Skriftlege spørsmål og svar

Liste over skriftlege svar. Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og dei vert ikkje tekne opp til debatt i Stortinget.

Avgrens utvalet

Finn spørsmål til skriftleg svar etter

Oslo (81 - 100 av 160)
 • Skriftleg spørsmål fra Seher Aydar (R) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:478 (2021-2022)

  Innlevert: 25.11.2021

  Sendt: 26.11.2021

  Svart på: 02.12.2021 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

  Hva vil regjeringen gjøre for å forebygge partnerdrap og annen vold mot kvinner, hvor stor andel av voldtektsofrene som søkte om voldsoffererstatning i 2020 fikk innvilget erstatning og hva gjør regjeringen for å sikre at kvinner som blir utsatt for voldtekt og annen vold får rettmessig oppreisning i form av voldsoffererstatning?
 • Skriftleg spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:476 (2021-2022)

  Innlevert: 25.11.2021

  Sendt: 26.11.2021

  Svart på: 03.12.2021 av utenriksminister Anniken Huitfeldt

  Har det blitt bevilget midler til Bondeviks Oslosenter over statsbudsjettet fra 2006 da senteret ble startet og frem til i dag - eventuelt hvor mye og til hvilke formål?
 • Skriftleg spørsmål fra Ola Elvestuen (V) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:474 (2021-2022)

  Innlevert: 25.11.2021

  Sendt: 25.11.2021

  Svart på: 10.12.2021 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

  Vil statsråden sikre at Avinor kan legge til rette for at utslippsfrie taxier kan velges av kunder som førsteprioritet ved lufthavnene og sikre at slik planlagt ordning ved Stavanger lufthavn kommer i gang?
 • Skriftleg spørsmål fra Nikolai Astrup (H) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:463 (2021-2022)

  Innlevert: 24.11.2021

  Sendt: 25.11.2021

  Svart på: 01.12.2021 av olje- og energiminister Marte Mjøs Persen

  Hvilke konsekvenser får begrensningene i kraftutvekslingen mellom Norge og Sverige for forsyningssikkerheten, hvilken effekt kan det få for utviklingen i strømprisene i Norge og hva vil statsråden gjøre for at normal kraftutveksling gjenopprettes?
 • Skriftleg spørsmål fra Andreas Sjalg Unneland (SV) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:440 (2021-2022)

  Innlevert: 22.11.2021

  Sendt: 22.11.2021

  Svart på: 01.12.2021 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

  Vil justis- og beredskapsministeren endre DSBs utkast til ny pyroforskrift slik at pyroteknikk på nytt kan brukes på en forsvarlig måte på fotballkamper i tråd med anbefalingene fra et samlet fotball-Norge?
 • Skriftleg spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:432 (2021-2022)

  Innlevert: 19.11.2021

  Sendt: 22.11.2021

  Svart på: 30.11.2021 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

  Hvorfor deltar ikke helseforetakene i forskningsforumet for veteranforskning, og kan helse- og omsorgsministeren garantere at universitetssykehusene eller helseforetakene har blitt forespurt av forsvarsdepartementet om å delta i forskningsforumet for veteranforskning opprettet av forsvarsdepartementet.
 • Skriftleg spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:431 (2021-2022)

  Innlevert: 19.11.2021

  Sendt: 22.11.2021

  Svart på: 30.11.2021 av utenriksminister Anniken Huitfeldt

  Hva mener regjeringen om en mulig innføring av en no-first-use eller sole-purpose policy i USAs atomvåpendoktrine, vil regjeringen støtte opp om et slikt skritt fra Biden-administrasjonen, og hva svarte Norge da vi fikk tilsendt en spørreundersøkelse om dette fra USAs myndigheter?
 • Skriftleg spørsmål fra Guri Melby (V) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:422 (2021-2022)

  Innlevert: 19.11.2021

  Sendt: 19.11.2021

  Rette vedkommende: Justis- og beredskapsministeren

  Svart på: 26.11.2021 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

  Vil statsråden ta initiativ ovenfor iranske myndigheter for å sikre deres samarbeid i å få oppklart attentatet på William Nygaard i 1993?
 • Skriftleg spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:413 (2021-2022)

  Innlevert: 18.11.2021

  Sendt: 19.11.2021

  Svart på: 26.11.2021 av utenriksminister Anniken Huitfeldt

  Under COP26 ble det annonsert at Norge, Storbritannia og Tyskland vil bidra med 300 millioner kroner til Colombia for nye og forsterkede tiltak mot avskoging. Dette ble annonsert mens Colombia ble hedret for sitt arbeid mens Colombia ble hedret for sitt arbeid med å beskytte skog. Vil Norge stille tydelige, offentlige forventninger om at Colombia begynner å levere resultater i form av reduksjon i angrepene på miljø- og menneskerettighetsforkjempere, og i så fall, når og hvordan?
 • Skriftleg spørsmål fra Mudassar Kapur (H) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:407 (2021-2022)

