Voteringsoversikt for sak:

Statsrekneskapen 2020
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (09.06.2021 Kl. 15:13:01)
  For

  Det ble votert over:

  Innstillingens tilråding

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 2. Status

  Vedtak i kortversjon

  Stortingsmeldingen om statsregnskapet for 2020 er behandlet. Kontroll- og konstitusjonskomiteen vil høsten 2021 behandle Dokument 1 fra Riksrevisjonen der anmerkninger til statsregnskapet fremkommer. Stortingsmeldingen ble derfor vedlagt protokollen.

  Behandling og vedtak

  Saka er ferdigbehandla

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og oppmodingar