Skriftlege spørsmål og svar

Liste over skriftlege svar. Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og dei vert ikkje tekne opp til debatt i Stortinget.

Avgrens utvalet

Finn spørsmål til skriftleg svar etter

Møre og Romsdal (21 - 40 av 68)
 • Skriftleg spørsmål fra Frank Edvard Sve (FrP) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:721 (2021-2022)

  Innlevert: 16.12.2021

  Sendt: 20.12.2021

  Svart på: 03.01.2022 av olje- og energiminister Marte Mjøs Persen

  Kan statsråden redegjøre for hvilken miks i ny kraftproduksjon som regjeringen ser på som mest fordelaktig for Norge å få til, samt hvilken ambisjon om økt volum samlet sett statsråden mener det er riktig at Norge skal ha?
 • Skriftleg spørsmål fra Frank Edvard Sve (FrP) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:720 (2021-2022)

  Innlevert: 16.12.2021

  Sendt: 20.12.2021

  Svart på: 04.01.2022 av olje- og energiminister Marte Mjøs Persen

  Kan statsråden redegjøre for energiforbruk pr. husholdning og bruk av elektrisk kraft til oppvarming i Norge, sammenlignet med andre land i Europa?
 • Skriftleg spørsmål fra Birgit Oline Kjerstad (SV) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:694 (2021-2022)

  Innlevert: 15.12.2021

  Sendt: 16.12.2021

  Svart på: 23.12.2021 av næringsminister Jan Christian Vestre

  Utviklinga i design- og ferdigvareindustrien i Norge er avhengig av rammevilkåra for bransjen. I mitt heimfylke Møre og Romsdal er denne industrien stor. Vi har møbel, tekstil, plastvare og anna ferdigvareindustri. Design- og ferdigvareindustrien har dårligere rammevilkår i Norge enn i våre naboland. Partene i bransjen har sett dette på dagsorden og bedt Regjeringa om 50 millioner kr til eit eksportkontor med bransjespesefikke satsingar for auka eksport. Kva vil regjeringa gjere for å fylgje opp den ønska bransjesatsinga?
 • Skriftleg spørsmål fra Helge Orten (H) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:684 (2021-2022)

  Innlevert: 14.12.2021

  Sendt: 15.12.2021

  Svart på: 22.12.2021 av næringsminister Jan Christian Vestre

  Regjeringen har varslet at den vil forlenge den generelle kompensasjonsordningen for perioden november-desember, slik at bedrifter som i denne perioden samlet har et omsetningsfall på 30 prosent eller mer kan få støtte. Hvorfor vil regjeringen inkludere november måned, all den tid dette var før de nye inngripende smitteverntiltakene trådde i kraft?
 • Skriftleg spørsmål fra Frank Edvard Sve (FrP) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:655 (2021-2022)

  Innlevert: 10.12.2021

  Sendt: 13.12.2021

  Svart på: 20.12.2021 av olje- og energiminister Marte Mjøs Persen

  Kan olje og energiministeren forklare korleis det for ministeren er mulig å påstå at Norge bryter EØS lovgivninga dersom vi regulerer krafteksporten til utlandet, når eit EU land som Sverige faktisk regulerar straumeksporten til Norge?
 • Skriftleg spørsmål fra Helge Orten (H) til finansministeren

  Dokument nr. 15:634 (2021-2022)

  Innlevert: 10.12.2021

  Sendt: 10.12.2021

  Svart på: 21.12.2021 av finansminister Trygve Slagsvold Vedum

  Hvor mange får økt skatt i 2022 sammenlignet med skatteopplegget foreslått av regjeringen Solberg, Prop. 1 LS (2021-2022) (Jeg ber om at svaret fra statsråden på mitt skriftlige spørsmål nr. 461 oppdateres basert på endringene gjort i budsjettforliket)?
 • Skriftleg spørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:623 (2021-2022)

  Innlevert: 09.12.2021

  Sendt: 09.12.2021

  Svart på: 16.12.2021 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

  Kan statsråden gi en oppdatert oversikt over hvordan de regionale helseforetakene har benyttet midlene som er øremerket kjøp av tjenester hos private sykehus i år?
 • Skriftleg spørsmål fra Frank Edvard Sve (FrP) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:652 (2021-2022)

  Innlevert: 08.12.2021

  Sendt: 13.12.2021

  Rette vedkommende: Samferdselsministeren

  Svart på: 21.12.2021 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

  Kan statsråden leggje fram berekningar på dei forventa miljøutsleppa som kan bli ved ei mulig bygging av Møreaksen, både gjennom bygging av anlegget, drift av tunellane, og kva mengder CO2 utslepp vil kunne kome frå trafikken i anlegget med ein av verdas djupaste undersjøiske tunell meir enn 300 m under Romsdalsfjordenfjorden?
 • Skriftleg spørsmål fra Frank Edvard Sve (FrP) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:617 (2021-2022)

  Innlevert: 08.12.2021

  Sendt: 09.12.2021

  Svart på: 15.12.2021 av olje- og energiminister Marte Mjøs Persen

  Kan statsråden gi en oversikt over hvilke planer Storbritannia og Tyskland har for åpning og stengning av kraftverk i 2021 og de neste årene deretter, og hvordan planlagt åpning og stengning av kraftverk vil påvirke deres nasjonale kraftbalanse?
 • Skriftleg spørsmål fra Helge Orten (H) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:598 (2021-2022)

