Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Skriftlege spørsmål og svar

Liste over skriftlege svar. Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og dei vert ikkje tekne opp til debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftleg svar etter

Alle (2261 - 2280 av 2296)
 • Skriftleg spørsmål fra Steinar Reiten (KrF) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:36 (2018-2019)

  Innlevert: 03.10.2018

  Sendt: 04.10.2018

  Svart på: 10.10.2018 av landbruks- og matminister Bård Hoksrud

  Vil statsråden ta initiativ til at det kan gis dispensasjon for spredning av husdyrgjødsel uten nedmolding/nedfelling ut over den absolutte fristen 1. oktober i Forskrift om gjødselvarer mv av organisk opphav § 23 tredje ledd, gitt de spesielle forholdene som følge av tørken i sommer og en rekordvåt september måned, og raskt informere fylkesmannsembetene og kommunale landbrukskontorer om dette?
 • Skriftleg spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til finansministeren

  Dokument nr. 15:35 (2018-2019)

  Innlevert: 03.10.2018

  Sendt: 04.10.2018

  Svart på: 10.10.2018 av finansminister Siv Jensen

  Hvilke kommuner må sette ned eiendomsskatten fra 2020 om regjeringens forslag om å senke maksimal sats fra 7 til 5 promille blir vedtatt, og hvor mye vil hver enkelt av disse kommunene få redusert sine inntekter?
 • Skriftleg spørsmål fra Petter Eide (SV) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:34 (2018-2019)

  Innlevert: 03.10.2018

  Sendt: 04.10.2018

  Svart på: 10.10.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  I Strasak rapporten av 1.6.18 kommer det fram i punkt 6.3.4 om «Mishandling i nære relasjoner», at politiet kun har oppklart 33 % av sakene i første tertial 2018. Hva er den konkrete oppklaringsprosenten for disse lovbruddene i de ulike politidistriktene, og hva er politidistriktenes forklaring på at oppklaringsprosenten er så lav?
 • Skriftleg spørsmål fra Grunde Almeland (V) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:33 (2018-2019)

  Innlevert: 03.10.2018

  Sendt: 04.10.2018

  Rette vedkommende: Finansministeren

  Svart på: 10.10.2018 av finansminister Siv Jensen

  Vil statsråden ta grep for å skille ut spillutvikling under en egen næringskode?
 • Skriftleg spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:32 (2018-2019)

  Innlevert: 03.10.2018

  Sendt: 04.10.2018

  Svart på: 08.10.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Vil statsråden vurdere mulighetene for å kunne levere inn våpensøknad digitalt?
 • Skriftleg spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:31 (2018-2019)

  Innlevert: 03.10.2018

  Sendt: 04.10.2018

  Svart på: 11.10.2018 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

  OED fikk 21.09.2018 oversendt saken om utbygging av Dalsbotnfjellet vindkraftverk i Gulen kommune i Sogn og Fjordane fra NVE. Dette er en utbygging vertskommunen har gått mot. I Stortinget 29.01.2014 sa statsråd Bent Høie om denne utbyggingen: "La det ikke være tvil om at lokal aksept til vind-kraftutbygging skal stå svært sentralt for meg når konsesjonsmyndighetene skal avgjøre vindkraftsaker." Er olje- og energiministeren enig i dette?
 • Skriftleg spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:30 (2018-2019)

  Innlevert: 03.10.2018

  Sendt: 04.10.2018

  Svart på: 11.10.2018 av landbruks- og matminister Bård Hoksrud

  Kan landbruks- og matministeren si noe om erfaringene etter tre år med dyrepoliti i Trøndelag?
 • Skriftleg spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til finansministeren

  Dokument nr. 15:29 (2018-2019)

  Innlevert: 03.10.2018

  Sendt: 04.10.2018

  Svart på: 10.10.2018 av finansminister Siv Jensen

  Hvor mye utgjorde inntektene fra bilrelaterte avgifter i 2013, og hvor mye anslås det at de vil utgjøre i 2018?
 • Skriftleg spørsmål fra Mona Fagerås (SV) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:28 (2018-2019)

  Innlevert: 03.10.2018

  Sendt: 03.10.2018

  Svart på: 11.10.2018 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  Hvordan har prosessen vært, har kunnskapsministeren vektlagt god involvering fra fagmiljøene i arbeidet med å utarbeide planen om å styrke de praktisk estetiske fagene, inklusiv rekruttering av lærere, og når tar kunnskapsministeren sikte på at denne blir fremmet på Stortinget?
 • Skriftleg spørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:27 (2018-2019)

  Innlevert: 03.10.2018

  Sendt: 03.10.2018

  Svart på: 15.10.2018 av helseministeren Bent Høie

  Hvordan vurderer helseministeren kravet om tilstrekkelig god effektdokumentasjon opp mot det offentliges totale ressursbruk når avslag på søknad om stønad medfører sykehusinnleggelse?
 • Skriftleg spørsmål fra Øystein Langholm Hansen (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:26 (2018-2019)

  Innlevert: 03.10.2018

  Sendt: 03.10.2018

  Svart på: 12.10.2018 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Jeg viser til skriftlig spørsmål nr. 2319 (2017-2018), der statsråden ikke svarte på spørsmålet som ble stilt. Spørsmålet gjentas derfor: Vil statsråden vurdere å framskynde planlegging, prosjektering og bygging av ny Eigerøy bro i Egersund dersom regionen greier å etablere en finansiell forskutteringsordning?
 • Skriftleg spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:25 (2018-2019)

