendt: 24.11.2021

  Til behandling

  Når vil en ny søknadsordning om opphold i Norge for tidligere lokalt ansatte og andre tilknyttet norske styrker og norsk tilstedeværelse i Afghanistan være på plass, og vil det da bli mulig for en større del av familien til å søke om opphold, herunder familiemedlemmer til dem som har vært omfattet av tidligere instrukser?
 • Skriftleg spørsmål fra Hege Bae Nyholt (R) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:452 (2021-2022)

  Innlevert: 23.11.2021

  Sendt: 23.11.2021

  Til behandling

  Vil statsråden sørge for at foreldre får dekt inntektstap eller refundert foreldrebetaling for timene PBL-barnehagene holder stengt fra kommunene, at kommunene videre får refundert dette og/eller driftstilskudd fra barnehagene som holder stengt, og hvordan vurderer statsråden lovligheten av PBL sin aksjon?
 • Skriftleg spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:404 (2021-2022)

  Innlevert: 17.11.2021

  Sendt: 18.11.2021

  Svart på: 25.11.2021 av næringsminister Jan Christian Vestre

  Statkraft tapte fire milliarder på «markedsuro» i tredje kvartal, men vil ikke opplyse hvor mye som skyldes kortsiktig spekulasjon. Hele gevinsten fra første halvår, som utløste suksessbonuser til ansatte, er forduftet. Kan statsråden sørge for at Statkraft legger fram en oversikt over hva selskapet tjener på kortsiktig spekulasjon i strømmarkedet, om spekulasjonen bidrar til å bedre de økonomiske resultatene over tid, er dette noe som tjener fellesskapet og er dette en form for spekulasjon statsråden mener de bør drive med?
 • Skriftleg spørsmål fra Linda Hofstad Helleland (H) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:390 (2021-2022)

  Innlevert: 17.11.2021

  Sendt: 17.11.2021

  Svart på: 24.11.2021 av næringsminister Jan Christian Vestre

  Hva begrunner næringsministeren dette utsagnet med, og er næringsministeren av den oppfatning av at arbeidstakere i private hydrogrenselskaper ikke har gode arbeidsvilkår?
 • Skriftleg spørsmål fra Linda Hofstad Helleland (H) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:389 (2021-2022)

  Innlevert: 17.11.2021

  Sendt: 17.11.2021

  Svart på: 22.11.2021 av olje- og energiminister Marte Mjøs Persen

  Vurderer regjeringen å benytte eksterne konsulenter til utredningen om et statlig Hydrogenselskap?
 • Skriftleg spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:379 (2021-2022)

  Innlevert: 15.11.2021

  Sendt: 16.11.2021

  Rette vedkommende: Finansministeren

  Svart på: 24.11.2021 av finansminister Trygve Slagsvold Vedum

  Vil regjeringen følge opp klimaavtalen fra Glasgow og avslutte alle ineffektive fossile subsidier, som oljeskattepakken som ble vedtatt av stortingsflertallet i juni 2020? Hvis ikke, hvorfor?
 • Skriftleg spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:346 (2021-2022)

  Innlevert: 11.11.2021

  Sendt: 12.11.2021

  Svart på: 22.11.2021 av olje- og energiminister Marte Mjøs Persen

  Regjeringen vedtok 11.06. 2021 endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomhet som innebærer innføring av et fastledd som skal differensieres etter etterspørsel etter effekt. Reguleringsmyndigheten for energi (RME) har i 2015, 2018 og 2020 hatt nettleiestruktur for kunder i distribusjonsnettet på høring. Et fastledd som det som er vedtatt har ikke vært med i noen av disse høringene. Mener statsråden at ny nettleiestruktur som er vedtatt innført 1. januar er tilstrekkelig utredet etter utredningsinstruksen?
 • Skriftleg spørsmål fra Sivert Bjørnstad (FrP) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:313 (2021-2022)

  Innlevert: 10.11.2021

  Sendt: 10.11.2021

  Svart på: 17.11.2021 av kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen

  Trondheim Arbeiderparti skrev i valgkampen at "Arbeiderpartiet vil gi 40 millioner i statsstøtte til en videre opprustning av Olavshallen, noe dagens Høyreregjering har sagt nei til!" Nå har vi en ny regjering. Hvorfor har dagens Arbeiderparti-styrte regjering sagt nei til Arbeiderpartiets forslag om 40 mill. kr. til opprustning av Olavshallen i sitt statsbudsjett for 2022?
 • Skriftleg spørsmål fra Mari Holm Lønseth (H) til kommunal- og distriktsministeren

  Dokument nr. 15:311 (2021-2022)

  Innlevert: 10.11.2021

  Sendt: 10.11.2021

  Svart på: 12.11.2021 av kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram

  Hvordan vil regjeringen fremover jobbe for gjennomslag for at sammenslåtte kommuner med ulik arbeidsgiveravgift får beholde samme sats som før sammenslåingen?
 • Skriftleg spørsmål fra Mari Holm Lønseth (H) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:303 (2021-2022)

  Innlevert: 09.11.2021

  Sendt: 09.11.2021

  Svart på: 17.11.2021 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

  Hvilke grep tar regjeringen for å håndtere en potensiell økning i migranter som følge av situasjonen i Øst-Europa?
 • Skriftleg spørsmål fra Sivert Bjørnstad (FrP) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:252 (2021-2022)

