Skriftlege spørsmål og svar

Liste over skriftlege svar. Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og dei vert ikkje tekne opp til debatt i Stortinget.

Avgrens utvalet

Finn spørsmål til skriftleg svar etter

Hordaland (1 - 20 av 44)
 • Skriftleg spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:341 (2019-2020)

  Innlevert: 19.11.2019

  Sendt: 20.11.2019

  Til behandling

  Hva er utenriksministerens og Norges reaksjon på lekkasjen av interne dokumenter fra kinesiske myndigheter om overgrepene mot uighurene og andre muslimske minoriteter i Kina?
 • Skriftleg spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:340 (2019-2020)

  Innlevert: 19.11.2019

  Sendt: 20.11.2019

  Til behandling

  Hva er utenriksministerens reaksjon på meldingen om at USA endrer syn på de israelske bosettingene, og hvordan formidles det norske synet til amerikanske myndigheter?
 • Skriftleg spørsmål fra Magne Rommetveit (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:334 (2019-2020)

  Innlevert: 18.11.2019

  Sendt: 18.11.2019

  Til behandling

  Kvifor nektar Arbeids- og sosialdepartementet meg som stortingsrepresentant og medlem i kontroll- og konstitusjonskomiteen å møta leiinga saman med dei tillitsvalde i NAV-Sunnhordland når komiteen nå har til behandling sak: «Vedr. Praktiseringen av EUs trygdeforordning 883/2004 artikkel 21.»?
 • Skriftleg spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Dokument nr. 15:325 (2019-2020)

  Innlevert: 15.11.2019

  Sendt: 18.11.2019

  Til behandling

  Kan statsråden gjøre rede for sine uttalelser om at regjeringen øker antall døgnplasser i barne- og ungdomspsykiatrien (BUP), og status innen døgnplasser i BUP fra 2013 og fram til i dag?
 • Skriftleg spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:324 (2019-2020)

  Innlevert: 15.11.2019

  Sendt: 18.11.2019

  Til behandling

  Definisjonen av hva som skal registreres som enetiltak i barnevernet ble endret i 2018. Hvor mange barn bor i dag i tiltak som tidligere ville vært rapportert inn som enetiltak under definisjonen fra 2012, men som i Bufdirs nye definisjon faller utenfor?
 • Skriftleg spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:311 (2019-2020)

  Innlevert: 14.11.2019

  Sendt: 15.11.2019

  Til behandling

  Hva er utenriksministerens holdning til den dramatiske og alvorlige utviklinga i Bolivia, hva gjør Norge for å være pådriver for at demokratiet raskt gjenreises, at alle aktører avstår fra vold og at det gjennomføres et fullstendig fritt nyvalg hvor alle partier får stille sine kandidater på like vilkår?
 • Skriftleg spørsmål fra Ruth Grung (A) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:308 (2019-2020)

  Innlevert: 14.11.2019

  Sendt: 15.11.2019

  Rette vedkommende: Samferdselsministeren

  Til behandling

  I regjeringens handlingsplan for infrastruktur for alternative drivstoff står det at "Regjeringen vil legge til rette for rask utbygging av ladeinfrastruktur i hele landet, gjennom en kombinasjon av offentlige virkemidler og markedsbaserte løsninger" og at "Regjeringen vil be NVE gå gjennom relevant regelverk for å sikre at hensyn til etablering av infrastruktur for alternative drivstoff er ivaretatt". Hva er status på dette arbeidet, og hvordan vil statsråden følge det opp i tiden som kommer?
 • Skriftleg spørsmål fra Ruth Grung (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:305 (2019-2020)

  Innlevert: 14.11.2019

  Sendt: 14.11.2019

  Svart på: 20.11.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Regjeringen har gitt Avinor i oppdrag å legge til rette for elektriske fly i kommersiell luftfart. Flere aktører, og der i blant Avinor, arbeider for at den første kommersielle elektriske flytilbudet mellom Stavanger og Bergen skal være i drift fra 2023. Vil realisering av kommersielle elektriske fly få konsekvenser for andre planlagte infrastrukturinvesteringer i samme region?
 • Skriftleg spørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:292 (2019-2020)

  Innlevert: 12.11.2019

  Sendt: 13.11.2019

  Svart på: 18.11.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  Kan statsråden stadefeste at denne uroen er grunnløs og at Stortinget får saka til behandling?
 • Skriftleg spørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:268 (2019-2020)

  Innlevert: 08.11.2019

  Sendt: 11.11.2019

  Svart på: 18.11.2019 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Kan statsråden fremskaffe statistikk over saker avgjort av settefylkesmann og departementet i arealsaker med oversikt over utfallet for å få frem forskjell på vektlegging av lokaldemokrati av departementet/settefylkesmann, og ønsker statsråden at lokaldemokratiet også i saker som avgjøres av settefylkesmann på samme måte som saker som avgjøres av departementet skal vektlegge lokaldemokratiet sterkt?
 • Skriftleg spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Dokument nr. 15:265 (2019-2020)