  Innlevert: 03.10.2018

  Sendt: 03.10.2018

  Svart på: 10.10.2018 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Hvordan forklarer forsvarsministeren den store avstanden i hvordan britiske myndigheter og det norske forsvarsdepartementet beskriver den planlagte økte militære tilstedeværelsen av britiske soldater i Nord-Norge?
 • Skriftleg spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:24 (2018-2019)

  Innlevert: 03.10.2018

  Sendt: 03.10.2018

  Svart på: 10.10.2018 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Det finnes i dag ingen kurativ behandling for ME-pasienter. De falle ofte mellom alle stoler og risikerer å bli stående uten inntekt etter endt arbeidsavklaring, før uførepensjon blir innvilget. Vil statsråden gjennomgå dagens praksis og foreslå nødvendige endringer i folketrygdens regelverk, som kan ivareta denne pasientgruppas (og andre med utmattelseslidelsers) spesielle behov på en bedre måte enn i dag?
 • Skriftleg spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:23 (2018-2019)

  Innlevert: 03.10.2018

  Sendt: 03.10.2018

  Svart på: 11.10.2018 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Dagsavisen hadde tirsdag 2. oktober 2018 en reportasje om en uføretrygdet som taper penger på å jobbe, og som i tillegg sliter med å komme i kontakt med hjelpeapparatet for å få bistand i en vanskelig situasjon. Hvordan forklarer statsråden at han kommer så dårlig ut, hva vil hun gjøre for å forhindre slike fattigdomsfeller i framtida og sikre at folk får nødvendig tilgang til hjelpeapparatet når de har behov for det?
 • Skriftleg spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:22 (2018-2019)

  Innlevert: 02.10.2018

  Sendt: 03.10.2018

  Svart på: 11.10.2018 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Kan statsråden bekrefte at tidligere løfter om bygging av ny 4-felts vei på hele strekningen E18 Dørdal - Grimstad ligger fast, og hvordan stiller i så fall statsråden seg til Nye Veiers nye uttalelser, der det er en forutsetning at man også legger inn alternative trasévalg som går utenom Brokelandsheia, for at man skal få den lovede veiutbyggingen?
 • Skriftleg spørsmål fra Solfrid Lerbrekk (SV) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:21 (2018-2019)

  Innlevert: 02.10.2018

  Sendt: 03.10.2018

  Svart på: 09.10.2018 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  NAV er ansvarlig for at 4 000 brukere ikke er trukket for skatt, en stor feil som setter de som rammes i en svært alvorlig økonomisk situasjon. Hvordan skal NAV bidra til en fungerende tilbakebetalingsplan for alle de uskyldige enkeltmenneskene som er rammet, og hva blir gjort for at en så stor og alvorlig feil ikke skal skje igjen?
 • Skriftleg spørsmål fra Petter Eide (SV) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:20 (2018-2019)

  Innlevert: 02.10.2018

  Sendt: 03.10.2018

  Svart på: 08.10.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  21. september ble en afghansk familie på seks, blant annet en alvorlig syk far, hentet av politiet på Heiane mottak. Et stort antall politibiler og rundt 30 politifolk ble benyttet. I et brev til politiets utlendingsenhet og UNE spør kommunen om politiet tok tilstrekkelig hensyn til familien. Hvilke konkrete politifaglige begrunnelser lå bak omfanget av politiets aksjon, og hvordan vurderte politiet hensynet til de psykososiale effekter i planleggingen av aksjonen?
 • Skriftleg spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:19 (2018-2019)

  Innlevert: 02.10.2018

  Sendt: 03.10.2018

  Svart på: 10.10.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  I naturmangfoldloven § 7 kan vi lese at Prinsippene i §§ 8-12 «skal legges til grunn som retningslinjer». Myndighetene skal legge vekt på disse prinsippene i saksforberedelsen og den konkrete avveiningen. Er ministeren derfor enig i at når vedtak ikke oppfyller kravet i naturmangfoldloven § 7 så kan heller ikke hensynene i §§ 8-12 kan bli vurdert opp mot andre hensyn som f.eks. det lokale selvstyret?
 • Skriftleg spørsmål fra Tore Storehaug (KrF) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:18 (2018-2019)

  Innlevert: 02.10.2018

  Sendt: 03.10.2018

  Svart på: 11.10.2018 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

  Kva er status på gjennomføringa av stortingsvedtak nr. 765, 6 juni 2017: "Stortinget ber regjeringen utrede konkurransesituasjonen på norsk sokkel og framtidsutsiktene for norsk leverandørindustri etter de omstillingene industrien har vært igjennom.", og kva har regjeringa gjort med saka?
 • Skriftleg spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til finansministeren

  Dokument nr. 15:17 (2018-2019)

  Innlevert: 02.10.2018

  Sendt: 02.10.2018

  Svart på: 08.10.2018 av finansminister Siv Jensen

  Næringsministeren uttalte på konferansen Industri 2018 i Bodø 26. september at han ikke ville tilbake til 70-tallets storstilte subsidiering av arbeidsplasser i industrien. Samtidig velger staten med finansministeren i spissen å subsidiere sterkt energikrevende produksjon av bitcoin med millionbeløp per ansatt. Mener finansministeren dette er fornuftig bruk av felleskapets penger, og er hun uenig med sin statsrådkollega i at man ikke skal subsidiere på denne måten?