  Innlevert: 18.11.2021

  Sendt: 18.11.2021

  Svart på: 23.11.2021 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

  Støtter statsråden omtalen av prosjektet E6 Oslo Øst i Nasjonal transportplan 2022-2033, og vil statsråden være positiv til å prioritere dette prosjektet dersom flertallet i Oslo kommune endrer seg?
 • Skriftleg spørsmål fra Ola Elvestuen (V) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:406 (2021-2022)

  Innlevert: 18.11.2021

  Sendt: 18.11.2021

  Svart på: 26.11.2021 av klima- og miljøminister Espen Barth Eide

  Er regjeringen av den oppfatning at det kan gjøres fellingsvedtak på rovvilt utelukkende basert på om de til enhver tid gjeldende bestandsmålene er nådd, uavhengig av vilkårene i naturmangfoldloven § 18 og våre folkerettslige forpliktelser etter Bern-konvensjonen?
 • Skriftleg spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:423 (2021-2022)

  Innlevert: 17.11.2021

  Sendt: 22.11.2021

  Svart på: 30.11.2021 av forsvarsminister Odd Roger Enoksen

  Etableringen av ny rekruttutdanning på Terningmoen skal tilpasses en varslet økning av antall tjenestegjørende til Forsvaret, blant annet for å ta høyde for et høyere antall tjenestegjørende i Heimevernet. Hvilke måltall ligger til grunn for beregningen av antall sengeplasser og kapasiteter som må etableres på Terningmoen og hvilke økonomiske konsekvenser vil dette få?
 • Skriftleg spørsmål fra Grunde Almeland (V) til arbeids- og inkluderingsministeren

  Dokument nr. 15:403 (2021-2022)

  Innlevert: 17.11.2021

  Sendt: 18.11.2021

  Svart på: 25.11.2021 av arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik

  Hvorfor mener statsråden det er en forsvarlig prioritering å kutte bevilgningen til flere fast ansatte tolker, når vi vet at denne nedprioriteringen av nye ansettelser reduserer deltakelsen i arbeids- og samfunnsliv for døve og hørselshemmede?
 • Skriftleg spørsmål fra Grunde Almeland (V) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:400 (2021-2022)

  Innlevert: 17.11.2021

  Sendt: 18.11.2021

  Svart på: 25.11.2021 av kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen

  Hvorfor ble prosessen med ansettelse av nytt likestillings- og diskrimineringsombud utsatt i forbindelse med regjeringsskiftet, og på hvilken måte var statsråden eller andre i politiske ledelse involvert i beslutningen om utsettelse?
 • Skriftleg spørsmål fra Guri Melby (V) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:398 (2021-2022)

  Innlevert: 17.11.2021

  Sendt: 18.11.2021

  Svart på: 26.11.2021 av utenriksminister Anniken Huitfeldt

  Tok utenriksministeren opp menneskerettighetssituasjonen for migrantarbeiderne i Qatar på sitt siste møte med qatarske myndigheter?
 • Skriftleg spørsmål fra Andreas Sjalg Unneland (SV) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:387 (2021-2022)

  Innlevert: 17.11.2021

  Sendt: 17.11.2021

  Svart på: 24.11.2021 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

  Er det gjort oppdaterte tilstandsvurderinger av norske tinghus, blant annet tinghuset i Stavanger, kan statsråden legge dette frem og har statsråden en plan for å heve tilstanden for tinghusene?
 • Skriftleg spørsmål fra Nikolai Astrup (H) til finansministeren

  Dokument nr. 15:374 (2021-2022)

  Innlevert: 15.11.2021

  Sendt: 15.11.2021

  Svart på: 19.11.2021 av finansminister Trygve Slagsvold Vedum

  Er naturgass som brukes som råstoff til hydrogenproduksjon, der CO2 lagres permanent, fritatt fra CO2-avgift?
 • Skriftleg spørsmål fra Guri Melby (V) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:362 (2021-2022)

  Innlevert: 12.11.2021

  Sendt: 15.11.2021

  Svart på: 23.11.2021 av utenriksminister Anniken Huitfeldt

  Hva gjør utenriksministeren for å bidra til å bedre de humanitære vilkårene for flyktningene på grensen mellom Hviterussland og Polen?
 • Skriftleg spørsmål fra Grunde Almeland (V) til kommunal- og distriktsministeren

  Dokument nr. 15:361 (2021-2022)

  Innlevert: 12.11.2021

  Sendt: 15.11.2021

  Svart på: 22.11.2021 av kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram

  I lys av den fastlåste situasjonen med manglende utleie av det tidligere museet for samtidskunst på Bankplassen i Oslo, vil regjeringen sørge for at bygningen også kan leies ut til private interessenter, og hvordan vurderer regjeringen at en eventuell justering av mandatet til Statsbygg kan gjøres for å få til dette?
 • Skriftleg spørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:357 (2021-2022)

  Innlevert: 12.11.2021

  Sendt: 15.11.2021

  Svart på: 18.11.2021 av klima- og miljøminister Espen Barth Eide

  Når forventer regjeringen at målet om 10 prosent skogvern nås?