  Innlevert: 03.11.2021

  Sendt: 04.11.2021

  Svart på: 11.11.2021 av næringsminister Jan Christian Vestre

  Selskapet til næringsministeren har fått offentlige tilskudd på nesten 100 millioner kroner. Samtidig kritiserer statsråden den forrige regjeringen for å ha drevet en «passiv næringspolitikk». I Hurdalsplattformen varsler den nye regjeringen en «aktiv næringspolitikk». Hva vil en «aktiv næringspolitikk» bety for en privat bedrift slik som Vestre AS, sammenlignet med en «passiv næringspolitikk», og hvor mye mer ville selskapet ha fått i offentlige tilskudd under det nye, mer aktive regimet?
 • Skriftleg spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:243 (2021-2022)

  Innlevert: 03.11.2021

  Sendt: 03.11.2021

  Svart på: 17.11.2021 av klima- og miljøminister Espen Barth Eide

  Arealendringer i Norge antas å gi et årlig klimagassutslipp på 3 millioner tonn. Men iflg. NINA er det kun ? de naturlige karbonlagrene på land det føres regnskap for. I tillegg kommer utslipp fra havet, blant annet som en følge av bunntråling. Finnes det data som viser utviklingen av klimaeffekten av arealendringer over tid, vil statsråden sørge for at flere av utslippene fra arealendringer og bruken av havet kartlegges og hva vil statsråden gjøre for å hindre at arealendringer gir negativt bidrag til klimaregnskapet?
 • Skriftleg spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:237 (2021-2022)

  Innlevert: 01.11.2021

  Sendt: 02.11.2021

  Svart på: 10.11.2021 av olje- og energiminister Marte Mjøs Persen

  I regjeringserklæringen står følgende: “Regjeringen vil sørge for at petroleumsselskapene integrerer stresstesting av klimarisiko i sine beslutninger og rapporterer på dette til Oljedirektoratet.” Vil regjeringen stille krav om at en slik stresstesting av klimarisiko beregnes ut i fra Parisavtalens mål om å holde temperaturøkningen på 1,5 grader, og baseres på de olje- og gasspriser det Internasjonale Energibyrået, opererer med i sine prognoser for at verden skal nå 1,5 graders scenariet?
 • Skriftleg spørsmål fra Hege Bae Nyholt (R) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:184 (2021-2022)

  Innlevert: 29.10.2021

  Sendt: 29.10.2021

  Svart på: 11.11.2021 av forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe

  Hvordan tenker statsråden å sikre at det utdannes nok kompetanse til viktige samfunnsoppgaver i distriktene i Nord-Norge, eksempelvis logopedkompetanse, hva vil regjeringen gjøre for at universiteter og høgskoler skal være i stand til å ivareta sitt samfunnsoppdrag, og hvilke styringssignaler vil regjeringen til å gi i tildelinga av midler for å sikre kompetanse til distriktene?
 • Skriftleg spørsmål fra Sivert Bjørnstad (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:146 (2021-2022)

  Innlevert: 26.10.2021

  Sendt: 27.10.2021

  Svart på: 03.11.2021 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

  Hvordan vil statsråden sørge for at de eldre i Stjørdal og Selbu kommuner får et minst like godt tilbud som i dag hvis regjeringen skroter forsøket med statlig finansiering av pleie- og omsorgstjenestene?
 • Skriftleg spørsmål fra Hege Bae Nyholt (R) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:142 (2021-2022)

  Innlevert: 26.10.2021

  Sendt: 26.10.2021

  Svart på: 01.11.2021 av kunnskapsminister Tonje Brenna

  Vil statsråden holde løftet fra Hurdalsplattformen, og sørge for at fylkeskommunene får en rask avklaring om opptak til videregående opplæring, før arbeidet med nye inntaksordninger i fylkeskommunene er kommet så langt at det er for sent å stoppe Solberg-regjeringas tvangsvedtak?
 • Skriftleg spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til statsministeren

  Dokument nr. 15:126 (2021-2022)

  Innlevert: 22.10.2021

  Sendt: 25.10.2021

  Rette vedkommende: Olje- og energiministeren

  Svart på: 02.11.2021 av olje- og energiminister Marte Mjøs Persen

  11.10 ble vedtaket om konsesjon til vindkraftutbygging på Fosen kjent ugyldig fordi utbyggingen krenker reindriftssamenes rett til kulturutøvelse. Dommen i Høyesterett er en stor seier for samene og vil få konsekvenser for andre utbyggingssaker i samiske reindriftsområder. Vil statsministeren komme til Stortinget og redegjøre for dommen, hvilke konsekvenser den har for utbyggingen på Fosen og hvilke konsekvenser den har for andre utbyggingssaker i samiske reindriftsområder?
 • Skriftleg spørsmål fra Sivert Bjørnstad (FrP) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:124 (2021-2022)

  Innlevert: 22.10.2021

  Sendt: 25.10.2021

  Svart på: 02.11.2021 av næringsminister Jan Christian Vestre

  Vil den nye statsråden revurdere tidligere statsråds avvisning av Stortingets vedtak om en ekspertenhet for offentlige anskaffelser?