  Innlevert: 06.12.2021

  Sendt: 07.12.2021

  Svart på: 14.12.2021 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

  Vil det være rom for å starte opp noen nye utbedringsstrekninger, for eksempel rv 70 Oppdal-Sunndalsøra, når regjeringen kutter i posten mindre investeringstiltak med 280 mill. kroner?
 • Skriftleg spørsmål fra Birgit Oline Kjerstad (SV) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:597 (2021-2022)

  Innlevert: 06.12.2021

  Sendt: 07.12.2021

  Svart på: 14.12.2021 av landbruks- og matminister Sandra Borch

  Kva gjer landbruksministeren for å fylgje med på situasjonen for landbruket med dei høge kraftprisane, og førebur ministeren ekstraordinære tiltak overfor landbruket for å bøte på skaden av dei ekstremt høge energiprisane og alt det fører med seg av kostnadsvekst for bonden?
 • Skriftleg spørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:589 (2021-2022)

  Innlevert: 06.12.2021

  Sendt: 06.12.2021

  Svart på: 10.12.2021 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

  Bestillerforum ba 30. august om en rask metodevurdering av medisinen Kaftrio, som personer med den medfødt og arvelige sykdom cystisk fibrose er avhengig av for å leve. Hva er etter statsrådens syn en «rask vurdering»?
 • Skriftleg spørsmål fra Frank Edvard Sve (FrP) til finansministeren

  Dokument nr. 15:572 (2021-2022)

  Innlevert: 02.12.2021

  Sendt: 06.12.2021

  Rette vedkommende: Olje- og energiministeren

  Svart på: 09.12.2021 av olje- og energiminister Marte Mjøs Persen

  Kan statsråden gi en oversikt over årlig gjennomsnittlig markedspris på strøm til forbruker i årene 2005-2021, både i nominelle og inflasjonsjusterte priser (Det bes også om en oversikt for nettleie)?
 • Skriftleg spørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:545 (2021-2022)

  Innlevert: 01.12.2021

  Sendt: 02.12.2021

  Svart på: 10.12.2021 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

  Hva tenker helseministeren om at eldre pasienter må vente utendørs i fem timer på pasienttransport, og hvordan vil ministeren sikre at slike grove feil ikke skjer igjen?
 • Skriftleg spørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:541 (2021-2022)

  Innlevert: 01.12.2021

  Sendt: 02.12.2021

  Svart på: 10.12.2021 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

  Hva vil helseministeren gjøre for å innrette spesialistutdanningen i allmennmedisin slik at vi kan få rekruttert og utdannet flere fastleger, og vil ministeren legge til rette for nasjonale løsninger slik at erfaring fra privat allmennlegetjeneste blir tellende praksis i spesialistutdanningen?
 • Skriftleg spørsmål fra Frank Edvard Sve (FrP) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:519 (2021-2022)

  Innlevert: 29.11.2021

  Sendt: 29.11.2021

  Svart på: 09.12.2021 av olje- og energiminister Marte Mjøs Persen

  Kan statsråden gi en oversikt over estimert økning i kraftforbruk fra land, kostnader for staten gjennom petroleumsskatteregimet og kostnad per tonn redusert CO2 ved å delelektrifisere Oseberg feltsenter og Oseberg Sør-plattformen, samt Melkøya -anlegget, slik planene nå foreligger?
 • Skriftleg spørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:496 (2021-2022)

  Innlevert: 26.11.2021

  Sendt: 26.11.2021

  Svart på: 06.12.2021 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

  I forrige uke mottok statsråden evalueringsrapporten om Systemet for nye metoder fra Proba samfunnsanalyse. Hvilken prosess har regjeringen lagt opp for behandlingen av denne, når sendes evalueringen på høring, og når vil Stortinget få den til behandling?
 • Skriftleg spørsmål fra Frank Edvard Sve (FrP) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:497 (2021-2022)

  Innlevert: 25.11.2021

  Sendt: 29.11.2021

  Svart på: 08.12.2021 av olje- og energiminister Marte Mjøs Persen

  Kva vil statsråden gjøre for at eksporten av norsk strøm blir redusert i ei tid med svært lave magasinfyllinger, og at den norske forbrukeren av strøm ikkje får regninga for eksport av store mengder strøm til utlandet?
 • Skriftleg spørsmål fra Helge Orten (H) til fiskeri- og havministeren

  Dokument nr. 15:480 (2021-2022)

  Innlevert: 25.11.2021

  Sendt: 26.11.2021

  Svart på: 08.12.2021 av fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran

  Vil det være aktuelt for fiskeri- og havministeren å se på kvotefordelingen mellom fartøygruppene når regjeringen skal lage en ny kvotemelding?
 • Skriftleg spørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:477 (2021-2022)

  Innlevert: 25.11.2021

  Sendt: 26.11.2021

  Svart på: 02.12.2021 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

  Vil statsråden sørge for at helseforetakene samarbeider med og tar i bruk ledig kapasitet hos de private sykehusene for å unngå økte ventetider?