  Innlevert: 08.11.2019

  Sendt: 11.11.2019

  Svart på: 19.11.2019 av helseministeren Bent Høie

  Kva risiko fører det uverksamme terrengvarslarsystemet til for luftambulanseberedskapen i vintermånadane som kjem, og tar statsråden ansvaret for beredskap og avbøtande tiltak dersom det stemmer at eit nytt, tilpassa terrengvarslarsystem ikkje kjem på plass før til våren?
 • Skriftleg spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Dokument nr. 15:264 (2019-2020)

  Innlevert: 08.11.2019

  Sendt: 11.11.2019

  Svart på: 20.11.2019 av helseministeren Bent Høie

  Mener helseministeren det er uproblematisk, med tanke på eksplosjonsfare og smittevern, å plassere henholdsvis trykktank og høysmitteisolat tett på annen pasientbehandling i en høyblokk på Gaustad?
 • Skriftleg spørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:247 (2019-2020)

  Innlevert: 08.11.2019

  Sendt: 08.11.2019

  Svart på: 15.11.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Kan statsråden opplyse om prosessen for vurdering av ny base for losstasjonen på Fedje er?
 • Skriftleg spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:253 (2019-2020)

  Innlevert: 07.11.2019

  Sendt: 08.11.2019

  Svart på: 15.11.2019 av kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande

  Hva vil statsråden gjøre for å sikre at boken Codex Hardenbergianus kan stilles ut i hjembyen Bergen, når byen har sitt 950-årsjubileum?
 • Skriftleg spørsmål fra Ruth Grung (A) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:242 (2019-2020)

  Innlevert: 07.11.2019

  Sendt: 08.11.2019

  Svart på: 19.11.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Vi får tilbakemelding på at rederier enten i større grad fyller LNG i utlandet eller har gått fra LNG til diesel etter at regjeringen innførte CO2-avgift på LNG, og at det slår negativt ut på investeringer i fremdriftssystemer med LNG/hybrid. Hvilke klimaeffekt har innføring av CO2 hatt på skipsfart i norsk farvann, og hvilken effekt hadde regjeringen forventet at CO2-avgiftsøkningen skulle ha?
 • Skriftleg spørsmål fra Ruth Grung (A) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:241 (2019-2020)

  Innlevert: 07.11.2019

  Sendt: 07.11.2019

  Svart på: 14.11.2019 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

  I petroleumsloven står det at ressursene skal forvaltes slik at de kommer hele det norske samfunn til gode og bidra til å sikre velferd, sysselsetting og styrke norsk næringsliv og industriell utvikling samtidig som det tas hensyn til distriktpolitiske interesser. Hvordan sikrer ministeren at dette blir fulgt opp i praksis?
 • Skriftleg spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Dokument nr. 15:212 (2019-2020)

  Innlevert: 03.11.2019

  Sendt: 04.11.2019

  Svart på: 08.11.2019 av helseministeren Bent Høie

  Hva er regjeringens begrunnelse for å overlate til direktørene i de fire regionale helseforetakene å definere hva som er nødvendig og forsvarlig helsehjelp, og følgelig definere hvilken helsehjelp pasienter skal ha rett til?
 • Skriftleg spørsmål fra Ruth Grung (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:210 (2019-2020)

  Innlevert: 03.11.2019

  Sendt: 04.11.2019

  Svart på: 13.11.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Sotrabroen blir stadig utsatt. Utsetting har store samfunnsøkonomiske konsekvenser med daglige køer, utfordringer for videre investering i næringsliv, flytting av havnevirksomhet ut av Bergen sentrum som igjen vil forsinke nybygg til Havforskning og Fiskeridirektorat på Dokken. Når kan man forvente at konkurransegrunnlaget blir utlyst?
 • Skriftleg spørsmål fra Ruth Grung (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:209 (2019-2020)

  Innlevert: 03.11.2019

  Sendt: 04.11.2019

  Svart på: 12.11.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  E16 er hovedveien mellom Bergen og Oslo, de to største byene i landet. Møteulykker utgjør en stor andel av trafikkulykkene. De fleste steder der det bygges ny europaveier i dag bygges det firefeltsvei. Mener statsråden det er forsvarlig å bygge lange én tubes tunneler som hovedvei mellom Bergen og Oslo?
 • Skriftleg spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Dokument nr. 15:162 (2019-2020)

  Innlevert: 25.10.2019

  Sendt: 25.10.2019

  Svart på: 01.11.2019 av helseministeren Bent Høie

  Vil statsråden redegjøre for Stortinget om status for pasientsikkerhetsarbeidet i helsetjenesten, og vil han fremme konkrete tiltak for å rette opp i den dårlige meldekulturen ved norske sykehus og sikre gode rapporteringssystemer, god ledelse og en åpenhetskultur som oppmuntrer til å rapportere uheldige hendelser slik at norske sykehus vil kunne lære av egne og hverandres feil?